Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/852

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i4tf INSTRU XXVII. * Charta Pontii Rainoardi &t. pro Rostagno prapostto Avenionensi. LFgis præceptum estc novimus > ut quicumque ultro facere donationem, emtionem, transinutationem, fcripturæ alligetur t ne oblivioni in posterum tradatur. Pr « senti igitur tradere volumus ♦>quod dominus Pontius Rainoardi & uxor siia Blanca inlimulquc filii siii Rostignus atque Gaufredus, ac Imber tus dederunt ec- clcsiæ virginis Mariæ AVernicx sedis & Rostagno præ- posito, atque exteris canonicis tam prarfentibus auam futuris aquam de Sorgia quantum accipere ipsi vellent ac ducere usque in Rodanum ad facienda molendina, vd batitoria, vel piscatorias & loca terrarum compc— ] tentia, qux pertinent ad castrum, quod vocatur Vc- dcna ad curtam aquæ, vel ad faciendum hoc quod supra diximus. Sea si aliqua molendina factura sunt vel batitoria, vel piscatorias in territorium Vedena, ibi quartam partem retinuerunc cum consobrinis suis. Irem ipsimet supradictis canonicis dederunt omnes paludes 2uæ pertinent ad castrum quod vocatur Vedena ad ex- ccandum, tali pacto, ut quicquid exsiccarc poflcnr, post exsiccati ; nem, medietatem omnem sinc ulla querimonia canonici supradictæ ecclesiæ in perpetuum haberent. Proinde habuerunt a Rostagno præposito scili- cct avunculo siio, qui particeps vel heres erae istius honoris & ceteris canonicis txxv. solidos Egidiensis moneta. Acta charta in Avernica civitate mense Augusto anno ab incarnato Domino mcix. indictione secunda. ( Pontius Rainoardi, & uxor sua firmavit. Rostagnus Rainoardi firmavit. Gaufredus firmavit. Imber tus fir- mavit. Testes siint Rcmundus Gerunenfe, Pontius Syl- vestri, Rostagnus Gontardi. XXVIII. Fundatio Collegii S. Nicolai Avenionensis vulgo le grand College. ANnoDominimillefimo quadringentesimovigesi- iDO octavo x. cal. Februarii pontificatus Domini Martini papx V. anno x.venerabiles & circumspccti>& egregii viri domini Antonius Virronis legum doctor, Alanus Bicnrius archidiaconus Coloniz in ecclesia Brio— E censi, Christinus Fabri præpositus Regensis9 Johannes de Nemoribus archidiaconus Vapincensis, & Thomas de Burgundia facrista Glandatensis, coexecucores cesta- menti re Verendi (Emi in Cnristo Patris bonx memorix domini jOhannis, miseratiOnc divina Ostiensis episcOpi, S. R. E. cardinalis vicecancellarii : ac etiam pro parte reverendorum patrum domi nor umHugonis, & Beraldi Vasionensis & Conscranensis episcoporum, ac Francisci olim electi, nunc vero episcopi Gebennen^reccperunt litteras apostolicas, & bullam a dicto Martino pontifice pro Fundatione & erectione unius collegii 9 quod olim dictus quondam Johannes cardinalis in stu ulciina voluntate disposuerat & ordinaverat fundari ad Dei laudem, reipuolicæ honorem, de pauperum scholarium auorumdam sustentationem, confervationem & pro— * rectum in civirate Avenioncnsi ; in qua studia litterarum, & maxime vigebant & fervebant, de hoc de bonis dicti quondatn-Johannis cardinalis cum conditione, ut monasterium de FurnisAVenionensis diocesis ordinis S. Benedicti, quod tunc dependebat a monasterio S. An- dreæ secus Avenioneni dicti ordinis, pro fundamento dicto colkgio illis concederetur, in quo tantum erane quatuor moniales, quz pro exilitate & tenuitate fructuum dicti monasterii non valebant fustcntari, necnon pro complemento dicti collegii fundationis > uc prioratum de ALolena Tricastinensis diocesis perpetuo dicto collegio uniretur de annecteretur : uc lcholares congruentius sustentari, collcgiumquc facilius conservari valerent. QjJare pro parte dictOrum excoitorum fuic supplicatura, ut coiiccdcrccur licentia de auctoritas MENTA aedificandi dictum collegium apud dictum monasterium dc Furnis, dignitate abbatiali & ordine lupprcffis, dc monialibus ad aliud monasterium dicti ordinis cr.nfla- tis, domibusque de ædificiis dicto collegio applicaciS dc appropriatis, una cum dicto prioratu de Aboleiu a monasterio Insulae Barbaræ dependente, de per mona « chos gubernaro : cujus quidem negotii de rei fuit (actus commistarius judex de cxecutor unicus dominus Johannes de Puteo prarpositus ecclesix Carpcntoracensis, domini nostri papæ thesaurarius generalis, pcr breve apof. tolicum dicti domini nostri papx 9 sub datum Romx apud SS. apostOlos x. cal. Februarii anno x* pontificatus 9 fictilquc per dominum Johanncm præpofitum debitis diligentiis > productisque testibus nde dignis, recepti s, admiffis, de diligenter examinatis super præmisi » J fis 9 susticienterque informaro de voluntate de intentione dicti quondam Johannis cardinalis pro fundatione dicti collegii 9 de xxiv. scholarium juri civili, de canonico ibi studciicium^porestatem^licentiam plenam & liberam facultatem & auctoritatem dictum collegium fundandi de erigendi dictus dominus Johannes pnepo- situs, & coxnmilsarius præfatus donavit, conceffit, dc largitus fuit prædictis executOribus, necnon de quatuor moniales dicti monasterii de Furnis cum suis de dicti monasterii facultatibus 9 bonis, reditibus & emolumentis ad aliud monasterium videlicet S. Urbani papx A ve- nionensis dicti ordinis S. Benedicti transtulit 9 ac dignitatem abbati a lem & ordinem in dicto monasterio de Furnis suppreflit, illiusque domos de ædificia dicto collegio Fundando appropriavic 9 de appliciVit in per- ’ petuum. Er auctoritate prædicta prætati domini exe- curores præscntibus dictis dominis Hugone Vasioncnsi> Beraldo COnseranensi 9 de Francisco Geoennensi episco- 5iS dictum collegium fundaverunt > erexerunt de or- inarunt juxta voluntatem intentionem 9 de dis- positionem prædicti domini Johannis cardinalis fundatorum * in dicta civitate, pro ufu de habitatione dictorum xxiv. scholarium de lcrvitorum suorum. Et idem etiam dominus Johannes de Puteo Drxpositus dictum prioratum de Abolcna dicti ordinis □. Benedicti dependentem a monasterio Insulz Barbarae Lugdun. diocesis> cum omnibus juribus de pertinentiis suis dicto collegio univit, annexuit de incorporavit, dummodo vacaret per resignationem domini quondam Amadjri S. Marix novæ diaconi cardinalis 9 in manibus Petri de Luna 9 tunc Benedicti XIII. nuncupati, sive alias quocumqut modo vacet : de ira ur licitum fuerit dictis coexecutori- bus, commistario aut rectori dicti collegii pro rempo- re existen^postcffionem corporalem de actualem dlcti prioratus 9 & jurium przdictorum auctoritate propria libere apprehendere, de perpetuo retinere > de fructus, reditus > scilicet suos ad collegii usus de utilitates convertere 9 licentia non petita : ita tamen quod in eodem prioratu solitus monachorum numerus, de ministrorum non minuatur, & onera folira fupporrentur, nonob- stantibus quibuscumque : qux omnia fuerunt intimata dominis Avinion. de Tricastinensi episcopis 9 ac S. Andrex de Insulz Barbarx abbatibus, aliisque cum ter- mino trium dierum 9 de cum comminatione sub pœna excommunicationis 9 monuit ac præcepit dictis monia- libus S. Urbani, ut dictas quatuor moniales dominam Grinetam de Solegrori prioriflamjAgnesiam deSinrda, Clementiam de S. Romano, Almusiam Vertice religio- fas prædicti monasterii de Furnis, cum eorum juribus, bonis de pertinentiis recipiant : &religiosos viros prio- res 9 vicarium rectorem dicti prioratus de Abolena 9 necnon prioratus fractum, reditum, & proventum ejus. dem, renderios ad utilitatem dicti collegii dimittant], tradant de liberent cum effectu, cum clausulis de aliit neccstanis& opportunis. In quorum omnium fidem & testimonium instrumentum publicum, de litteras patentes dictus dominus Johannes præpositus fieri fecit > & manda Vi t cum sigillo cereo. Datum Carpeutor. ia domo dlcti præpOsiti, ^dc thcsaurarii anno Domini Mccccxxviii. die xxvni. Julii, ponuficacusdicti domini Martini paps V. « nuoxi. KstiDusp ; æscncibus.