Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/860

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I54 INSTRl scrmonum > & prædictos libros stans in ordine nostro / postk renere, quamdiu vita fuerit sibi comes in humanis, & post mortem ipsius reddantur uni prædictorum conventuum fecundum ordinationem eiusdem fratris Nicolai. Item volumus, jubemus, mandamus Sc ordinamus 9 quod domino Johanni de Valle Calciata credatur cius verbo simplici de omnibus qux dixerit fc expendi llc in nostro servitio, Sc quod ei reddatur Sc (aris- nat de ejus salario de hoc quod non eflet ei satisfactum juxta totam suam omnimodam voluntatem, de quo etiam ei credatur siio verbo simplici. Item volumus, mandamus, jubemus Sc ordinamus, quod executores nostri infra nominandi non postinr nec debeant in aliquo ampliare legata per nos facta illis de genere nostro » nec alibi distribucre alicui perficis generis nostri > sed omnia alia bona nostra teneantur & debeant dare Sc di£-1 tribuere pauperibus Christi, pro ut inferius in hocprz- senti testamcnro nostro describetur. Et quia hæredis instirutio est caput & fundamentum totius testamenci, idcirco in omnibus aliis bonis 9 rebus, juribus, rationibus 9 actionibus nostris quzcumque fint 9 Sc ubicumque 9 quantacumque, & qualiacumque, Sc quocumque nomine censeantur & nominentur 9 Facimus Sc institui- mus 9 Sc ore nostro proprio nobis nominamus hxrcd.es universiiles S0I0S & in solidum videlicet pauperes Christi civitatis, & locorum infra scriptorum, Icili cet Va- sionensis, castri Rastelli, Sc de Intercallis, quibus omnia alia bona nostra dari Sc distribui debeant in rc- demtioncm peccarorum nostrorum per executores nos- rros infra nominandos, juxta eorum omnimodam Sc li— < beram voluntatem. Gadiatores autem & executores hujus nostri testamenti 9 necnon & procuratores > actores Sc defensores, SCU etiam curatores animæ nostrz, Sc omnium bonorum nostrorum9 & jurium quorum- » cumque 9 Sc praedictorum heredum nostrorum facimus, creamus, constituimus & ordinamus videlicet domnum Bernardum de Casa præpositum Tricastrinum, Sc domnum Rcrnundum Guillclrnum militem de Vasionc, Sc domnum Guillclrnumde Berengiis vicarium perpetuum Mahncii 9Sc domnum Nicolaum de Valle Calciata canonicum Vafionenscm, ac priorem de Podio Guigone, omnes simul & eorum quemlibet infolidum in defectu omnium aliorum, ita quod non sic melior conditio occupantis, sed quod unus eorum inceperit, alter seu alteri poffit Sc postinc>& valeant inchOare, aflumcre Sc re— • sumere semel Sc pluries ac totiens quotiens opus fuerit > Sc fine debito terminare. Quibus omnibus Sc duobus ex cis & cuilibet eorum in defectu aliorum donamus Sc concedimus plenam & liberam potestatem, Sc specia- le Sc generale mandatum distribuendi quæ distribui- mus, SC distribuendi qux non distribuimus 9 Sc incontinenti nobis defuncto omnia bona, res Jura, rationes Sc actiones nostra Sc nostras fua autoritate propria, non requisita licentia alicujus curix, seu perlonæ ecclesias- ticx vel sccularis, accipiendi, petendi, exigendi, recuperandi & habendi 9 Sc eas vendendi 9 Sc pretium accipiendi ; ita quod poffit seu postint omnia debita nostra Sc forefacta 9 Sc omnia legata, & alia per nos siiperius ordinata emendare, solvere Sc complere 9Sc in< ie refi- duum pauperibu Christi supradictis nostris heredibus, pro anima nostra distribucre, Scc. IV. Bulla Benedilti papa XIII. qua Guillermo Blegerii prapoftto Vajionensi dat pra ficturam Castri & Cajtellania Fafionensis. BEnEDictus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guillermo Blcgeiii præposico ecclesix Vasioncnfis salutem & apostclicam beneaictionem. De tuis fidelitate & discretione plenam fiduciam obtinentes, tibi castcllaniam Sc capitaneamm castri civitatis nostræ Vasioncnfis ad nos & Komanam ecclesiam pertinentis, cum hOnoribus & oneribus consuetis, ac stipcn- diis centum Sc viginci storenorum auri currentium pcr- MENTA cipiendorum per te annis singulis, usque ad nostrumbeneplacitum tenore presentium committimus, tequeejuf- dem castri castellanum Sc capitaneum cum potestace praecipiendi, mandandi 9 statuendi & faciendi omnia & sin- gula qux ad hujusmodi castclianiarus & capitaneacui cfficia de jure vel consuetudine pertinere noscuntur constituimus, necnon castium praedictum tibi per ce fiu doliter custodiendum, protegendum Sc defendendum contra omnes personas, nulla excepta, committimuS 9 mandantes transferre dilectis filiis univcrsis Sc singulif prcdictorum officiorum subditis, quatenus in his omnibus quæ hujusinodi officia tangunt Sc concernunt, fini tangere poterunt in futurum, durante beneplacito nostro, tibi pareant Sc obedianc efficaciter 9 Sc intendant ac przstenr auxilium, consilium Sc favorem. Tu vero jurasti in manibus nostris ad sancta Dei evangclia, tactis sacrosanctis scripturis » Sc data fide tui corporis ho magium præstando ore Sc manibus commendatum pro- mifisti huiusinocii castellaniacus Sc capitaneatus officia bene Sc sidclirer exercere t castrum prodictum pro nobis Sc ecclesia Roinana predicta diligenter custodire 9 Sc illud nulli pcrsOnæ cujuscumque status vel conditioni* cxistat ullo nunauam tempore tradere vel restiruere, nisi nobis aut succcstbribus nostriS Roounx ecclesiæ pontificibus canonice intrantibus, ieu cui vel quibus nos aut nostri voluerimus ; quotque vadiorum seu stipendiorum hujusinodi forsitan non solutorum aut retardationis ibkitionis corumdem, SC11 reparationum per ce factarum 9 seu sicndartun in dicto castro 9 aut alceriuS n* 1 tionis SCU occationis cujuscumque illud tradere seu ret tituere non differes seu contradices, noAiue Sc illos quot voluerimus quacumque hora intra castrum prodictum cum gentibus armatis, seu inermibus in quocumque numero iratos recipies Sc pacatos 9 ac etiam cum effectu Sc fine defectu, ad utilitatem totius patrix nostræ Sc ecclesiæ Romanæ observabis omnia Sc singula capitula contenta & expresta in forma de juramento fidelitatis. Si vero contrarium faceres, voluisti proditor^ mendax, fidementitus’& perjurus ab omnibus appellari, Sc tan* quam talis corrigi Sc puniri 9 prout ad hæc mediante publico instrumenco recepto per dilectum filium magi* strum Petrum Soriam apostolica auctoritate notarium a nostrumque secretarium te spontaneum astrinxisti.Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ com « y mistionis, constitutionis & mandati infringere, vel Sc ausu temerario contraire. Si quis autem attentare prc- sumpferit, indignationem omnipotentis Dei Sc beatorum Petri Sc Pauli apostolorum ejus se noVcrit incursurum. Datum apud pontem Sorgiæ Avenionensis diœ- cesis sexto idus Novembria, pontificatui nostri anno nono. V. Fundatio fiu dotatio conventus dr domus hospita* lis de Feudis (des Fieux) ordinissancti fiannis Jerosoljmitani dioecefis CaturcenJisSab Eblone de Mederio Vafionensi episcopo, ejusque fratribus. EBlo de Mederio dim clericus camerz apostolicæ, nunc episcopus Vasionensis 9 Sc Guillelmus de Mederio olim abbas monasterii Manfi garnerii Tholofa- næ diœcesis, nunc vero abbas sancti Ægidii diœcesis Nemausensis, Sc OliVerius de Mederio nobiles fratres conventui & hospitali de Feudis (des Fieux) Carur- cenfis diœcesis ordinis simcti Johannis Hierosolymitani concedunt decimas de la Calmcta in parochia loci de Lobersaco, & alia plura ; eo pacto ut ibi constituan- tur xx. sorores sub priorifla > qux debet eligi de genere dictorum de Mederio ( de Miers) Sc confirmari a priore siincti Ægidii. Acta fuerunt hæc Avinioni in hos- pino habitationis dicti D. Eblonis episoopi Vaifonis> praesentibus R. P. Raimundo abbate de Conchis Ruce- Bensis diœcesis. Absque temporis notau Ex iostrumento hospitalis RMloci f IJsandolus, cui domus des Fieux nunc unita efl.