Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/863

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LE SIÆ C VIII. Charta Hugonis Arelatensis archiepiscopi de hospi- tioconcejjo fratrtbus Smaquain urbe Arelat. UNiversis tam przsontibus quam foturis pracfentem inspecturis paginam innotcscat, quod anno do- minicæincarnatiOnis MccxxV.XVii.kal. Juniijdomno Frederico Dci gratia Romanorum imperatore regnante, domno Draconctode Monte Draconis potcstarc Arela- tensi existcnce : nos Hugo Dci gratia Arelatensis archie- piscOpus conillio& volunrare, &a(Tensa Petri præcen- roris, Bernardi sacristæ, UgOnis Audcmerii infirma- rii, Amclii Bernardi, Amici Raimundi, Bertrandi Moreti, Guillelmi de S. CannatO, Sc Bertrandi Malferrat canon icor u.n S. Trophimi, dOnamus, cedimus & tradimus in perpetuum cum hac caita tibi Petro Dci gratia abbati MOnasterii de Sinmquaordinis Cisterciensis, domos illa> quæ sunt cxrra portale de Militia, in quibus Bertrandus Gallardus justir & voluit in suo ultimo testamenro > ut fieret sive construeretur hOfpitalc pro animi Stephani Gallardi & fui, cum omnibus juribus suis » & aliis quæ prædictus restator ad idem hOfpicale construcndum> Sc ad ncccstiria ministrandum rchquir, prour in cOclem tcstamcntO plenius continetur, ita tamen dOnamus Sc cedimus prædicta cibi prænominato abb ti, Sc pro * rc monasterio de Sinanqua ad construendum holpitale, necnon ad ecclesiam Vel oratorium co struendum, in quO hOspirali recipiantur tam monachi quam conycrfi ordinis Cistercicnfis, retinentes ta— < mcn nObis Sc ecclesiæ Arclacenli caoOnicam pOrtiOncm, scilicet quartam partem jurtum mObilium, Sc immObi- lium, qux prOVcncrinc ad dictum holpjtale, vel ad monasterium dictum a nOstris parochianis, siVC jure legati, siVC jure hercdirariO, live donatione Vcl cx alia quacumque ciufa. Si tamen indicto mOiiaflcrio elegerint sepulturam, & fi terras siVe alias postestioncsacqui- sieritis modis prædictis, vel alia quacumque caiisii infra decimarias ncstr is & ecclesix Arelatensis, de fructibus cx eis piOvcnicntibus nObis decimam recinemus, Sc qiKxl dictum hOspir.le, vel redditus deputatos eidem hOspitali non pOstitis permutare SCU reddere vel aliO aliquo titulo Jicnare sine COiifensu nostro, Sc heredum dicti Bertrandi Gallai di, Sc quOd in dictO hOspi- tali fine nostra licentia, eccleliæ Arelatcnfis, Vel (uc- ceflbrum nOstrOrum aichicpiscopOrum, oratOrium iiVc ecclefiam COnstrucre IiVc statuere nOq pollicis. Er ego Pcrrus abbas dicti mOiiastcrii prædictam donationem, cestiOnem Sc tradiciOnem recipiens, prOrnitto VObisdom- HOHii. Dci gratia Arelatensi archiepiscOpo Omnia præ- dicta ferVare Sc attendere in perpetuum, Sc COmplere & conrra prædicta VelaliqiiOd prædictOsum nullo unquam in tempore nOn Venire, nec me ncc dOtnum de Signanca juVarc aliquo priVilcgto impetrato vel impetra 11^0 j & promitto VOois quod omnes succefsores mci abbarcs ejukicm mOnastcrii, quOd eadem VObis Vcl fuc- ccstoribus vestris archicpiscOpis prominent attendere & serVstrc. EtcgO Bernardus FerrcOlus gadiatOr dicti Bertrandi Gallardi, Sc ego Pontius Gallardus, & ego Bertrandus Gallardus, nos omnes simul dictam ddia— 1 rionem, cestiOnem, Sc traditionem Omnium præuictO- rum tibi prænominato abbati factam a domno archie- piscopO nipradicto approbamus, concedimus, quantum ad nOS pertinet laudamus. Actum fuit hoc in pa- lario dicti dOmni archicpiicopi. lis tcstes rOgati Sc Vocati interfuerunt Guillelmus BOscarcrius, POntius de Jonqueriis, Berengarius Audcmerius, Bertrandus BOrgundus, Sc egO Guillelmus dcGraVczons publicus Arelatensis notarius fubfcriptus restis rogatus interfui, Ac hanc cartam scripsi Sc fignavi. AVALLIC ENSI S. in I X. Johannis papa XXII. littera pro sranflatione sanlfo* monialium sanCti Marcelli, ad civitatem Caballtcum. TOhANNES episcopus servus servorum Dei, dilectis in J Christo filiabus aboatistæ & conVcntui mOnastcrii S. Marcelli ordinis S. Benedicti CaVallic. diOcefis, salutem Sc apOstolicam benedictionem. Significarunt nObis venerabilis frater nOstcr episcOpus & dilecti filii capitulum Cavaliicense, ac univcrliras hominum Cavalsic. ciVitatis^quod dilectus filiusGuicio Guidonis miles Ca- vallicc sispic Sc discrerc considerans quod locus in quo , ad prcscns degitis, VObis, Sc religioni ac conditioni ves- træ nem congruit, cum in k)co lOlitario Sc remoto ab habitatione hominum sit constructus, laudabili deVo- tione, piaque intentione tam de liris prOpiiis, quam de bonis sibi legatis per quondam Hugoncm Raimundi dc Cadaneto militem Aquensis diocelis, quinauaginu summatas annonæ cenfuales, Sc quxdani alia bona ad eum fpectantia pro fundando Sc consttucndO monasterio in civitate prædicta, ad qnod pOsticis Domino annuente transferri Sc degere in eodem > liberali ter eroga Vir. Quare pro parrecgiscopi, capicuL Sc univcisitaris prodictorum, nobis hiit h. ? militer suppli arum, ut cum hu- [usmodi crOgatis ad complendi edlficia, quar pro ha- ncarione vcstra in dicto novo mOliasterio sunt nccesta- ria, si fficcre minime dinoscancur, nec ad hæc perfiaen- , da eisdem episcopo, capitulo Sc universiuri fuppctanc ’faCukates, vobis Sc eidem monasterio de novO fundando hOspiriumquodolim fuit ordinis hofpicalis S.jOhan- nis JcrOsolymitani, /irum in civitate prædtctst, cum ca~ pclla, hortis, & aliis pertinendis suis hOspicio prædic- tO COmieuis, qux omnia sunc ad nOs Sc Romanam ec- clcfiam legitime dcVoluca, pro fundando Sc construendo dictO monasterio cum Oratorio, demibus, Sc ncccstariis offijnis concedere dignaremur. NOS itaque piiseoium ac Vestris in hac parte supplicationibus inclinati, præ- dictum hOspitium cum capella, hortis & iliis perrinen- tiis suis eidem ho pirio COntiguis ad nos, Sc eandein ecclefiam, ut præmittirur, legitimedcVolucis, vobisdc consilio & astenfu fratrum nOstrorum S. R. E. cardinalium pro fundandO & CO » struendo praedicto novo mo- ) nasteriO in civitate praedica in perpetuum auctontace apOstOhca cOnccdimus, Sc dOnamus per vos & eas qua : VObis in dictO mOnasterio succeflerint, Sc pcrperuopOs » sidendum Sc etiam retinendum, provild quOd propter hoc jura parochialia in Oblationibus aut fcpulturis, Vel aliis aliquatenus nOn lædantur, Sc qiiOd nulla corpcra dcffunctOruni, etiamsi dum viyerenc elegerint in Vestro cimitcrio sepeliri, nili dunraxat nIOniahiimmOnds- tcrii vcstri recipiatis ad ecclesiasticam sepulturam. Volumus insuper ad rcsticutionem oblariOnum hujusinOdi, si forte illas receperitis, matrici ecclesiæ faciendam, ecclesix Sc sine diminurione ah qua yos teneri. Ceterum ut integritatem mentis Sc corporis, ad ejus laudem Sc gloriam cui eam spontanee deVovistis yos Sc aliæ quæ vobis in hujusmOai monasterio noVo DcO auctore iuc- ceflerintjCum odore bonx famx laudabiliter oblervcris, præfcnrium auctoritate decernimus, statuimus & mandamus vos in dicto monasteriO de roVo fundando, pOst- 3uam ad illud COnrigcrit Vos transferri, sub perpetua ebcre permanere… * ita quod nulli vestram religio— 4 nem tacite vel expreste profcstx sit vel else valeat quacumque ratione vel cauli, nili forte tantO Sc tali morbo eVidenter vestrum aliquam laborare constaret, quOd non postet cum aliis absque gravi periculo sou scandala COmmorari* Monasterium ipsum cx quo ad illud tranii- veritis facultas nullique nisi rationabilis Sc manisesta Cstufa exi stat, ac de illius ad quem pertinuerit licentia speciali ad vos ingreflus pareat velaC- cefliis. Hujusmodi autem in dicto monasterio ante omnia… conveniens fiat de… dictorum episcopi Sc Capituli tam cxpcnsis Vestris^ quam fidelium elemosinii Y iij