Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/869

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ j mancipatus > venerabiles viri Bernardus episcopus Bi- goritanus > & Geraldus de la Barca tunc Auxicanus archidiaconus avunculus ejus, uc solverctur diu laboraverunt : randem cum multis impedientibus caufis id de facili fieri non postct, præfatus G.obsidcm pio eo sc posuit in praedicto castro ; nominatus autem R. Aimerici inde exiens, Vilitatis parentibus &amiCiJsuis> Ac postulante ab eis, siiper hoc auxilio*, cum redemptio nem habere non postct > in magna politus angustia Veniens Aux’m, rr.agna precum initantia supplicavit dO inno archicpisoopo felicis mcmorix Villcsino, & canonicis B. Marix sedis Auxitanx, ut fiipcr ferra sua de Berzale nomine pignoris conderent sibi nccestariam pc- cuniim. Unde factum est quod canonici habito cum domno axch i episcopo super hoc consilio, acceperunt in pignus pro septingentis loiidos MOilanenses præLroR. Aimerico ad mulcas preces ejus omnem terram suam dc Berzal cultam fcu incultam, & omnia jura sua qux- cunque in ecclesiis, villis, rusticis Ac redditibus quocun- quc modo ibi pcflidere videbatur. Omnia si quidem hxc przdlctus R. Aimcricus impigneravit canonicis B. Marix bona fide Ac absque malo ingenio » pro se Ac tota succestione siia, pro prædicta pecunia. Er ut in omnibus his major indubitanter adhiberetur sibi fides, obtulit se Deo Ac B. Mariæ in jam dicta ecclesia in canonicum j Ac dum vixit cum estet ibi t an quam canonicus præ- bendam accipiebat, Ac adhuc fir tantum proco quantum pio aliquo canonico defuncto. Procedente vero tempore cum prælibatus G. promotus cflcr in cpisco- pum Tolosanum, quoniam amore prædicti nepotis siii propensiori cura præfatam Berzale quam ut defenderet ( canonici consilio Ac astensu dicti domini archiepiscopi Ac R. Aimerici commendaverunt eidem episcopo nominatam terram Ac ecclesiam de Marsano. Postmodum defui cto bonæ memoriae dicto archiepiscopo nominatus G. episcopus Tolosanus electus £uit in archicpiscofUtn 3 quod urique grave fuit nimis domino B. Arman. Unde ipso adcuntc ecclesiam Romanam pro habendo pallio » ipse B. occupavit violenter & indebite ecclefiam Auxi- tanam 3 rediens vero nominatus G. jam archiepisco- pus a curia Romana per religiosos viros epi copos > abbates Ac alios amicos & parentes utrorumque, Ac deinde per sc ipsum quacumque potuit [recum instan- tia præfatumB. diligenter & numilirer convenit Ac exoravit, ut præscriptam ecclesiam sibi redderet ut suam propriam, & qux ad ipsum B. nullo prorsus jure foectabat 5 quod si quidem idem B. pravorum usus Ac fultus consilio facere renuit : archiepiscopus Vero habito super his jam dicti nepotis stii R. Aimerici Ac aliorum amicorum consilio > jus suum armis pe sequi decrevit. Unde ecclesiam praedictam de Marfano consilio, voluntate Ac aflensu ejusdem nepotis sui R. Aimerici, contra B. Armeniacentem munivit. Postmodum vero idem B. collecta non modica manu militum & peditum, ex improviso de subico irruit in przfatam ecclesiam de Mariano, eamaue Ac turrem quæ in capite ecclesiæ eminebat, diruit. Tandem sopita inter G. archicpillopum Ac B. Armcniacenfcm prædicta gucrra, præfarus R. Ai- merici Arxim veniens in capitulo coram archicpiscopo Ac canonicis movit querimoniam super destructione præ- scriptx ecclesix & turris, dicens occatione eorum Ac guerra. hxc efle demolitt \ Ac iccirco hæc ab eis in pristinum staium debere restitui. Ad quod canonici res- ponderant unanimiter p ædictam guerram inter domnum archiepiscOpum Ac B. Armaniacensem nunquam siio factam aliquo modo fuillc consilio, voluntate vel aflensii*, & ideo in nullo se ei teneri. Post multam aurem verborum siiper hoc disceptationem, ad preces & infundam domni archiepiscopi > canonici gratia habendae in posterum pacis, ne quis de succcfliOnc sua occasio- ne hac injuste cos inquietare, ieu molestare &IS0 poflet, conceflerunr & firmiter statuerunc, ut per triennium scquens quicquid ad celcrarium B~Mariæ, &commu- nc eorum ibi spectabat, in restitutionem jam dictx cc- clesiæ& turris de Marfano cederet, quod nimirum ei* dem R. AimericO valde placuit, Ac pro pagato se de hoc Ternus I. US CIENSIS. 163 tenuit, Ac constituit ibi ad hoc recipiendum, Ac opus perficiendum villicum suam quemdam nomine V. Sans cognomento Eiscvid : hic quidem prædictos redditu) percepit rres continuo* annos » quibws pnedicta eccle* lia Ac turris in majori quantitate & fortitudine Ac altitudine rcstauriri postct ; sicque Eidum est quod ipfe omnia hxc in inutiles ususconsumpsic, Ac ecclesia Aut cicana magna inde co tempore incurrit incommoda. Postea vero cum idem R. Aimerici Jeroselimam ire disponerer, Ac ad hoc perficiendum ab avunculo siio no minaro archiepiscopo sumptus neceflarios expeteret, ne domnus archiepiscopus ejus petitioni socisfaccrec > Ge* raldus de Archomont Ac Forto de Anglcz archidiaconi Auxitanij cum Eziciodcla Serra, Ac Garcia de Arroeda ejusdem ecclesiæ canonicis, ex parte sua Ac conventu* Auxicanx sedis, & domini papæ, inhibuerunt quouGque dictæ queiimonix pro se Ac tota (ucccfljOnc sua renun- ti rer ; cumque idem R. a domino archiepiscopo pertinaciter instarcr, ut postulitum sibi subfidium conferrer, respondit domnus archiepiscopus non si : venturum aliquo modo contra praedictorum virorum inhibitionem, nec se ei quicquam de his quae postulavcrat facturum. Unde Factum est quod ipse Rcmundus Aimerici habito super hoc parentum Ac amicorum suorum consilio9consti- tutus apud monremCastinum juxta castrum DiVerii, currt jam arripuistet viam vcrsus Jcrosolimam, firmavit & guerpiVlt in manu nominari G.archiepiscopi >quod nec ipse nec aliquis de toti succeQiira progenie sua unquam reclamaturum, seu conqueratur siiper destructione dic- ctæ ecclesiæ de Marsano, vel turris, contentus scmper eo quod, ut supcrius diuum est > canonici pro restauratione ejusdem ecclesiæ & turris eidem Raimundo Aimerici Olim in redditibus suis conceflerant i lianti) triennio. Ut autem hujusinodi querela : enuntiatio luam firmitatem Ac robur habeat, Ac robur inperptcuum, idem Re- mundus Aymerici dedit fidejuflores B. de Maloleone avunculum suum, & A. W* dela Bartha consiingui- neum suum, B. dePanesac, Ac Willelmum Bernardi filium ejus Ac Villelmum Bernardi de Mazeres Ac pluxes alios 5 hi omnes sub religione sacramenti fidei siiæ juraverunt Ac firmaverunt pro R. A. & tota posterirate suat ita ut eiprcflum, est omni rempore guerpitionem hanc & renuntiationem inviolabiliter eos observaturos. XI. Damna eccltfia Ausdensi illata a Bemardo Annaniaci comite. HÆc siint damna. Ac malefacta a B em ardo Arma- niacensi Ac filiis Ac soeitratoribus fais ecclesix Aus- ciratiz irreverenter Ac violenter iUata. Imprimis cum dominus bonæ memoriæ Guilhelmus Austritanus archiepiscopus Auscicanani urbem ei tradidi flet * & comitem retiacensem, quoad potuit cum lcVaflet, & innumeras pro eo ckpen&S fecistet, ipfo mortuo præfaois Bemar- dus Ausdtanam ecclesiam eX magna parte destruxit, domos quoque Ac munitiones claustri, scilicet tres turres, Ac ceDarium, & septem millia laterum qui parari erane ad chcrum in ecclesia faciendum, Ac cx his & de ruina l {edis&aulxarchiepiscopalis, & ecclesiæ sancti Martini constructum est oppidum, de dormitorio & de domo infirmorum extracti fuerunt viginti quatuor lecti, de coquina canonicorum extracta fuerunt caldaria Ac cra- mallum magnum ferreum, & camihalc similiter ferreum, cathcna longa putei & c i cula, de domo archiepiscopi abstratit caldaria Ac cramalla t Ac duas coneas æneas, armaruubi libri & vestimenta archiepiscopi servabantur » tabula quoque rotunda ubi archiepiscopus comedebar •, demum tamdc daustro quam de domo archie- piscopi omnia utensiha Ac omnium officiorum finnita- tes abstsactæ fuerunt & asporratæ, Ac de cellario bea- tæ Marix trecentas coneas milii Ac nvxruræ > unde tur- risde JtfRun facta est. Item, idem Bernardus dominum ftrchicpiicopum Geraldum bonæ memoriæ Roma cum pallio redeuntem, & in altari beatx Mariæ^ur moris estt Xij