Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/880

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


INSTRUME IV. Diploma Adelfinfi Arragonum regis pro ecclesia Aquensi, & Fortanerio epifiopo. NOrum fit tam præfenribus quam futuris, quod ego AdelfonsiisDci gratia rex Castellx & To-eti, dominus VascOniæ, una cum uxore mea Alienor regina, & cum tiliis meis Ferrando, & Hcnrico, pro anima — bus parentum meorum 5 & solute proprii, ac pro delictorum meorum venia consequenda 9 libenti animo & voluntate spontanea, hac carri donationis, conceflio- nis, & stabilitatis do Deo, & cathedrali ecclesix Aqucn- si S. Mariæ, & vobis domino Forranerio ejusdem instan- ti cpiscopo dilecto amico meo, Vcstrisque succcstoribus, ] perenniter valitura. Dono igitur vobis illo i quindecim Villanos quos habeo in Angonne, & in Sa cum omnibus juribus 9 quibus mihi tenebantur jure hzrcciitario, ut in perpetuum habendos, & irrevocabiliter pcstiden- dos. Si quis Vero hanc chartam infringere przsumpse- ric, iram Dei omnipotentis plenarie incurrar, & rcgiæ {nrti mille aureos in canto perfbkat, & damnum q iod iipcr hoc Vobis, aut fuccefl6nbus Vestris intulerit duplicatum restituat. Facta carca apud S. Sebistianum Era mccxl. * secunda.vii.calend. Novembris. Er ego rex AlfOnsus regnans in Castclla & Toleto, & in Vakonia, hanc carum quam fieri iusti, roboro& confirmo. Marti- nus Toletanæ sedis arCniepiscOpus, Hi’paniarum pri- mas confirmat. Bernardus… arthiepiscopu » confirmat. Ferrandus Burgensis episcopus, Kodericus Secoviæ < episcopus, Aldericus Palentinus episcopus, Gundistal- vusScgobiensis episcopus, Julianus…epiicopus, Di- <hcus •.. epist : opus 9 Bernardus Baionenns episcopus 9 GiUrdus Vasotensisepiscopus, Gasto vicecomes Be^rnii, A1 Varus. •. Munii, Giraldus come ; Amuniacensis, Rod ericiis… Dias, Arnaldus Raimundi vicecomes Tar- taix, Lupus. • • Sancii, Lupus Garciæ vicecomes Aor- tensis 9 urcgorius Dias> Min. regis in Castella. v. Navarrus episcopus Aquensis numerum canonico* rum beata Maria Aquenjis ad denarium filum- modo reducit. AD honorem fanctæ & individuæ Trinitatis, & beatiffimx virginis Mariæ. Nos Navarrus Dci gratia cpiscOpus Aquensis, & Ar. Scguini, Marquesius, & Bernardus Johaunis archidiaconi, atque totum ca- Situlum ecclesiæ Aqucnsis, attendentes & toro cordis efiderio affectantes, uc divini nominis culeus in ecclesia nostra augeaturMpaxque ecclesiæ &perronis ibidem nunc & inposterumexisteatibus, &Dcolerviencibus ob- servcturA computaro diligenter & deducto ea quz domi- BO cpiscOpOjfiliisDeijac aliis ecclesiæ ipsius ferViroribus » ratione ejusdem servicii ex necestitate debentur, pen- sarisque rcsiduis supradictæ ecclefix facultatibus, Sc invento quod non postunt sufficere pluribus quam decem canonicis rendentibus in eadem, unanimiter & concorditer ordinamus, & stctruimus denariumnume— I rum canonicorum, nobis & posteris perpetuo observan- dum in ecclesia memorata > nisi in tantum excrcfrerent ipsius ecclesix facultates > quod pluribus postent sufficere competenter, & tunc desuper crescentibus facultatibus 9 de communi astensu domni episcopi & capituli, prout utilitati eiusdem ecdesix viderint expedire $ statuimus etiam quod nullum canonicum in ipla eccle- fia de cetero faciemus 9 donec ad dictum numerum perventum fuerit > & aliquis de canonicis ccflerit de numero ante dicto, excepto Dominico de Seguin clerico Aquensi. quem ad frequentem instantiam, & prccei tecipiemus Ar. Seguini archidiaconi supradicti. Et hæc nos omnes & finguli tactis sacrosanctis Dei eVangeliis firmavimus propriis juramentis. In cujus rei cestimo- xuum nos jtfxdicti episcopus capitulum præsenteS NTA litteras sigillis nostris duximus figi liandas. Actum eft hoc Aquis in camera nostra, nobis & ioto capitulo ipsius ecclesarpræscntibus>& in hoc communirer consen*. tientibus in fcsto apoftulorum Philippi & Jacobi » anno domini MccLix. VI. Bulla SixtilF. qua capitulum Aquensi eximit ab episcopi potejlate. SIxtvS episcopus servus fervorum Dei ad perpetium rei memoriam. Licet omnes ecclesiæ per universtim orbem consticuræ sedi apostolicæ, qux super illas obtiner divina dilposi- * tionc primarum, fint fubjcctx, reipso tamen’edes nonnullas ex eis eorumque personas sibi aliquando usque ad certun tempus specialirer subdit > & illas aquarum- libet aliorum potestare eximit 9 prout rationabiles sua « dent > & id in domino confpicit falubritcr expcdireIfa* ne pro parte dilectorum filiorum capituli ecclesix Aqucnsis nobis nuper exhibita petitio conrineb.r, quod cum venerabilis frater n.’ster Bertrandus episcopus Aquensis de homicidio apud nos » & sedem apostoli- eam diffamatus sir, causiunque desiiper ex commiffionc nostra dilecto filio nostro Nicolao titulo S. Ceciliæ pres « bitero cardinali ad audiendum & referendum pendeat, ipsi capitulum intendunt causor przdictæ astmere > 6C quantum in eis est 9 quod excestiiS hujusinodi non remaneat impunitus operam dare 9 & proprerea episcopu*

! ipse de eorumdem capiruli voluntate forson informatus, cos ac singulas pcrlbnas dictx ecclesiæ paterna non diligat caritate, & in ipsos aliter quam debeat nonnun- quam sua jurisdictione utitur » præfarum capitulum du- birant prædictam causiun prolequi poflc > fi ejusdem episcopi subjacere debeant coertioni, quare pro parce cjustlem capituli nobis fuit humiliter (upplicacum, uc ipfos ac singulas persoius dictæ ecclesiæ, & quofcumquc alios in eadem ecclesia, dignitates, personatus, adrni* » niftrationes, officia > & beneficia nunc & pro tempore obtinentes > cum omnibus & Angulis eorum canonica » tibuS, &præbendis, ac dignitatibusjperfonatibus, ad* ministrationibus 9 vel officiis, ceteri (que beneficils CC- clefiasticis, & bonis, ac fervitor ibus, & familia » ab omni jurisdictione & poccstate didi episcopi, quandia præfatx ecclesiæ prztuerit > & deinde ad nost um bc* neplacitum proruis eximere & liberare > aliasaue in præmiflis opportunepr ridere de benignitate apostoliot dignaremur ; « os igitu. quieti & tranquillitati tam capituli quam singuhrum persOnarum ecclesix hujusinodi providere Volentes, hujusmodi supplicationibus inclina* ti^præfatOs capitulum ac fingulasperlbnas dictx ecclesiæ cai.onicatus 9 & præbendas ac dignicates, personatus, administrationes, & officia aliaque beneficia ecclesiasti- » ca in eadem nunc & pro tempore obtinentes cum omnibus eorum beneficiis ecdcfiasticis, & bonis quæ etiam extra dictam ecclesiam in civitate & diocesi Acjuenst obtinent 9 & pro tctnpore obtinebunt, eorumaue fervi- roribus, & familia ab omni dicti episcOpi jurisdictione, superioricate & potestate quar.diu ipse episcopus eidem ecclesiæ przfucrit 9 & deinde ad nOstrum beneplacitum auctoritate apostolica3 tenore præsencium penitus eximi* mus 9 & totaliter liberamus ac liberos exemptos li « bcra & exempta fore decernimus & declaramus •, ira quod ipsi capitulum, persOnæ, familiares & familia in « terim non coram episcopo scu ejus officialibus 9 sed coram sede prædicta, aut legatis auc subdelegatis ejufilcm duntaxat teneantur de justitia respondere, quodque idem episcopus seu officiales præfati etiam ratione delicti, contractus, vel rei ubicumque committatur delictum ineatur contractus 9 aut res ipsa constat in eos, vel ca tanquam prorsus exempros 9 &c exempta jurisd.ctio- ne.n, (forninium Vel potestatem quomodolioer exercere aut excommunicationis, fuspcnsiOnis 9 vel interdicti alias sententias, censuras 9 & penas promulgare non poffinc nec debeant quoquomodo 9 decerpentes emnes