Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/881

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
175
ECCLESIÆ LACTORENSIS.

& fingulos proccstiis, sententias.censtiras^ pœnas quos & quas contra exemptionem } liberationem, susceptionem, & decretum hujusmodi forsiin haberi vel promulgari, necnon quicquid secus a quoquam quavis auctoritate scicnrcr Vel ignoranter attemptari conrigerir, irrita & inania, nulliusauc cxistcrc roboris vel momenti, non obstamibus felicis recordationis Innocentii papæ IV. prædcccHoris nostri circa exemptos, qux incipit volentes, & aliis apostolicis constitutionibus & ordinationibus Ceterifque contrariis quibiiscumque. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostrat exemptio- n i s, liber at ion i s^consti turionis, declarationis & decteti infringere > vel eiausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præfumpferit, indignationem omnipotentis Dci, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incurfuruni. Datum Romx apud S. Petrum anno incarnationis dominicæ mcccCLxxh. tertio decimo cal. Apnlis, pontificatus nostri anno secundo.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM LACTOREJMSEM SPECTANTIA. I. WiHelmi Attxuani archiepiscopi & Raimupsdi Lac- torensss epsjcops ecclejtas S. Genii 9 & Janlbi Clari duniaco concedentium. QUoniam inter alia qux humano generi ad auxilium divina providentia dementer providit, sanctorum etiam patrocinia misericorditer COncclIir, scilicet ut pro sibi famulantibus non infimum apud se intercedendi locum ipsi obtineant. Quapropter ego Willel- mus Dei gratia Auxiensis archiepiscopus, necnon & ego Raimundus Lacturensis episcOpus, una cum Odone vicccomite & nepote Viviano, donamus Deo & fimetis apostolis ejus, Perro & Paulo ad locum Clunucum, ( in manu domni Hugonis ejusdc.n Cluniacenlis loci venerabilis abbarislocum de S. Genio cuin omnibus appendiciis suis libero jure & quiero, scilicet ut isdem domnus Hugo abbas seu omnes post eum i piius succesto- jres locum ipsum, sicut jam dictum est> cum omnibus appendiciis suis jure pcrpenio teneant & postideanc. Hoc autem, ut superius praefici sumus, ideo facimus, quatenus ab ipsb S. Genio apud Deum pro hoc opere in ultimo judicio aliquam miferiCOrdiæ partem mereamur percipere. Nam cum locus ipse S. Genii monacho- run prius cœnobium fuerit 9 ad noc fæcularitate cres- centc tam pridie devenerar » ut ipsius neccstuatc victus cogente, derelictus potius videretur quam destructus. Psxtcrea concedimus etiam, & donamus eidem domno abbati Hugom ad locum Clunucum, locum limilicer deS. Claro, ur ficuc jim supra prælibavimus de Gncto GcniO, ab ipfo, & ejusdem succcllbribus omnibus deinceps quiero jure, eodem modo teneatur & postideatur. Facta est aurem hæc charta anno incarnationis Domini- cæ millesimo octuagefimo quarto a9 indictione xu. regnante Philippo rege Francorum 9 imperante aurem domino nostro Jcsu-Christo, cujus regnum est in fecula sæculorum. S. Raimundi Guillelmi 9 S. Bernardi Ein- rici > S. Hugonis, S. Odonis, S. Unaldi abbatis S. Viviani. II. fa&a inter E dis ardum Anglia regem, & Geral— 1 dum epijcopum La&orenjem > de dominio & juribus Lactorensis urbis. NOcum sit univcrfis præsenteslitteras inspecturis, quod reverendus pacer. G— Dei gratia Lactoren* fis episcopus, habito diligenti tractatu cum SUO capitulo Lactorensi, confiderans maximam & evidentem utilitatem ecclesiæ fuæ, permutavir, & nomine permutationis tradidit cum consensu & expresta voluntate dicti capituli sui, pro se & succestoribus stiis illustri dom. Eduardo Dei gratia regi* Angliæ, domino Hibernis, & duci Aquitaniae, pro se & succestoribus suis, medietatem totius dominii, justiciatus, jurisi- dictionis altæ & basti quam habet & tenet > & habere nLegts 1074 « uti ttnnt convenit indicis n. & tenere debet in civitate, & fubur&io Lactorensi > cumcommiffis, seu incurramentis> exercitibus, cavabatis, pcdagiis, lcudis 9 vadiis seu pernis, nundinis » mercaris » macellis, furno, & aliis juribus & deveriis* ad dictam medietatem pertinentibus quocumque no* mine censcanrur, nundina diei Lunz in… carniodumtaxat excepta. Necnon medietatem illius partis quam habet, & renet in molendino de Rapaflac cum pertinendis suis, pro centum libris rendalibus monetz ufua- lis Burdcgalcnfis, quas centum libras idem dominui rex pro le, hæredibus & succestoribus suis tenecur as- signareeidem episcopo, pro (c & succestoribus suis in* fra quadriennium COntinuun3j& completum a data præ- sontium in episcopatu siio, vel in diœcesi Agennensi citra Garomnam ad arbitrium boporum Virorum. Pro quibus centum libris aflignavic & tradidit in pratenti idem dominus rex dicto episcopo tres pogesias, seu piceas, seu tres panes unius denarii Burdegalcnsis pedagii, cum honore & pertinendis suis : de illis tribus denarii* & obola quos habet in pcdagio siro de Millano, per ip- sum cpiscOpum 9 & succestores suos cum suo honore > commilli » incurrementis & pertinendis pacifice pofli- dendas 9 quoufque prædictx centum libræurprædictum cst, fint allignatæ, & extunc dictus dominus rex con- stituic SC nomine dicti domini episi : opi tres pogesias poflidere 9 &c. Er sciendum c^uod idem episcopus nomine siio & ecclesia : fiisc 9 Sc lucccstbrum, dedit, donavit & cestit ex causa permutationis praedicto regi 9 heredibus & fucccstbribus suis 9 omne jus, & omnem ac » tionem realcm 9 personalem & mixtam 9 quam idem episcopus nomine suo & ecclesiz sux habebar 9 & ha* bere debebat conrra quocumque ratione medietatis prædictæ. Et dictum dominum regem posiiit idem epit copus inposteffioncm omnium prædictorum, & dedit regi prædicto vel alii nomine fuo, authoritatcm & potentiam mittendi in pofleflioncm omnium prædic* rorum, æc constituit idem episcopus si : poflidere no* mine regis praedictam medietatem dominii, justiciatus jurisdictionis, & pertinendarum ipsorum, Er dom. Lucasde Thaney miles, scnescaUus Vasconix, vel qui pro tempore fuerit requificus per episcopum, vel ejus mandatum, renetur jurare sc integre serVatu- rum permutationem dictam, Sc jura & libertates eccle- siæ Lactorensis defentire, &c. Actum in capitulo eccle- fix Lactorensis v. die exitus Februarii anno Domini MCCLXXIII. regnante EdvardO regeAnglix, scdc Bur- degalensi vacante. P. Gondaumerio majdre Burdcga- lcnfi. Tcstcs dominus Phom. dcClar. dominus Oto dc Pardeihno ; dominus Oro de Lcoman. Forranerius de Casonova milites. Petrus de Pomeriis archid. Leoma- nensis^Jordanusarchid. Laftorenlis>& alii canonici.