Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/884

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i78 INSTR / VIII. C. episcopi Convenarum epijlola ad S. episcopum Cafar-Augujianum. CHariflimo ac venerabili fratri S. Dei gratia Cefar « Augustano episcOpOj atque universis S. matris ec- clcsiæ filiis ad quos pratentes litterx pervenerint, G. Dei pcrmistione dictus episcopus Convcn. & monaste- rii Siivæ-majoris abbas falutcin in dominoJesii-Christo. Cum a tempore quo villaExcyc per cultores fidei Chris- tianx a Sarracenis cxtitit aequi lita. Omne jus ecclesiasti- cum in eccleliis, decimis, primitiis, oblationibus^ & legaris defunctorum, & omnibus aliis per omnes ter— £ minos ejustlcm villæ, concestione regum, voluntate & ailcnfu præhtorumad monasterium Silvæ-majoris, monachos ejusdem loci plene > libere & quiete 9 & abs- quc contradictione pertineat, & dictum monasterium omnia, prout superius diximus, continua postestionc & libertate, per fratres & monachos suos tenuerit, & habuerit, salvo jure domni episcopi, & ecdesix Cx- sar-Augustanx, ne probi homines villæ Exeye, & alii parochiani occationem habeant decimas vel alia jura ecdesiastica recinendi, in perniciem & damnationem animarum suarum, de malignandi contra priorem fratres cjusdem loci, de subtrahcndi jura lua, quod non pjtest fieri sinc periculo excommunicationis de C anathematis eorundem : &ut divina officia cum majori folemnirare, de devotione > ac honcstate, de puritate, popi lo ministrenrur, utile visuni est, & expediens pro falure animarum, de tranquillitate corporum quOd in domo de Exeya smt xvi. præbendarii, scilicet viiI. prcfbyteri, iv. diaconi oc iV.fubdiaconi, in mis- sis de aliis divinis officiis in ccdefiis Excyc Deo dcvocc & humiliter in omni honcstate clericali jugiter fomentes j quorum quidam ad mandatum domni abbatis de Silva, vel prioris Exeye, de mandato dcmiii abbatis quos magis idoneos viderit t descrviant in capellaniis, dc ministrent populo > de quando mandaverit cellent, dc alii in eisdcm ofhciis lubministrenr. Et illi, & alii, quan- dO viderit prior expedire, ad ordines non differant promoveri. Quod ii quisquam ex ipsis inobediens fuerit vel rebcllis4& ammonitus non dcsticerit > aut si fur aut sacrilegus aut homicida, vel cum aliqua contraxerit, I aut fi militiam sumpserit, cum tales a ministerio altaris a sanctis patribus de canonicis fanctiOnibus arceantur beneficio sibi collocato, de præbenda careat. Si vero Siublice concubinam tenuerit, ammoneacur semel, dc ecundo > de sinon emendaverit 9 careat præbenda. Vcl si aliquis ex istis dece fler it, alter ad mandatum domini abbatis a priore Exeye infra annum, qui idoneus de ordinatus sir, subrogetur. Supradicti vero rationarii cum recipientur ad pr&bendam, fidelitatem de obedi en tiam & quod prædictst diligenter observent, supcr sacro- sar.cta evangelia juramento firmabunt j de quod de ce- tero priori de domui questionem aliquam non moVc- bunt, sed sempcr devoti de fideles erunt, de quod decimae de alia jura ecclesiastica a consanguineis de aliis parochianis integre perforantur, fideliter procurabunt : J bona & hxreditaces quas acquirent, postquam praebendam habuerint>priori de domui post obicum siium plenp relinquent, pueros vel servientes non ducent secum ad mentam, cum in domum venerint ad edendum ; quod vero remanserit, claviger prioris accipiat, de Christi pauperibus distribuar, quantitas panis de vini socundum quod consuetum est hactenus, dictis præbendariis mi- nistrerur, scilicet xvi* clericis i. ar. tritici, vel oblatas juxta hunc modum yel pondus, a fcsto S.Michaelis usquc ad natale Domini, duobus clericis quartam vini, a natale Domini usque ad festum S. Michaelis, tribus clericis quartam vinijin diebus Dominicis, Martis, Jovis » octO clericis unum quartum de carnero, & si aliai carnes dederit, secundum hunc modum, a Pascha usque ad festum S. Johannis-Baptistæ dabit eis carnes agninas, tribus clericis unum quartum cum carnibus pOrcinisj UMEN TA diebus autem Lunx, Mercurii de Sabbati unum ferculum cum caseo paratumpn vi fcria unum ferculum cum oleo paratum 9 in Quadragesima de in Adventu duo fercula cum oleo parata : Dominica in Paffione Domini, de in Ramis Palmarum, de in die Cenæ > dabit eis pisoes ; in præcipuis fettiVitatibus/cilicct natali Domini, Epiphania, Purificatione, Dominica carniprivium, Pascna, As- censionc, Pentecostcn, afliimptionc S. Marix, narivi- tatcejufdem virginis, festivicate omnium sanctorum > Dominica adVcncus Domini, dabit eis duplas carnes ; Ii festivitas xn. apOstulorum in die Lunx Vel Mercurii advenerit, dabit cis carnes sicut in privaris diebus. Si contentio fixerit de vino, stcr in arbitrio duorum bonorum virorum 9 quos prior elegerit. Si autem extra, domum comedere voluerint^dabrc cis panem de vinum dc nihil alind^qui vero ad matutinas non siirrexcri^ ca- rcat vino illo die.Nullus clericorum est recipiendus, ^^ 1>rius in fubdiaconatus ordine promoveatur, de fic de egit imis natalibus ortus. Carnes non sunr comedendae clericis die iabbathi, aliquo occurrente fcsto nifi sola Domini nativitate ; sexca stmiliter fcria quamvis fes- tnm sn, excepto natali > non simt dandi nifi cibi qua- dragesimales » verum si contigerit, quod absic, proprer tempestatem vel stcrilicatem, fructus tcrræ in eadem villa deficere > vel si villa interdicti fuerit, parcatur domui quoadusque ad starum redcar astuctum. In fine quidem concludimus, quod si populus Exeyx decimas, de alia jura ecclesiastica, secundum quod renetur, priOri de fra- rribus fideliter folverint, de clerici qui præbendarii constituentur, ita prout supra dictum est juraverint dc observaverint, ne nos, nec priorem de domum supra- dictam ulterius molcftaverint, hæc sicut expresta funt volumus observari. Alioquin nec nos, nec succestbres nostros in posteruarobligamus, sed abbas de conventus Silvæ-majoris faciant de statuant de ecdesiissuis, prout viderint expedire. IX. Notitia fundationis Fr. Praditatorum fanUi Gaudentih AN no Domini 1191. in capitulo provinciali Brivx celebrato, in fcsto astumptionis B. Marix, fuit p approbatus locus FF. Prædicatorum S. Gaudendi. Se- quentes autem fratres fuerunt ibi per dictum capitulum d aflignaci, prior frater Bernardus de Campo, de Insula domini Jordanis, tunc lector iir conventu sstncti Æmi- liani, de alii septemfacerdotes, cum duobus laicis fratribus ante approbationem dicti loci fuerunt in Barrio Bigordano per biennium… in crastino Purificationis bcarx Mariæ fuit emptus locus de la Pbnquera, ubi nunc est conventus, qui quidem locus etat prius des- Ectus, de magnæ dlstamatiOnis, & nunc cooperante omino factus est locus aedificationis. Anno domini mccLxxxxiv./ ? ^ Convenarum va- cante anno nono electo domino Arnaldo Mafcaronis canonico sancti Srephani de TolosiI die Lunx ance festum sanctae Potentianæ virginis > scilicet xvi. ’cal. Junii » venerabilis vir domnus Raimundus de Cauda- raso episcopus Tarbiensis consecravit cemereriutn in Iqco de h Planqucta. x. Guillelmus de Hifpania episcopus Convenarum 9 af. capellanias fundavit in ecclesia S. Fragulfi. ANno Domini Mccctxxxn. xxib Maii, pontifi- carus sanctistimi in Chriib patris de domini domini Clementis divina providentia papæ VII.* dominus Guillelmus de Htspania episcOpus Convenarum in ecclesia sancti Fragulfi SUX diœcelu COnVcnamm qua- tuor capellanias seu beneficia perpetua constituit, dc de novo creavit, quarum duas de suis prOpriis facultatibus, reliquas duas ex pofleilionibus, atque bonis non