Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/889

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ, •jus loca, maxima ex parte honorare instiruo. Gcnior j meus Willclmus Sancio vixit in mundo, prospexit sibi in ultimo, atque hanc foliradinem magno pretio, ubi gemma martyrum Severus corpore quiescit humatus, Sbi comparavit volenti animo, namccc. solidis argenti, duoaenoque denario » ut ipsum locum potuistec con- scqui, necnon 45. vaccas cum multis aliis rebus, ficuri in tcstamcnco mei patris potcst inveniri> ipsius loci dominis dedit, dignum existimans, uc fioit idem glorio- sistinws athleta de provinciis longinquis » non solum fui sanguinis cstidionc » verum etiam miraculis innumeris prætitum locum sacravir » & Adrianum R. ab incredulitatis errore, œnncmque provinciam ad fidem Chri- sti converrit » ita grandiori honore dignus habetur> ex viliqucecclesiOla, famosistima basilica inibi construeretur. Qnx indictio omnibus placuit, cum confcnsu ] omnium praTulum^fCiliccr archicpiscoin Burdigalcnfis, &archiepiscopi Anscicnsts, ncCnoa episcopi Aginnensis, & Bafitcnsis, BegoriensiS, Wasconum, live Lactoren- sium multisquc ordinibus clericorum, sacerdotum » vel monachorum, & cum jurejurando totius ValcenLr > Armarionc proceres definierunt, ur ipse sacer lacus, vel fratres ibi deservientes liberi permanerent ablque ulla, molestia, & quotannis quinque solidos denariorum Ro- mæ transmitterent, cum quibus pcfsestiones magnas una cum far.ctx memoriæ maere mei Urraca delegavit, Sc hæc libertas huc usque in præfcns tempus permaner Domino auxiliante > Arnen. Igitur donationem genitorum meorum ego Bcrnardus-Wiilclmus comes confirmo, &c. Trado iraque curtam de Brocars integram, & ecclefiam siinctz Eugenix de Morgaris cum villa. Item S. Petri < de Narbis Castellum concedo, con firmantibus germano meo Sancio » & bonx mcinorix mane Urraca, cum duobus consanguincis meis Aymonc scilicet & Avoxjino. Item aliam ecclesiam S. Georgiide Aurea-ralle, cum alia ecdcsia S. Martini de Infula * ecdesiam S. Mariæ de Mimisan, S. Aulaliæ de Boroo, S. Mariæ de Bas- ren, S. Joannis de Brccars, Sc S. Laurentii 1 eccle- fiumS.Gcnefii de Vallibus cum omni integritate » S » Petri de RoCa, S— Michaelis de Betistams > S. Joannis de Villanova, S.Quintillæ, S. Fidei de Bufclj S. Pcrri, S. Martini, S. Leonis, S. Joannis de Gotis, Sc tertiam partem S. Genesiii ecdefiam quoque S. Cosmx de Bhs- laneo nominaram. Iraquccgo Bernardus cum gei mano meo Sancio, ani uente bone memoris matre mea Uiraca, tradimus ecclesiam S. Marir de Solacio > ur de fi— £ cibus rcrrz, sicut pater meus Willelmus S^ncius huic (aerati (Emo contulit loco, scilicet in pratis, piscationibus, fiivis, cum omnibus alodis, in prsscntia Gosce- lini Sc Ascelini fratris ejus primitus calumniantcs, sed nolentes perdere meum amorem, illis dato pretio annuentes > in curre Momans sicut mater Urraca 9 S. Severo unum vili anum, Sc ego dedi duos 9 unum in pi£ cr.rio, alterum in Timelcasi, unamque abbatiam in comitaru suo genitor meus in Lactoraco civitate, ubi Srctiosistknus confestbr Genius quiescit humatus 9 Odito Vicecomite consentiente 9 Sc Arnaldo abbate huic facratiffimo contuli loco, cum omnibus appendendis quae ad ipsum perrinebant monasterium, statuens agere omnes maledictiones <jux descripræ siint in vereri tcsta- mento fu per eos « qui de ipso abbatia S. Genii, sicut pater meus contulit huic loco, ica & ego conced ? S. Pe— * tro, & martyri S. Severo. Post mortem patris mei vesti* fia sequens ejus, decrevi ex meis propriis honoribus unc locum sacrariflimuin accrefcere. Ego Bernardus- Willclmus comes primitus de his quæ pater meus, Sc mater mea huic loco contulerunt, propria auctoritate roboro, Sc de sua parte quantum postum dilato : hoc cst ecclesiam S. Germani de Burdegalo cum omni pertinentia 9 item Lovervilla, Sc in Gotis alodum quem habeo unumque villanum de Lcya, Sc filyatn de Bulel trado S. Petro, & martyri S. Severo, cum juramento ftaruens confirmatione archiepiscOpi Burdegalensts, & Ausciensis, & omnium praesulum pritnorumque Wco- niæ, Sc ex ecclesiis quæ supra scripræ siint, vel de his omnibus quæ ipsc socer locuS acquiret^vfl acquisicurus LD URENS IS. 183 . cst, &c. omnia integra, & ab omni perturbatione secu~ ra confero S. Petro & S. Severo > aobari j fratribufque inibi Deo servientibus, &c. Et ut hxc charta in piæ « fenti Sc futuro perfectistixnc credatur 9 mea manu 9 manibusque fidelium roborare decrevi dignum. Signum Bernardi F. Willclmi comitis > qui hanc cartam fieri justir. S. Urracx comitistx. S. Golcelini de Pcustrac. SkAchelini filii cju\. S. WiUclmi Aureoli de Fagct. S* Willelmi Aureoli. S. Azciilis de Sabo. S. Anclupi de Loron. S. Labanciz filii ejus. S. Arnaldi Lupidc Aquis. S. Lonuns de S. Hilaxio. S. A tu lio SanciO. S. Lupus Anerius vicccomcs Marciani. S. Wiildmi Lupi ejus filii. Hxc autem cara facta est m. Aprilis 9 iunaiV. IV. I Epifiola Gregarii VII ad Amaldum fanUi Severi abbatem. NOn mediocris te inobedientiæ arguere pofliimus j qund post mulcas querimonias de te in Romanis conciliis factas 9 monasterium siu ctx Crucis de ecdcsia siu.ctx Mariæ nullam adhuc justitiam fit COiJecurum. Licer examen exquirendx veritatis hujus ncgnrii frivolis excusationibus jam ex longo tempore evira fle videaris pradente tamen anno pro demnienaa lire vcstra a legato nostro Geraldo Oftienli cpiscOpOad synodam Vocatus t nullam Deo Sc sancto Petro diceris reverentiam exhi- buifle > axleout contempta auctoritate apoilolicæ sedii* neque tu venire, neque alios juste te excusaturos studue- • ris mirtere. Unde quia abfent tiorua indicium injusti- tix tuæ claristimum uibuir, diffinirum est in eadem sy « nodo » monasterio sanctæ Crucis prædictx ecclesix san- ctx Mariæ jus & postcstioncm reuituendam cfic. Quam nimirumdiffiniJonem nos approbantes, pratcipimiH tibi apofioLic.1 auctoritate, ut Drarfarum monasterium Gnctæ Crucis, sicuc starutumcll, quiete renere permittas. Quod ii tc justitiam habeie confidis, hi » c usque ad fcstiVitatcm omnium s.nctorum ad nos venire stu- deas > tequc prædlcto abbari eodem rermino venturum nodsices 5 quatenus urriufque pairis pcjcjuifitis ratio- nibas, cerrum caufæ vestræ nnem Deoauxiliante impo* namus. Data Romæ in synodo, lccundo idus Martiij indictione duodecima. M eumdem Anuddmu ac eodem de negeeie efi ejasdem Gregerii epifi. 1 j. Ubri S. atme wjju v< Bulla Innocentii papa III. qua S. Severe cencejsa enumerat (Jr confirmat. INnoczntius enisoopus servus servorum Dei, diled~ tis filiis abbati monastcrii sancti Severi 9 cjus~ quc fratribus tam præsentibus quam fur » ris regularem ▼iram profeffis in perpetuum. Piapostulario VOluntads effectu debet prOsequente compleri, quarinus & devotionis finceriras laudabiliter enitcscat 9 Sc urilitas postulata vires indubitanter astiimac 3 ea propter, dilecti in Domino fili^vcstri ! » justi, fostuiadonibus dementer annuimus, Sc przfatum ir.onasterium beati Severi a bone memoiiæ Willelmo Sancii quondam Wafconue comite fuiuktum, Sc ab eodem comite bearo Petro perpetuo jure oblatum, ad exemplar felicis memori ? Palchilis Sc Alexandri PP. przdecestbrum nostrorum sub beari Petri Sc nostra protectione suscipimus>& præ- sentis scripti* privilegio communimus. In primis fi qui- » dem statuentcs, ur ordo mcnasticus, q d secunduni Deum & beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus efle dignOfcimr.pcrpetuis ibidem temporibus inviolabiliter obferVCtur. Praeterea quascumque pos- sefliones 9 quaxumque bona idem moi.asterium inprz- sentiarum juste Sc canonice postidet 9 aur in futurum concestione pontificum, largitione regum, vel princi- » pum 9 oblatione fidclium> aliis juftji modii præf »