Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/892

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


W INSTRUK que pactum fccitcidcin comit^quocl in civimrc ei con— A cederet duas partes ; quod & posttnodum fecit, melioribus canonicis suis contradicentibus & invitis. Idem quoque comes apud S.Gaudenrium vulnere con- fostusad cor rediens & pcnitcns, sicut solet in extremo fieri, de commistis in manibus Tolosani, Convenarum » & jam dicti Conscrancnsis episcoporum, & Scalx-Dci, ac Boni-fontis abbatum rcsticuit ac reddidit manorato episcopo Conscranensi, & cjusdcni fucccstb- ribus prædictas duas partes civitatis, de illis penitus renturiavic, de pro emenda injuriarum 20. equos legavit epiGropo siepe dicto ; qui episcopus cjuoad vixic ei vi ucem postcdir ex integro quali suam de ipfius fimi- lirer fucccstbres usi]uc ackcmpora B. fuperius nominati. Nam idem in fuæ dominationis exordio duas parres B civitatis præfatæ indebite occupavit > de eas usque ad adventum tenuit Cruce-signatorum, & ex eadem eres episcopos Aug. Laur. Navar. felicis recordationis sedis apostoiicje leg.itum violenrer ejecit, ac bona ipsorum dc canonicorum utri usque eccleliæ ac hominum civitatis, tam infra ei Vi tat em quam extra, de castra ac terras ad iplos de ecclesiam pertinentes cum ruptariis, de pacis dc ecclelix inimici » occupare, destruere, consumere sx- G. •.. Prxterea intelleximus per testcs, quod V. dc ontc acute, cujus pater in violentia quam comes fecerat in duabus partibus civiratis partem habuerat dc tenuerat > omnium nequitiarum & injuriarum quas dictus comes epi (copis fupradictis de ecclesiis ac civitati irrogavit, non tantum particeps exstirit > sed dc principalis de przcinuus in illis de in aliis exstirit ma- lefador > qui cum ab episcopo Aug. quibusdam canonicis reclamantibus imperrarfet locum ad duo dunta- xar molendina, de viam nccestariam asino onerato, dc propter hoc fidelitatem episcopo SC servaturum ubique dc in omnibus promilistet, ttia ibidem przsiimpfit construere molendina, episcopo reni ren te penitus dc invito, & demum hortum facere, de turrim ibidem xdificare>donino N.cunc episcopo piæsonrialirer ne turris fieret inhibenre, propter quo. ei est publice truncationem capitis comminatus. Post fidelitatem vero promistam idem Vitilis propter innumerabilia mala quxcum dict) comice, de per se ipfum intulit episco- pis, ecclesiis, clericis, de civitati prædictis, nundinas, quæ circa festum omnium sanctorum celebrantur inyasic, de tam homtnes quam animalia, de univerft alia quae potuit > cepit > de un : a inc lit damna, quod L excedebant siimmam quinquaginta millium (olidorum, mortuis * exceptis viginti Leptem hominibus, qui volentes fugæ præsidio fe tueri, submeifionis periculum concurreninr. Ipfc etiam postmodum factus hxrcticus, ad civitatem eandem hæ eticos ducens fecum, eosdem fecit cum clericis publice altercari. Nos igitur utriuC> que partis rationibus, allegationibus, attcstacionibus dc inftrumentis diligenter auditis & inspectis > quorum nobis fu per præmiffis de aliis malefactis s qux longum cst enunciare, socta est plena fides, post renunciationem partium de consilio archiepiscopi memorati, P. Claria- censis, P. Combx-.’ong£, & B. Fuxcnfis abbatum, dc aliorum p rudentum virorum super jam dictis querelis hanc sententiam duximus proferendam : quod idem episcopus Conleranensis, & ejus succeflbrcs in perpetuum urbem Conseranensem integre postideant, libere dc quiere, molendina quoque prælibara eidem e jiscopo C. de succestoribus cjuldem adjudicamus perpetuo pOs- fidenda i & comiti antedicto > de Centullo, de aliis qui quondam a comite Convenarum aliquid in civitate ha- bueranr^cum ipse nihil juris in ea haberet, perpetuum silcntium duximus imponendum tam siiper duabus partibus civitatis, quam etiam molendinis siipradictis > quibus memoratus V. de Monte-acuto merito fux ingratitudinis de fidelitatis siepius violata :, & aliorum scelerum suoruin privandus fuerat longe ante. Hzc fi- quidetn sententia fuit a partibus approbata, quæ utique fuit Lta anno Verbi incarnati mccxVI. fcria quinta ante natale Domini, præsentibus canonicis S. Marix, videlicet B. Cabscol de W. de Castio.& canonicis S. Li- senta cerii>scilicct B.dc Basterna^B. dcQuer, R. de Muro.R. Ribeira, A. de S. Quintino, de R. derivo, Adcm. de Villa-nova Boni-fontis monacho, & Pontio moi.acho Condomiensi, & Roberto priore S. Gerontii>B. Andica, Aug. de S. Liccrio > J. de Bastcma, F. Pradcrc, W. dc MurO, A. Coquo, W. Barrau B. d’Erfc S. Licerii civibus > Timo.dc Castdoy, Adcm. de G. de Casteloy, A. de Montc-. : cuto de W. de Villa-nova militibus > & multis aliis probis viris : de ne in posterum fiipcr præ- miflfis valeat hæsitatio fiiboriri, præsentem paginam domni archiepiscopi > de nostrorum ac przajctorum abbitum fecimus figillorum munimine roborari. Hoc aurem factum est in clauftro S. Licerii Conscranensis. Profata sententia anne mz. confirmata efi a Conrado Portnensi & S. Rnfina episcopo. III. Nicolaus episcopus Conseranensis recipit in feudum honorabile urbem Conseranœ dr homagium facit Alfonfo Pitiavia dr Tolosa comiti. ALfonsvs filius regis Franciæ, comes Pictaviensis & Tolosx, uniVcrus praesentes litte as inspecturis salutem. Noveritis quod Nicolaus venerabilts episcOpus Conferancnfis, nojiine ecclesiæ sux recepit a nobis in feudum honorabile civitatem COnseranensem, scilicet tam illam dominationem quam ipse & capitulum tenent , ad. minum suam, quatn eam dominationem quam comes Convenarum ab ipsis tenet in civitate præiicta, de rorum jus temporale quod habent vel habere debent in castro de Ccrisolis, de in castro de Vedeilla > de in castro deTortosa, & in castro montis Arditi, de in prædic- torum castrrrum pertinenti is, de aliis fenhonas quas habent in d œccsi Conscranensi-, quam civitatem 9 qux castra quas senhorias non renent ab aliquo alio domino rerDDorali 5 pro quibus omnibjs supr ad ictis fecit nobis nomaeium honorabile idem episcopus, falvo jure Suolibet alieno : hxc omnia prædicta recepit a nobis ictus epifopus fub’conditionibu. infra scriptis. Prima cst, quod non liceat nobis vel succeflbribus nostris dominationem quam habemus de habebimus sii- p a dictos episcopum & capirulum>ex quacumque ciufa in quamcunquc perfonam transferre præter comitem Tolosonum, vel comicarum Tolosanum habentem. In super sii i tactum auod si pro pace servanda in dicta. diœceu, yel emendandis maleficiis, seu damnis hominibus di&x civitatis vel diœccsis vd ipsi ecclesiæ iliacis, non ♦ fidentes exercitum, vcl aliquis loco nostri siimp-, tibus stiis quando de quoties, de ubicumque a nobis vel a nostris fuerint requisici 3 fi vero nos ex alia cauli guerram habuerimus 9 nomines ecclesiæ seq icntur nos Yel nostros in exercitum sicut alii homines de feudis T olo sonis. Item. Nobis placet > de volumus quod noVz bastidæ feu populationes fiant in terra ecxlelix extra muros civitatis in diœcefi Consoranensi fine prcjudicio alterius ad requisitionem episcopi de capituli praedictorum > in g quibus bastidis seu populationibus habeamus medietatem, de episcopus de capitulum aliam medietatem pro indiviso. Item Quando tempore procedente recognitionem feudorum continget requiri propter mutationem domini vel feudarariij non debemus dictum episcopuTi, vel capitulum vocare vel citare propter recognitionem faciendam extra Tolosom veldiœcesim Tolosiuiam. Item. Volumus & statuimusquod vacante sede omnia bona episcopalia mobilia & immobili a, temporalia de spiritualia, fint & permaneant libera ab omni occupatione dc perturbatione tam circa mortem episcopi, quam post mortem. Item. Si incursus aut conHscationes bonorum in civitate praedicta vel diœccsi evenire contingat propter crimen hærcfeos, lx)na mobilia erunt communia pro æquis partibus nobis & dicto episcopo, de capitulo su-