Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/893

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C pradictis ; immobilia vero qux renentur vel renebuntur ad ecclesiam rantum erunt dicti episcopi & capituli in folidum i illa vero qua : tenebuntur a nobis & a dictis epilcoDo & capitulo erunt communia pro æquis partibus nobis & episcopo supradictis. Praeterea donare debemus dicto episcopo & suis suc- censoribus, & capitulo COnferanenii in perpetuum To- lofx aliquam domum competentem > in qua poffinc holpitari, Vel casalc in quo postint domum idoneam xdi* ficare, quando domus vel casiile obvenient nobis de novo usque ad valorem centum librarum Tolosanarum. Item. Tenemur nos & succestores nostri deffcndcre SC confer Vare omnia jura & omnia bona mobilia & immobilia temporalia ccdesiæ Conscrancnfis, necnon & personas & res episcopi, & canonicorum, & familias COrumdem tanquam res nostras proprias. B Item. Faciemus dictum episcopum, & capitulum & eccl c fiam Conserancnscm renere & habere decimas suas in illis cerris Confcranensis dicecesis, quæ sunt vel crunr sub dominio nostro, videlicet decimas expreste abjuratas, & alias sicut cas habuerunt a tempore pacis Panstcnsis citra quantum potuerimus justitia mediante. De Asturibus aurem pertinentibus ad ipsum episco- puin & capi culum & ecclesiam COiiserancnsem habere debemus medietatem. In cujus rei tcstimonium przsen- res litteras figilli nOstri munimine duximus roborandas. Actum apud Vicennas anno domini mccLVx. mcnsc Maio. IV. Tenor litterarum pariagii inter Bemarium Com— c ba-longa abbatem & Franci* regem. NOverinc univcrfi præsonties pariter & futuri quod frater Bernardus abbas monasterii Combæ-longx Prxmonstratensis ordinis, pro (c Sc succcstoribus siiis, Sc conventu dicti monasterii præscntc & futuro, Sc pro ipso) monasterio ad faciendum noVim Villam scu tastidam & sub conditionibus » modis & formis infra scriptis donavit, dedit Sc conccstit donatione irre/o- cahili incer vi/os perpetuo valitura illustristiino domino regi Francix abtenti Sc hxredibus ac succestori- bus siiis, necnon Sc domino Eustachio de Bcilc-mctr- chcsio militi ipstus domini regis senefcallo in Tolosano Sc Albigensi, nomine Sc vice dicti domini reg : s, & pro ipso recipienti medietatem illius territorii Sc honoris q quod & quem idem abbas & conventus dicti monasterii habent Sc habere debent in Avanresio, Sc totius illius jurisdictione Sc rationis quod & quam habent vel habere debent in ipfo territorio quodcumquc fit prout dictum territorium includitur & concinetur infra istas adjacentias. Videlicet prout estdc planca de Val versiis scrram Sical, & a dicta serra Sical usque ad serram de Gaignart, Sc a prædicta serra de Gaignart recte Sc recta linea usque ad Falgar Dandorra ufquc ad fontem de Val, Sc a prædicto fonte sicut rivus descendit usque ad rivum de Milhas Sc a dicto rivo de Milhas usque ad caput rivi dei Coral, Sc de rivo del Coral sicut aqua dcs- cenditad Ancizas 9 Sc de przdictis Ancizis sicut riVus desi : endit ustjuc ad Bclestar, & a Belestar ad Ancizas dc lupo rectus, & a praedictis Ancizis usque ad fagum de la. Lana usque ad præscns nominatam plancam de Val. Ve- Tomus I. ONSER AN ENSIS. 187 < rumtamen idem dominus abbas sibi Sc fiicceflbribus • fuis & conventui dicti monasterii præsenti Sc futuro retinuit specialiter Sc expreste monasterium, Sc omnia qux siint circa monasterium praedictum, necnon & molendinum Paraverium jam ccjistructum > necnon & domum Sc hortum deFraiuineto infra clausuras Sc decimai & prætnitias, & alia jura ecclefiastica 9 necnon piscarium Sc prata, & nemus illud videlicet quod est supra piscarium prout ipstim nemus includitur istis adjacentiis, sci licet prout rivus dci Val protenditur a nemore montis Jocundi & descendit seu labitur usque ad caput prati, Sc ad molendinum Paraverium > Sc e* alia parte a dicto capite montis Jocundi usque ad caput viridarii de Monrccurce, Sc exinde usque ad riVum de Daniza exinde usque ad molendinum Paraverium. Praedictam vero donarioncm dictas dominus abbas fecit domino regi & dicto domino senefcallo pro dicto domino rege istis videlicet infra scriptis modis Sc formis Sc conditionibus, scilicet quod dictus dominus rex Sc scncfcal- lus Anis Tolosiinus faciat in dicto territorio novam villam Sc bastidam seu populationem>cujus villae fcu basti- dæ medietas sit dicti domini regis Sc succestbrum suorum, Sc alia medietas dicti monastcrii, Sc in ipsii villa idem dominus rex habear medietatem > Sc ipsun Villam seubastidazn cum omnibus juribus & |>ertinenti is communiter Sc indivise seu indiviso dominus rex Franciæ & abbas Sc conventus fupra dicti in perpetuum teneant Sc habeant. Irem quod sic in dicti villa seu basti- da unus judex communis > qui causiis audiar tam pro domino rege quam pro dicto monasterio, & quod ipfi scilicet judex Sc bajulus pro dicto domino re^e, Sc pro dicto monasterio in dicta villa & pertinendis ejus faciant ea quæ adipsos ratione officiorum suorum pertinebunt, Sc quod jurent jpsi & alii officiales COinmu- nirer dictx villæ domino regi seu ejus scnefcallO Tolo* fano Sc abbati monasterii prædicti quod fideliter erga eorum officia £c habebunt, necnon prædicti eisdem Sc succcstbribusxorum illud Lcramentum, quod præstare ratione s uorum officiorum tenebuntur. Irem quod dicta villa nunquain transferatur, nec transferri poflit in aliud dominium prarter quam in dominium Tolosie. Icem quod dominus rex Sc fuccestores fui deffendmt Sc custodire teneantur personas Sc bona Sc res abbatis Sc convent is monasterii lupradicti ; quam quidem donationem dictus dominus sencscallus nomine dicti domini regis » & pro ipso stib modis Sc formis & conditionibus siipradictis, Sc prout facta est & superius continetur » inluper orædictusdominus abbas, Sc conventus dicto domino leDclcallo pro dicto domino rege stipulanti se ficturum, & curaturum quod conventus dicti monasterii laudabit Sc approbabit Sc eoo firmabit omnia ac singula supradicta, cc ab ipso conventu omnia Sc singuia faciet approbare. Acta fuerunt hzc ultima die mensis Martii, regnante Philippo rege Francorum, prædicto Bcrrrando coiscopo Toldsono > anno ab incarnatione Domini millelimo ducentesimo septuagcsimo secundo. Horum omnium testes dominus Petrus de Fontanis, Sc magister Bernardus Molineri de Cordis, Sc magister Vitalis de Maurento, Pexerius Daspa civis Towsie, Fortunerius de Navarra, Sc Gervauus Perroturfonc > & Paulus Viralis publicus Tolosie notarius, qui chartam istam scripsit. A a lj