Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/899

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C L E S IÆ abbati lege vendentium firnlayerunt firmando > so i scmper authorifaturos remota omni calumnia pronuse- runr. Casalcm vero de Cepcda supradictum, qui Au- gcriO pro hujusmodi mercati gratia traditus fuit, B. abbas abepiicopo Sc ejus canonicis in eorum capitulo impetravit* Sc pro eo 40. solidos Arnaldo de Riba£osti- ra, qui eum in pignus tenebat, exsolvit. Terra autem illa ubi vinea est, cOfdcm habet terminOs quos in prima VcnditiOne habuic sibi impolitos. Arnaldus Guillel- mus de Ribafoflka, cum uxore sua Sc ejus hOminis de Ccpcda, consilio & voluntate illius vendiderunt Ber- nardo abbati Scalz-Dei, & fratribus ibidem DcO scr- viennbus, totam terram quam habebant, Sc quam hereditario jure poflidebanc in Arrigas, juxta Roffium pro 71. solidis Morlanensis monetae. Sequuntur multa alia venditiones & donationes fafla mota a ferio. Grangiam vero de Cabadur > ubi abbatia primitus facta fuit> Forto de Vico, qui locum illum a Cenrulo comite impetraverat, consensu Sc voluntate Guillerini Bigorritanoruin epilcOpi, Sc Petri BigOrræ consulis a, ejusque uxOris Bcatricis dedit Valcherio abbati Mori- mundensi 9 Sc Bernardo Scalæ-Dei abbati, in manu Guillelmi Auxitanensis archicpiscOpi, Sc Romanx ecclesiæ legati. Laudamus & confirmamus, Sc in perpetuum per nos Sc succcstbrcs nostros, Sc omnia quæcunque lunt oblata, vel vendita, vel data, Vel quocunque modo alio acquisica prout superius descripta siint, vel in futuro fuerint, iterum laudamus, Sc confirmamus in perpetuum > Sc sub nOstra protectione Sc nostrorum ponimus. Quapropter ego Bcatrix BigOrriranorum comi— ( tista in conVenru Cisterciensium, Sc abbatibus illius Ordinis Sc monachis Sc fratribus in vigiliis, Sc in jejuniis Sc orationibus > Sc ceteris bonis, caritadvc, ut um particeps recepta, Sc in Christo inter fratres de Scala-Dei foror numerata, consilio Sc voluntate mariti mei Petri de Marciano, pro redemptione animz meæ, Sc Pe- Vi mariti mei, Sc patris mei Cenruli, Sc Amabiliæ matris mex 3 & aliorum parentum meorum, donO Sc concedo in perpetuum per me, Sc per omnes succestbres meos, nulla facta retentione, in primis Deo & ecclesiæ bccttz Marix Scalz-Dei, & tibi Bernardo ejufdem loci abbati, Sc tuis succestbribus, Sc omnibus monachis Sc fratribus, tam futuris quam præfentibus, confirmo, Sc in perpetuum corroboro, ira ut libere Sc quiete, Sc fine omni vexatione a me Sc a meis, & sine omni 1 scrvitio Sc przstatione habeatis, quæ ab aliis oblata siint vel fuerunt, sivc data, fiye venaita, & quocumque ubi acquisira, prout superius descripta sunt, sivc in locis præsontibus, grangiis prænominatis, sive etiam in toto nostro comitatu laudo > & sub prOtectionem meam & mariti mei, Sc filii mei Centuli, Sc aliorum descendentium pono. Si quis in pOsterum huic nOstrx institutioni contraire tcntaVerit, aut calumniarnsuscitaveritdcge- nere nostrO 9 propria hereditate > Sc ab omnibus meis alienum constituo, quousque centum niarchas argenti eidem loco persolvat pro summa præsumptione, & perenniter omnino deinceps taceat. Facta est hujusinodi donatio Sc confirmatio in praesentia quorum lupra Sc Sc domni Guillclmi Auxitanensis archiepiscopi, Sc episcoporum comproVincialium domni Guilermi BigOrita- ili b 9 domni Vitalis Adurensis, demni R. Lascurensis* domni Guilermi Aquensis, domni A. Conyenarum, domni Boni-hominis Conseranensis, Raimundi Tolo- sanensis, anno ab incarnatione Domini mcxlii. Septembris duodecima die. 4 Id est comitis, qui erat vicccomcs M arti ancn fis, & comes Bigorritanus, ex suae uxoris Bcatricis capite, quz erat Ccntulli comitis filia, & st>la heres. b Nonnulla hic videntur emendanda. Guilielmus Bigorritanus non sedebat anno 1141. cum ejus fucceisor jam præcisct an. 1141. Hoc anno 1141. Vitalis non erat episcopus Adurensts, sed Bouus- bomo. Gonvencnsts erat Rogcrius, &c. Tomus L T A R B I E N S I 5. VII. Donatio medietatis abbati* deGozfada monafie- rio satodi Savini. EGo Cornelia uxor Arnaldi Guillclmi de Barbara dono Domino Deo Sc bearo Savino, cum œn- filiO & voluntate mariti mei Arnaldi Guillelmi medietatem totius abbatiæ ecclefiæ de Gqz, libere, Sc sine retentiOnc, facta donatione in manu Ebrardi abbatis, præscnce capitulo. Familiares Sc confratres facti sumus ego Sc vir meus ipsius monasterii lanctistimi confestoris Christi Savini, nos commendantes in vita Sc in morcc ipsius dcfcnsioni & parrocinio. Hoc dum factum est Ar- naldO de Laveda, Guillelmo Bernardo de Senr Pastors, Bol de Bcn.ac, Raimundo de Bilsagj præfentibus Sc aliis nobllibus binis laicis. Ego Vero Cornelia uxor Raimundi Garciæ de Lavc- dan donationem medietatis abbatiæ ecclesiæ de Goz > quam avia mea Cornelia uxor Arnaldi Guillelmi de Barbara monasterio sanctistimi confestbris Christi Savini jam dudum fecerat, eamdem donationem laudo 9 ap- probanre viro meo in manu Emenonis abbatis, & confirmo super akari sancti Savini, Sc siiper sacrosanctis evangeliis juramento corporaliter præstiro, Petro c dc Martiae existenre Bigorrirano comice > & Guillelmo d Arnaldo episcopo. VIII. Bulla Alexandri III. papa, qua pojseffiones monasterii fandi Savini Tarbiensis confirmat. AL 1 x a nde r cpificopus servus servorum Dei> dilectis filiis Deufdet electo sancti Savini > ejuf- que fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem ▼iram profestis in perpetuum ; Quoties illud a nobis petitur, Scc. in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. Castrum ipsum in quo idem monasterium situm est 9 ecclesiam sancti Johannis cum villa de Ben- cus cum pertinendis fuis > ccde/iam sancti Martini dc Arsistans cum omnibus quz infra ejusdem terminos idem monasterium habet » ecclesiam soncti Martini dc Cauteres cum balneis, & quidquid in valle ipsa, vel in ÆstiVis haberis 5 capellam siincti Andreæ de Soton, villam de Nestalas cum termit is fuis, & capella sancti Petri ejusdem villæ ; capellam sancti Barthoiomæi d’A- dast j capellam sancti Martini de Balaignas j ecclesiam simctœ Mariæ de Castel ; ecclesiam sirncti Saturnini de * Orour, & quidquid infra terminos ipsius villæ habetisj capellam fanctæ Cæciliæ de Uzol > ecclesiam sancti Saturnini cTUgOS j quidquid habetis in ecclesia sanctai Ma- riæ de Cera ; quidquid haletis in villa de Arrcinsjn præ* diis, decimis Sc rusticis ; quidquid habetis in villa d’Au- cun, Sc in villa de Guaillaguos > Sc in villa de Arei* sans> Sc ine villa de Bun, in prædtis > decimis Sc rusticis j quidquid haberis in villa d’Arras 9 Sc in£a terminos ejusdem villæj quidquid habetis in Villa-longa, Sc in ecclesia ejusdem villæ, in praeliis, decimis & rusti- cis •, ecclesiam Cincti Vincendi de Beaviens, cum perri- nentiisfuis j villam de Souin, cum pertinendis suis 5 boveriam de Puisteda> cum pertinendis fuis 5 boveriain de Sois, cum pertinendis siiis j quidquid habetis in . villa de Lurp, in prædiis Sc decimis ; quidquid habetis in villa de Curel, Sc infra terminos ejus in valle dc Barergc ; cellam siinctx Mariæ, cum pertincntiis fuis 3 quidquid habetis in ecclesia sanctæMariæ de Villarsibo- verias de Thiezam & Balaigr.am, cum pertinentiis fuis} quidquid haberis in ecclesia de Geu 5 domos quas habetis in Syracusana civitate, cum S0I0 sibi pertinenti ; hortum, cum vineis cxrra eamdem civitatem j campos quos haberis in territorio de Currida, & quidquid prz- fcriptum monasterium a quadraginta annis huc usique justo titulO, (juiete Sc incOncuste poli edi t •, & inpræsen- tiarum noscitur pacifice poflidere, VObis nihilominus autheritate apostOlica conhrmanais. Drcerniinus ergO, r Petrus iste vicccomcs erat Maniacensis 9 scu Martianensts, dt comes Bigorræ cx capite uxoris Beatricis. Vide Oihcnartum in stemmate comitum Bigorrensium. d Vcl potius Arnaldo* Villclmo, niii dicamus indicatum hic Vil-t klmum L quiscdit quoque tempore Pciri Bigo^ritani comius. Bb