Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/902

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i9s INSTRl præfcncibus quam futuris, & onmi stirpi siiæ, quod tali i tenore locum illum ab omni censu in pxxTentia domini ManlioniS abbatis liberum absolvit, ur Alii lui r an rum defensores hujus loci existanc, & receptum ibi non quæ- rant, & nisi abbas ultroneus eis obtulerit, panem ibi non comedant. Si quis contra abbaccin querelas habuerit, filii siji in eodem loco de abbate julticiam f cii.nc, & nullum damnum ab eo exigant. Postquam venerabilis vitx Manlio suæ carnis deserens ergastulum scandit astrigcnim, atque visus est intra » c in fui Domini gaudium, fncc effit vicecomitc favente r Octonc, abbas Sancio * in his diebus pro aninix siix remedio, devenir quidam Guilielmus Arfi conVcrsus in eodem loco dominus qui dedit unius edere, quod est S. j Petri de Tilio, Sc medietatem unius vinc.v, cum uno villano* Post q’icm venit Forcafli convectus, qui & dedit Baris cum adjacentiis omnibus. Bernardus quoque conVCrliis dedit vincamdc BellopOdio, diebufquc istius abbatis invafic præfatus Octo Dato ecclesiam S. Joannis de Momi, & post suammorrem Laurcdam ordinavic, 3uam filius linis Guillclmus Otto arripiens Garsondi dc- it sorori fuæ, eodcnique anno obiit vicccomcs Orto Dato. Post discestum vero Sancionis abbatis devenit, favente vicecomitc Guillelmo Occone, abbas Arsinus * in cathedram sublimis, <j’ « o regente ordinem monasticum, dedit præraxarus vicecomes Arnaldus Sancio ecclesiam sancti Fructuoli de Peyreco, cum villa, Raimundus ar— < chidiaconus vineam in laltu, Sc unum hominem in Heres, & alterum in Berncda, & unum cafale atque ar- chidiaconatum de duodecim ecclefiis, ecckfianiquc S. Christophori de Noulhano. Igitur Garcia Dato frater… Ocronis Vicecomiris > qui monasterium stamic, deGuil- IclmO Asconia uxorem accepit sororem matris incliti abbatis sancti Severi, matremGrcgorii, ex qua duos filios robustos habuir, terriumquc sibi parvulum debilem

?

enuit, qui cum duceretur per multa loca sanctorum s anare eum noluerunt, quod nihil sibi proficeret ad animæ salutem ; dum autem devenir ad sanctum Oricnrium, rmgnæ sanitatis recepit donum * cernens <juippe eum abbas Arsinus inutilem in sæcularibus rebus, rogaVit patrem suum ut siceret eum monachum, □ui vix ejus annuir precibus, & dedit eum litterarum itudiis, & cum cflet adultus factus est vir sogacistimus, & omni almitate praecipuus. D Igitur videntes principes regionis hujus/cilicct vicecomes Guilielmus Otto ejus consanguineus, & episcopus Bernardus, atque abbr.s Arsinus, eum cam prudentem in omnibus rebus, statuit abbatem* monasterii istius, illoque reluctante, & nimium plorante, abbas est benedictus, atque in cathedra est poiitus. In hujus iraque diebus Arnal Bernardus consanguineus Guillelmi Arii, quem scripsi superius, rcintegravit vineam de Tilio, Sc infuper mi sic curtim de eodem loco, Sc cum uno villano dedtr S. OrientiO. Et quidam Guillelmus deyeniens conVersus dedit duas partes ecclesiæ S. Petri de Tilio, de qua Guilielmus Arii primum dederat dominium. POstca Vcnic * abbas Grcgorius illius villx dominium de Garcia FOrti^dedit Gurcia filio SUO.& dedit illi tres bOVcs Sc unam Vaccam, ipso Vero coram omnibus E fecit gucrpitiOnem de illius vina & omni dominio Deo Sc beaco OrientiO, Sc pOfuerunt super eum manjis coram omni populo, eodcmque tempore emit ab illis (jux tunc erant deferc.i per unam baccam, quamdam vincam, Sc insuper dcdir tria m
lii mOdia, atque lo- cayit unum yiilanum in ea, Sc alium in curti ipsa. Ec in illis diebus venit ad COnVcrliOnem Eifius Donatus, qui dedit duos Villanosin SamOzeco ; & vineam in Si- racurto> atque coneam falis in vico. Et quidam derelinquens seculum Lupus prcsbyter ad conversioncm venit numiliter, qui dcdir medietatem ecclesiæ sancti Gemimcri cum omnibus appendiciis, & proprietatibus Sc vineam in Serra curro quæ est faris fertilis. Er mulier Lupi SanciOnis tres dineracas de vinea in eadem Villa, atque Garcia Sancia de Ganos in eadem villa, Ccn : ulus quOquc de LObis, ecclesiam sancti An- l M EN T A L drcx Sc i. vineam : Guilielmus namque Forto in eadem villa i. Casal. Sc r. vincam, atque i. villanumpn Arri- mio alterum, Guillelmusquc Garcias frater domini abbatis G. villamque vocatam Lande cum appendiciis fuis « excepto uno Villano quem postea dedit frater ejus Ei- firs Garcias, & unam vineam in riVo cavo atque unum villanum in vinealibus, & ur.uni cauum, ex quo postea emit abbas G. a vicecomire Guillelmo Ottone partem quam de mercato de Celia tenebat. Sancius quoque frater G. unum villanvm in terra Subcrencro tali ratione » ur eum nullus futurorum abbatum vendat atuue der, Sc si aliquis senior hujus villx arripuerit, duplum rcsti- tuar, Sc quinque solidos det, ad obitumque mortis cum uno filio luo, (xclesiamquc sancti Martini de Arrideto cum villa, excepto uno villano, quem postea soror sua Drugrad dedit. Elcs quoque Dcfira quinque dinera- tas de vinea, eodcmque tcmjx>re factus est Garcia con- yeisus qui postea vocatus est Siguinus Dtsica^ecclesiam lincti Joannis cum omnibus appendiciis medie caris quam frarcr suus Elcs rcintegravit tocam ; veniens Quippe frater ejus Garcia Forro cum illo Elc qui jam dederat, COmmOverunt placitum contra abbatem de illa nicdictarc quam Garcias prius dederat, reddidi rque i Ili abbati G. illam mcdictarem quam Elcs dederat, Sc in- super dedit equum xv. solidorum. Ipsi Vero confirmaverunt cum fidejuflbribus G. & fecit hoc signum Si- gUinus. f Et quidam Garfias t.cs dincratas in eadem 3 vllla ; quidam namque Giiibercus nomine monachus pro Bernardo suo nepote dedic unum villanum in Lu- chosparso j Garfendis mater quoque illius pro Bernardo & Anome filiis suis eccleli.im sincti Manim dc Hiraco, & unam Vineam, vicecOmesque Guillclmus Octoeccksiain sstncti Petri deCasterario, Arsi quoque Dacus de Pontchaco unum villanum in Mommi cum Raimundo filio suo, Alnaldus de Mommis duos vil- lanos pro filio suo Sancione in Mommis Sc duo Casoliaj abbas G. emit unum villanum de Anerio Brunelio > Sc dedit x. si.lidos Sc de Brascho Fortis duos villanos in eadem villa.dcdirque precium quod sibi soris placuit 9 unam equam, Sc quinque sdldos. H1SCC temporibus G. vicecomes sstncto Oricnrio, duos villanos in Pontaco, Guill. quoque monachus unum villanum in Nolhano, Donatus quoque monachus de Candidaro unum Villanum in Villera, Scv. dincratas vineæ, atque Arsinus ’monachus IV. dincratas vineæ in ipsa Serra-, foror namque vicecOmitis Guillelmi Octonis Garsen nomine 9 unum villanum in vira sua in Laurcda, &r post mortem totam delegiVit, quam fic prius frater suus vicecomes Guillelmus surripuic i macer namque dicti abbatis G. Endcgrod nomine, plantavit vineam in subiecto colle, construxitque cellarium cum œquina, lapideo opere, ac per multum tempus Viduata marito permansic, serviens Deo. Ipso namque abbas G. dedic ecclesiam sancti Christophori de Consizas, & omnia qux in eadem villa pater siius sibi delegaVerat. Vicccomcs quoque Guill. sigitca diaboli COmpunctus fidejustores man- daVit sibi coram omnibus, qui dare renuens, postmulta jurgia abbatiæ honore priVatus est > optavitque potius sc privari honore quam locum liberum dominiis Sc cennbus subjugare : denique pcrVeniens ad suum consanguineum, scilicet ad abbatem simcti ScVCriGre- gorium, quos divina proVidentc clementia & nomine & osticio fortuna cOnjunxerat, hOnorifice susceptuseft. Mirum Videri pOtcst, utduæ matres duxque lorores, tanto terrarum spario dlVilæ unum nomen liliis fuis Lnponerent, sed quia futurum erae, uc qui erant unius DOminis, cllcnt<Sc Osticii, qui Sc ( bene vlgllamei) in nOstra lingua VOcati sunr In cujus itaque conspectu tantam inVenir gratiam ut eum oræficercc abbatem domus sux Sc Venerari juberet quah se •, igitur moratus est in eodem loco mulcO tempore. Videns Vicecomes Guillcl. quOd nullum abbatem fuihOnoris poster præficcrc, idcni ipso ad illum 11011 dedignatur Venire j rOg.wic namque eum ut reVcrtcrcrur ad suam abbatiam > Sc ordinaret sicut vellet illam : qui non acquievit, sod in eo loco manere placuit, Vircuccquc Dci Uctus, cam simdo