Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/312

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


XLiin.funt commutationes penes angulu kf l. At quonia h l circumferentiafecundu aequalitatem numerata eft part. cxvi. fcrup.xxxi n.a qua fublatahm profthaphaerefi, remanfitm l part.cxii.fcrup.xxv.quae^fupcrefti. i xpart. Lxvn.fcrup. xxxi,quibus etiam con flat angulus k e e.Quapropter triangu lum rEi datoru anguloru,laterum quocp ratione habet datam per qua in partibus quibus erat c F,;;oij.6$\talm quoqj e l. part, cft ;o9o.quaruetiam a D,fiue b D,part. joooo. fed quaru bd iu* xta ufum antiquorum fuerit partium LX.erit e l part. vi. feru. xxxn.qua: certe paru etia differt a traditione Ptolemci.Tota igitur b d e partiueft joSfq.,& reliqua diametri c s part. 9)^61 Sed quonia epicydiuinBjfemp aufert celfitudini plancta: gtes zSf.in c uero totide addit,id elf,dimidiu diametri fui, erit pro pterea maxima diftantia Saturni ab e centro parr^oytf?, mini mapart.943;.quarufuntBD;oooo.Secunduhancrationcm Sa turnoapogaro funtpartes tx. ferup. xlii.altitudinis quarum qusc ex centro orbis terrg fuerit pars una,periga?o partes vnt. ferup.xxx tx. Quibus iam liquido conflare pofiunt, Samrni comutationesipfi maiores,permoducircaLuna dc paruis illis expofitu. Suntcp Saturno maxima: in apogaio exiftenti part. v.fcrup.LV.In perigtroueroparr.vi.fcru.xxxix. Differutcp inuiccmfcrup.XLnu.qua:in contadibus orbis a ftclla uenien tibus lineis cotingut. Atq? hoc exemplo particulares quaecp dif ferentia: motus Saturni inueniuntur,quas poflea fimul & con* iundim horum quinqj fiderum exponemus.

louis motus demonftrationes, Cap. x.

1 Bfoluto Saturno circa louis qCp motu code modo i 5C ordine dxnoftratiois utemur,repetitis prius iri*

! bus locis a Ptolemxo ^pditis acdemoftratis,qua: g J pra:oftenfam circuloru mctamorphofim, uel eade, uel non multum a fe differentia reftituemus. Primus in extre* ma;nodisfulfionibus eratanno xvii.Adriani.menfe Epiphy iEgyptiorum, die primo menfis, una hora ante mediu nodis