Pagina:Pages de A76 Virgile t2.djvu/3

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Canina lit¬

tera.

IN I. 1NEIDOS. 3

quo media : porro Aneisfapitpoftremailla, Arma A nent ad virum politicum. Gcterum initium hoc, virumque , Scc. Ad eandem rem (pectat Corradi ie- Arma virumque, adeo atiipicatum cft, vr qui velint quens obieruatio. Canina littera orationem’facit Aneidem Maronis (ignare, liguct illam per duo hac terribilem, grandem , horridam. Ergo ea. ia primo verba. Hi funt Martialis [ib.8.46.Se lib.14.18j.-Ouiveifu tantum eftfemel, ac tum liquida, quo mino- dius. 3. Trifti. Periius.i. lat. demum Auionius wctp&>rem habeat vim ;in iecundo bis ; in terno ter ;in.quar- Hiras. Qui non tam auide arripuiilent initium hoc, t*/*v non nillffli· /N 1 11 m /n d a 11 ιύλ Ii m 11 /I t n 1 ί 1m inne «ΙτϊΙλο d ·1/Ί η (·»ι·ί (T/.iif· to non quater iolum, fed quinquies. Demum cum multa obieruari in hoc initio pollent, illud eiuldem non tacebo ; in primo verfu repraefcnratam paftoritiam (implicitarem ; in mediis, rufticam leduiiraicm •agricolam propriam ;in extremis,dignitatem ciuilem, armoriimque maieftatc.Haic mihi didta pro cbplexu huius exordij. Neque velim praetermittas (Implicitarem candoremque fe laudantis, atque diuinu opus afferentis, nullo faftu aut arrogantia. Sed de hac re ii quidin illo.minus probe dictum adnotalleilt. S OaInq,]] verbum hoc quadam prxrogatiua da- Cano.verbfi tum heroicis Vatibus. Homerus : mSini iuS, li-A. lcr01CQm* HeliodiTheog. ΰρχώμίβ aeiftui.DionyC Afer.ap^o/aa- ,i’@r d&£in. Orpheus Arg. aa£i. vfurparunt tamen £r aliorum, aliqui non heroici.Anacreon Lyricus :^*» *9λ« ? Hpa- κλίχς. Menander Comicus citante Plutarcho de audiendis Poetis, Siodriir HA. Ouidius Elegiacu stfigna canam. Ilucolici is pe.

laminhne Georgicorum. Alitioribus quos ibi de- B 9 PrimvsJ vide vt explicui. Sed non video cur Gracile car¬

men de fyl-

ueftii.

di, adiunge orationem Ariilidis τί πΑζ^^^μα- τ@*. ibi multa colligi in eam rem pollent, praeiertim ybi reprehendic faftum quo multifua vendicantv 1 Qvondam] Adhuciuuenis ,nec dumaptus

heroicae maieftati , grauitati, fplendori. Audi hoc adolefcens, neque aude id retaris , quod non anius ingeniorum apex Maro. Ludendum tibi epigrammatis, odis,eclogis,eIegiacis :heroica dignitas nonattingenda nili maturo iam Se vegeto ingenio. , 3. GRACiLijiiaPropertiuslib.2, ;/ !’

Hic me tam graciles vetuit contemnere mufat, SeNemefian.i.Ed.

Incipefi quod, habes gracili fub arundine carmen. Agricola :

auidi.

Seruius reiiciatur,vc vel primus iit princeps : na tametii alij ante illum venerint in Italiam , fed nemo, neque Antenor ipie, conferendus eft cum Aneadignitate, & rebus geitis :vel, vt loquatur Poeta ex antiquo Italia : limite^ qui cum ad lllamAneas appulit, Italia : anritunc erac ad Rubicone.Quod liquidam ex Plinio,& Suus l*mcs· Lucano. l ?not :Rubico quondam finis Italia. Pofterior :

— Et Gallica certus. . t r. .

Limes ab Aufionits diflerminat arua colonis. Sic ferme Seruius. Sidonius lib. 1. epift. j. loquens de Rubicone : qui olim Gallis Cifalpinis Italifque ver teribus terminus erat. & Appianus.2. ϊμφνλ. loquens de hoc fluuio , os ’οβίζα ηΑ ίΌ,λίην : qui Italiam definit. Sed praefero tamen qua : dixi in explicatione. 10 Fato profvgvs] Fama erat, Anean pa-

4 Avi do] Ariftoteles lib. 6. Eolitic.c^.loquens de agricolis,μαχκον ορίζονται τί «f τιμχ$In- C erum potius quam honorem appetunt : iubiicic deinde tria prodita fugiffe , quem vt fuipicione hac liberet, j£ncz failu. rationem. culpam fuga : 111 fata conficit, atque adeo fato fuit Tellus ferua. 5. Pare rent] ira Plinius lib. 2. cap. 63. terram profugus, non luo .merito. Etenim nili fato adderet, vocat ancillam,& famulam. Et Cyprianus contra De- videretur Ancas fugifle, aut caula criminis , prodita metrianu, eidem dat obfiequium 6cfirauutem.Senec. patria., aut cupiditate noui imperij : Sic ferme Iui. deTranq.c. ij. Fertilibus agris non efi imperandum. & Seal. & Seruius. Homerus aperte lib. 20. Ιΐ.μί&μον fi ci tr‘ : fatale efi illum feruart. Loquitur .de Horror de

armis.

epift. 49. veilcr villicus regnet. & poft pauca :Eundus, quod aliquando imperium vocabatur.

6 Horrenti.a ] Horror quoque ad arma, ad

bella pertinet : imo ad nullam rem aliam (ignarius. Anea. Aneas ipie. 3. An,

Diuerfa exilia, Er defert as quaxtre terras Auguriis agimur. Diuiim, ί & in 4. arua

Inde Horat. i.iat. lib. 2. —horrentia agmina. &, 3, Italiae vocatjfatalia. Habetur, id· millies in Aneide. Carm.od^.Romam ipfam horrendam vocat,quia vi* Horatius etiam excuians A.ncan in Carmine Saectidelicet bello dat iura Medis. Ennius.S.Annal. lari. Cui per ardente finefraude Troiam .Caftus oAdneas —Horrentia tela virorum. . .uc . patria fuperfles, &tc.r)cpmdmoiicpofro,qux Ainea : Calaber lilsu. —τΙλιμον, Sk ηςομΑσι <t at-ip.iC ^ adfingitur, vide qua : adducit Dionylius.i. Antiq. ex Virgiliiis de¬

fenditur.

Bellum quod viri horrent.

7 Arma vi rvmqj/e.] Sunt qui Poetam, re¬

prehendant, q’ubd w«»z poftpolueri t, ad quem pertinent fex priores libri : arma pr.Tpoiheat, ad quielex pofteriores.Sedfciant ίιί,ηοη conftritigi oratores aut hiftoricoshaclege, adeo nec Poetas. Vide, quibus Nafcimb. Poetam defendat, & adiicea me teftimonium Flacci, qui cum a naui Argo narrationem incipiat, & mox delabatur ad nautarum nauigationem, tamen in primo veftibulo nauta ? praeponit rati : aic enim :

, Er ima Deum magnis canimus freta peiuia nautis, Fatidicamqite ratem.

Sed quid ii adhuc alia defendo Poera ? Sunt enim MenoCrate Xanthio.

. 11 Lavina littora ] Agnofco anticipatio- Lauina lienem (Grsci vocant, φίκ,φϊ) cum videlicet, quod tora, pofterius iiccidit, ante tempus feribitur. Nondum ea littora aut ab Lauino Latini fratre, aut ab Lauinia Latini filia nomen acceperant , fed poft aduentum JEnete in ea loca ( quod luno apud Silium conqueritur his verfibus,

Intulerit Latio,freta me,Trotusfinquity. i : u Exui Dardaniam,Er bis numina cqpta Penates, Sccptraque fundant vilior Lauinia Teucris ?) · ■· ; Et tamen A.neas dicitur venifie m.Lauina littora. Multa funt apud Poecas,& apud Virgiluun non pauca, quae, nifi hac figura, falua efle nequeant. Apud non pauci, qui dicunt, nihil curandam diftiinftio- £ Plaut. Ampli, .iuratur per Herculem’nodum natum, nem dc aequa illa portione librorum, cum rcipeiftu fed ne conceptu quidem. Adi Agellium lib. 1 o. c..i 6. ad duas voces arma, virum. Nam liber lecundus Erythrceum in indice, Pellium in Seneca :,ΜςιΙςαιη. Aneidos, quo nullus magis bellicofus , continet, Sed cur littora ? Pofuit figui-uc, vel pro yniuerfi) tiagtaphice admodum, prudentilTlnium imperatorem, diu Lauinio :vel. proprie accipe, dicente Fauio Maxifortiffimum militem, varias infidias, & conllidtus, mo.i. Ann. (citat Seruius) tum ?A ?ncasaorepatiebaoppugnationem, propugnationemque,quales neque tur m eum deueniffe agrum Macerrimum littoriofifi-Liuius, neque feriptorum alius potuiflet exprimere : miimque. Ita alij defendi poilunt. Ego aliter puro, e contra in lex pofterioribus multa funt, quaeperri- - * Amat Poeta confonantiam uv rebus miram, Se arti-A 2 ficiolam.