Pagina:Pages de A76 Virgile t2.djvu/5

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


5

IN I. Μ N E I 6 O S.

Infigncm pietate virum,tot adire labores Impulerit,T antane animiscccleftibus ira :? b Vrbs antiqua fuit (Tyrij tenuere coloni) Carthago :Italiam contra, Tyberinaque longe Oftia,diues opum,ftudiifque afperrima belli. Quam luno fertur terris magis omnibus vnam 10 Polthabita coluifle Samo.hic illius arma, Hic currus fuit :hoc regnum Dea gentibus eile (S i 03 a fata linant) iam tum tenditque fouetque, c Progeniem fed enimTroiano a fanguine duci Audierat,Tyriasolim quae verteret arces ; 2,5 Hinc populum late Regem,belloque fuperbum Venturum excidio Liby ar.fic voluere Parcas. d Id metuens veterifque memor Saturnia belli, Prima quod ad Troiam pro charis geflerat Argis. e Necdum etiam caufae irarum faeuique dolores 30 Exciderant animo :Manet a lt a menterepoftum Iudicium Paridis, fpretxque iniuria formx, Et genus inuifum, & rapti Ganymedis honores. f His acccnfa iuper iadbatos aequore toto Troas,relliquias Danaum, atque immitis Achilli, 35 Arcebat longe Latio,multofque per annos Errabant a&i fatis maria omnia circum. sTamtamolis erat Romanam condere gentem. A’RG VMENTVM.

Ροβpropofititnem tnuocat Calliepem qua pr&efi heroicis vatibus. Pramiffa propofitiong & inuocatione.eft iam in aditu Narrationis, vbi deferibitur Carthaginis antiquitas, 0rigo, fitus, diuit’u,fludta militaria-.fupraque ommafauor lunonis, &fauom huius argumenta. Deinde adhibet cau fas, quibus luno irata in Troianos : prima ducitur ex futura Romanorum potentiaaltera ex praterita Troianorum,quatuor ex propria lunmis ipfius perfona. EXPLICATIO.

a Ο E CTZ1T v r inuocatio, qaam leparat a propolitione, atque in excurfu .£nex conftantiam attingit, & iras Iunonis.Sed cur Mulam inuocat ? Nam nelcit iple caulas,cur irata luno ita pertinax in Ainea fuerit. Quis enim credat tanto dolore,Deorum Reginam percitam, vt impulerit adire tot labores, tot cafus voluere virum pietate itifignem ?Cur ergo in tantainnocentia tam infanda patitur ?cui faucnt fuperijfi pietati non fauem ? Inde nata admifatio illa coniunda cum exclamatione, tantaneanimis cdeslibus ira ? quam qui fatis capit, Vatem iftum cenicbiteile fummum. b Prxmilla propoiitione & inuocatione eft iam in aditu atque in vcftibulo (fic dicam)Narrationis. Carthago (inquit) Vrbs fuit antiqua, ente&a & ingeniola adulatio. Si fuit non iam eft,vc qux euerfa Romanis viribus. Vccgit.Tenuere illam coloni Tyrij,qui vna cum Didone protceri fljnt e Tyro in ea loca Afiicx.Porro verbo ilio teneo fepe feriptores explicant iilos, qui nouas fedes occupant.Sed vbi lita Carthago ?Contra Italiam,id eft, c regione Italiae. Vbi lignarias ? Longi contra oftia Tyberina. id eft ,lita eft in Africa contra eam partem Italix , qua Tyberis in mare influit. Qux vero eftifta vrbs ? Inclyta opibus, armorum ftudio,lunonis numine. Extremum dilatat. Nam vnam Carthaginem luno fertur coluiffe magis terris omnibus. Quin(quod mirere)iliam prxtulit Samo,vbi hxc Dea nata, nutrita, impense culta. Amoris huius tk pretij figna funt arma & currus huius Dex,qux polita in Carthaginciled prxeipue fauor, quo illam prafequitur. Nam,li per tata Iicear,eb deftinat ftudja fua luno, co tendit, vt Carthago imperet omnibus gentibus , non Roma : idque conatur ex quo conftituta primum Carthago eft, nam hoc eft, iam tum. Notat prudenter Iui. Seal, datam a poi-ca emincntiiiimo normam laudandx vrbis ab antiquitate, conditoribus, litu,opibus, ftudiis, fauore numinum,demum i cxleftibus monumentis.

c Sequuntur fex argumenta qux animum lunonis inflammabant. Primum ducitur a futura Romanorum pdrentia, qui duduri edent originem a Troianis, qua potentia oppreflini ellent Carthaginem , atque euerfuri vrbem iilam totius Afiicx arcem. Nam parex iam deftinauerant vt Romanus populus ortus a Troianis latiflimc imperaret, bello eflet fuperbus, ac maximus, atque id in perniciem Libyx.en primus ftimtilus, fequitur alter.

d Metuebat luno fuperiora, deinde ftimulabatur, poftquam occurrebant prxteritx Troianorum opes, quibus contra Grxcos pugnauerant,in quo bello illa principem operam pro Grxcis nauaucrat. Nam hic prima princeps eft : Cum ait metuens,viAc laudem tacitam. Metuit quippe Dea homines,luno Romanos, e Reliant reliqua quaruor argumenta duda cx propria lunonis ipfius perfona,quibus omnino indi- : carar Alneas culpa omni vacare. Sunt illa indicium A 3 Paridisλ