Pagina:Pages de A76 Virgile t2.djvu/9

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


IN I. JE N E I D O S.

14. Manet AITA mente repostvm ] Eft hoc quod Poeta,

—atemum feruans fub pedore vulnus. Salluftius flexu ido.Quod verbum mpedtu lugurtha altius, quam quifquam ratus erat.defcendit. Fabius declamat. 505. odia altiflime fedent. Tacitus Ub.i6 offenfio altiuspenetrabat.&c r.AhnaUjw retinebant. Liuius lib. pangentes tam diu iras m pectore voluere. Seneca quoque lib.i.de Benef.cap.i.ait, comparatum elle natura vt altius imuria,qukm merita defeendant , & illa crtb defluant, has tenax memoria cuslodixt. Idem lib. i.de ira.cap-4.receniens irarum differentias,extremo loco ponit illas, qua : altagraudfque funt, & introrfus verfa, indicas has eife maiores, & difficiliores.Pneclaie admodum Plautus Pcenul. Si quid peccatum efl, plumbeas iras gerunt. Huiufceinodi ira videtur referenda ad illam, quam Grteci dicunt uotw. Nam Scholiaites Ariftophanis in Ranis, diferiminans iras, τ« χότΒ, ait, οργή ’fkflupZG. fitra repofita. Hoc Poeta indicans ait manet. Poliis cum Philoftrato ita referre, ζίζυΰιτμήον 7»{ opjvii , iram profundam ch fubmerfam. De iudicio Paridis , quid contra Macrobium feribat Iul.Scal.hb.j.Poet.cap.j.in promptu cft. Auctoribus, quos de hoc iudicio alij aduocant, adiunge Dionem Chryfoft.orat.io. Philoftratum luniorem in Iconibus.

25. Spret^c^ve inivria forma] Caufam hanc aliqui coniungunt cum iuperiorc, nam Ipreta Iunonis pulchritudo ab Paride. Sed placuit relinquere iudicium Seruij,Donati,atque aliorum, & vni ^ttta haerere Corrado,qui de Antigone accipit, quod iam nc_ “ aperui. Mouet me ratio, imo rationes. Prima, vult Iurto periequi caufas iniuriarum, cur ergo hanc relinqueret, quxgrauiffima, &contumeliofiftima ? & ipfo adhuc iudicio Paridis grauior ? Nam iperni fe in comparatione Veneris,quae formoliffima,non ita indignum : atqui Iperni a mortali femina indigniffi-A mum,acerbilHmum. Deinde, cur Poeta amantiffimus fimplicitatis,bis dicat eandem rem ? cur repetat nulla neceffitate ?Etcnim quo tuiure confundis ha :c duo,poi !em ego & quod lequitur de iriuilb genere. 26. Rapti Ganymedis honores ] De loco, Ganymedis vbi raptus Ganymedes,dillentiunt Strabo, & Ache- taPCUs* na :us. Vterque lib. 15. Prior ait oftendi illius apwa yda. in confinio Cyziceni & Priapeni agri : pofterior, apud Chalcidenies.Suidas, raptum iltum longe aliter narrat quam habetur 111 fabulis,vt etiam O10fius lib.i.c.u.ex poeta 1’hanocle. 27. Ac hit lijPro Achillis,ad euifandum όμοιίΐί- ^-u’ l,^u0 sL%v, ait Seruius. Melius fortafle Corradus , vtfit Achilli a redto A chillus. Nam ficut Patroclus Patrog cli,& Patrocles Patroclis inueniasicur non Achillus Achilli , & Achilles Achillis. Prxiertim cum dicat Ouidius in epift.

Qua merui culpa fieri tibi vilis Achille ? Qui cafus neceilario ab, Achillus. Sed cur in Poeta mentio A chillis peculiaris , & non alterius Gneco- ^ rum ? An quia hic Grxcorum fortilIImus,ad cuius iras narrandas tota Ilias dirigitur ? an quia Achilles congreflus cum Alnea , ad cuius gloriam decantandam tota /Eneis dirigitur ? Congreflum hunc habes in Homer.j. ll.

28. Ταντλ mo eis 1 Hac voce ioleht fieri ac-Tantus ^cr* , T . J mtacclartia-

clamationes. Lucretius, tionibus.

Tantum religio potuit fuadere malorum. Ennius in Thyefte in fumma quoque acclamatione : Tanta vis f’celeris in corpore liaret. ita etiam acclamat Plinius lib. 2. cap.17. & Cicero epifi.S.lib. 2. Homerus fiepe acclamat cum his, ktus. Oppianus interdum cum «Λ. exemplum habes lib.i. Kuvuytl. Eifecit autem Roma fua magnitudine , vt molis nomine explicaretur ab au&outms Calpurnius lib.i. E cl.

—Romana pondera molis.

a Vix e confpedtu Sicula telluris in altum Vela dabant laeti,& fpumas falis aere ruebant : 40 Cum luno aeternum ieruans fub pedore vulnus, Haec fecum :b Mene incepto defiftere vidam ? NecpoiTe Italia Teucrorum auertere Regem ? Quippe vetor fatis.c Pallafne exurere claifem Argiuum,atque ipfos potuit fubmergere ponto, 45 Vnius ob noxam,& furias Aiacis Oilei ? A Ipfa Iouis rapidum iaculata e nubibus ignem Difiecitque rates,euertitque aequora ventis. Illum exfpirantem transfixo pedore.flammas Turbine corripuit fcopuloque infixit acuto. 50 e Aft ego,quae Diuum incedo Regina,Touifquc Et foror,& coniux,vna cum gente tot annos Bella gero. & quifquam numen Iunonis adoret Praeterea ?aut fupplex aris imponat honorem ? ARGV,MENTVM·

Nauigant Troiam ex Sicilia in Italiam fecundo vento : luno dolorum tttinentiflima feipfa ad nouas iras concitat exemplo Falladis, qua inferius numen, vita efl acriter hofiemjuum.

EXPLICATIO.

  • T)Ost Propofitionemjnuocarioncm,Narra-JL

rionis aditum , iam vere cft in ipia Narratione. In aditu Narrationis caulas recenfuit irarum Iunonis, quas vr Mula referret,in Inuocarionc petiuerat, quibus abfolutis iam narrat, Ducir narrationis initium