Pagina:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/388

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


204 EX EXCERPTIS LEGATIONIBUS, CVIIL Per id tempus venerunt A Roma legati, primo quidem Marcus Junius, ad disceptandas controver¬ sias inter Gallograecos et Ariara¬ them Regem. Postquam enim Trocmi Cappadociae nullam partem occupare potuerunt (etenim Cappadoces ingen¬ ti assumta audacia urbem * * * repen- tè munierant) confugientes ad Roma¬ nos, Ariarathem in odium illorum ad¬ ducere sunt conati. Idcirco ad Re¬ gem missus est Junius ; quem cùm Rex pro tempore alloquutus fuisset, huma- B neque accepisset, illum ipsius lau¬ des praedicantem dimisit. Postea legati alii venerunt , Cnæus Octavius et Spurius Lucretius; qui ubi Regem denuo alloquuti essent super contro¬ versia quam habebat cum Gallograecis; ille paucis rem omnem exponere, ac dicere, in eorum judicio facilè se acquie¬ turum. Pag. 947. CXIV. Post paucos dies Tiberium An. u. c. Gracchum, Lucium Lentulum et Ser¬ vilium Glauciam legatos Senatus decre- ( vit, qui res in Græcia inspicerent ; deinde in Asiam transgressi, quid mo¬ liretur Demetrius observarent ; ani¬ mos item aliorum Regum explorarent ; et controversias eorum cum Galatis disceptarent. Pag. 952. GXIX. Quod ad res attinet Asia- An. U. C. ticas, Prusias Rex legationem commu¬ nem cum Gallogræcis Romam misit, qui de Eumene quererentur : Eume¬ nes vicissim fratrem Attalum , qui suam ] causam ageret. Pag. 953. CXXI. Post istos venit Attalus, postquam novi jam Consules inivis¬ sent : hic à Gallogræcis accusatus quos miserat Prusias, itemque ab aliis qui aderant ex Asia , à Senatu, qui omnes audiverat, non solùm liberatus est criminationibus, sed etiam, honore auc¬ tus , et summa humanitate exceptus est ac dimissus. Pag. 961. CXXXI. Circa tempus idem ad- An. u. c. fuerunt et Massiliensium legati, quos 598. jam pridem Ligures vexabant ; tum vero in magnas angustias redegerant : nam et urbes eorum Antipolis atque Nicæa obsessæ à Liguribus teneban¬ tur. Propterea legatos Romam mise¬ rant , qui et quo loco res eorum es¬ sent Romanis significarent, et opem sibi ferri peterent. Ili cùm in Senatu fuissent auditi, legatio decreta est , partim ad invisendum regionum illa- PH. "Οτι κατά τούς καιρούς τούτους παρε- γέυοντο πρέσβεις έκ τής Ρώμης, πρώτου μέυ οϊ περί τόυ Μάρκου 'Ιούνιον διευκοιυήσουτες τά πρός τούς Γα- λάτας διαφέρουτα τώ βασιλει. 'Επειδή γάρ ούκ ήδυ- υήθησαυ οί Τρόκμοι δι’ αύτώυ άποτεμέσθαι τής Καππαδοκίας ούδέυ , ( άλλ’ έκ χειρός ώκοδομή- σαυτο τής* δόκηυ έπιβαλόμευοι τολμάν) καταφυγόυ- τες έπί Ρωμαίους, διαβάλλειν έπειρώυτο τήν Αρια- ράθηυ. Ών χάριν άπεστάλησαυ οί περί τόν 'Ιούνιον πρός ούς ό βασιλεύς ποιησάμενος τούς αρμόζον¬ τας λόγους, καί τάλλα φιλανθρώπως όμιλήσας, εκείνους μέυ εύλογούντας άπέστειλε. Μετά δέ ταύτα παραγενομένων πρεσβευτών τών περί Γνάϊου Οκτα- ούϊου και Σπορίου Λουκρήτιον, καί διαλεγομένων τώ βασιλει πάλιν περί τών πρός τούς Γαλάτας αύτω διαφερόυτωυ, βραχέα περί τούτων κοιυολογησάμευος, καί φήσας εύεπαγωγός είναι πρός τό κριθέν. ΡΙΔ. Πρεσβευτάς δέ κατέστησαν μετά τινας ημέρας τούς περί Τιβέριου Γράκχου καί Λεύκιον J Δέυτλου καί Σεοουίλιον Γλαυκιαν, οι τινες έμελλου πρώτον μέυ έποπτεύσειν τα κατά τούς "Ελληνας- ένθεν έπιβαλλοντες έπι τήν Ασίαν, τά τε κατά τον Δημήτοιον καραδοκήσειν , καί τάς τών άλλων βασιλέων προαι¬ ρέσεις έξετάσειν, καί τά πρός τούς Γάλάτας άντιλεγό- μενα τοίς προειρημένοις διευκρινήσειν. ΡΙΘ. "Οτι κατά τήν ’Ασίαν Προυσιας μέν έξέπεμψεν εις τήν Ρώμην πρεσβευτάς μετά Γα- λατών, τους κατηγορήσοντας Ευμένους· εστι δέ πά- λιν τόν άδελφόν Άτταλον άπολογησόμενον πρός τάς διαβολάς. ΡΚΑ. Μετά δέ τούτους Άττάλου παραγενη- Θέντος, ήδη τών υπάτων τάς άρχάς είληφότων, καί τών Γαλατών αύτού κατηγορησάντων, ούς άπέ- σταλκε Προυσέας , καί πλειόνων ετέρων άπό τής Ασίας· διακούσασα πάντων ή Σύγκλητος , ού μόνον άπέλυσε τών διαβολών τόν Άτταλον , άλ- λά καί προσαυξήσασα τοίς φιλανδρώποις έξα- πέστειλε. 1? ΡΛΑ. Οτι κατά τόν αυτόν καιρόν ήκον πρεσβευταί καί παρά Μασσαλιητών , οί πάλαι μέν κακώς πάσχοντες ύπό τών Αιγυστινών, τότε δέ συγκλειόμενοι τελέως , καί πρός τούτοις καί πολιορ- κουμένων τών πόλεων Άντιπόλεως καί Νίκαιας , έξαπέστειλαν πρεσβευτάς εις τήν Ρώμην, τούς τε τά γινόμενα διασαφήσοντας, καί δεόμενους σφί- σι βοηδείν. ΤΩν καί παρελθόντων εις τόν Σύγκλητον, έδοξε τώ συνεδρίω πρεσβευτάς πέμψαι, τούς άμα μέν αύτόπτας γενησομένους τών γιγνομένων, άμα δέ