Pagina:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/389

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE GALLIS. 205 πειρασομέυους λόγω διορθώσασθαι τών βαρβάρων A τήν άγνοιαν. ΡΛΔ. "Οτι τών Μασσαλιητών διαπρεσβευ- σαμένωυ προς Ρωμαίους, κακώς πασχείν αυ¬ τούς ύπό τών Λιγυστιυώυ, παραχρήμ,α κατέστησαν Φλαμίνιον καί Ποπίλλιον Ααιυάτον καί Λεύκιον Πόπιον πρεσβευτάς. Οι καί πλέοντες μετά τώυ Μασ- σαλιητών, προσέσχον τών ’Οξυβίων χώρας κατά πόλιν Αιγιτναν. Οί δέ Αιγυστιυοί προακηκοότες ότι πά- ρεισιν έπιτάξοντες αύτοίς λύειυ τήν πολιορκίαν, Β τούς μέν άλλους έτι καθορμιζομένους έπελθόντες έκώλυσαν τής άποβάσεως- τόν δέ Φλαμίνιον κατα- λαβόντες άποβεβηκότα, καί τάς άποσκευάς αποτε¬ θειμένου , τάς μέν άρχάς έκέλευου αυτόν έκ τής χώρας άπολύεσθαι· τού δέ παοακούοντος . ήρξαντο τά σκεύη διαρπάζειν, τών δέ παίδων καί τών άπε- λευθέρων άντιποιουμένων καί κωλυόντων άπε- βιάζοντο , καί προσέγερον τούτοις τάς χείρας. Έν ω καιρώ καί τού Φλαμινίου βοηθούντος τοϊς ίδίοις, τούτον μέν κατέέρωσαν, δύο δέ τών οικετών κατέ- C βαλον, τούς δέ λοιπούς κατεδίωξαν εις τόν ναύν ώστε τόν Φλαμίνιον μόγις άποκόψαντα τ’ άπό- γαια καί τάς άγκυρας , διαφυγείν τόν κίνδυνου. Ούτος μέν αποκομιστείς εις Μασσαλίαν, έθερα- πεύετο μετά πάσης έπιμελείας· ή δέ Σύγκλητος πυύομένη τά γεγονότα , παραχρήμ,α τόν ένα τών ύπατων Κόίυτου ’Οπίμιου έξαπέστειλε μετά δυνά¬ μεως πολεμήσουτα τοϊς ’Οξυβίοις καί Δεκιήταις. Ό δέ Κόίντος συναθροίσας τάς δυνάμεις εις τήυΐ τών Πλακεντίνων πόλιν, και ποιησάμενος τήν πορείαν διά τών Απευυίυωυ ορών , ήκεν εις τούς Όξυ- βίους. Στρατοπεδεύσας δέ παρά τόν Άπρωνα ποτα¬ μόν , άνεδέχετο τούς πολεμίους , πυνθανόμενος αύτούς άθροίζεσθαι καί προθύμους είναι πρός τό δια¬ κινδυνεύει. Καί προσαγωγών τήν στρατιάν ό Κόιν- τος πρός τήν Αιγιτναν, έν η συνέβη τούς πρεσ¬ βευτάς παρασπονδηύήναι, τήν πόλιν κατά κράτος ελών, έξηνδραποδίσατο, καί τούς αρχηγούς τής] ύβρεως άπέστειλε δέσμιους εις τήυ Ρώμην καί ταύ¬ τα διαπραξάμενος, άπήντα τοϊς πολεμίοις. Οί δέ ’Οξύβιοι υομίζοντες απαραίτητον αύτοίς είναι τήυ εις τούς πρεσβευτάς αμαρτίαν, παραλόγω τινί χρησάμενοι θυμώ, καί λαβόντες ορμήν παραστα¬ τικήν , πριν ή τούς Αεκιήτας αύτοίς συμμιξαι, περί τετρακισχιλίους άθροισθέντες, ώρμησαν έπί τούς πολεμίους. 'Ο δέ Κόίντος ίδώυ τήυ έφοδον καί τό θράσος τών βαρβάρων, τήν μέυ άπόνοιαυ αυ¬ τών κατεπλάγη· θεωρών δέ μηδευί λόγω ταύτη nim statum , partim , si fieri posset, ad emendandum sine armis quæ pec¬ cata erant à barbaris. CXXXIV. Cùm venisset Romam Pag. 962. legatio Massiliensium, quæ vexari eos à Liguribus nunciabat, extemplo de¬ crevit Senatus legatos Flaminium , Po- pillium Lænatem ac Lucium Pupium ; qui cum Massiliensibus profecti, Ægit- nam urbem in agro Oxybiorum na¬ ves appulerunt. At Ligures audito ve¬ nisse illos, ut solvi obsidionem jube¬ rent, cæteros quidem , dum adhuc portum ingrediuntur , supervenientes ipsi facere exscensionem prohibuerunt : Flaminium vero cùm navi jam egres¬ sum invenissent, et sarcinas in terram expositas, principio excedere agro suo jusserunt : deinde quia imperium Pag. 963. contemnebat, impedimenta illius diri¬ pere , servos et libertos qui resistebant vi repellere, manusque ipsis inferre coeperunt. Eo tempore cùm Flami¬ nius suis opem ferret, ipse vulneratus i est, duo è famulis humi prostrati, re¬ liqui in navim compulsi : adeo ut Fla¬ minius ipse , rudentibus anchorisque præcisis , ægrè saluti suæ consuluerit. Is igitur Massiliam delatus , omni stu¬ dio ac diligentia curabatur : Senatus vero de iis quæ acciderant factus cer¬ tior , extemplo alterum Consulem An. U. C. Quintum Opimium cum exercitu pro- 599· ficisci jussit, ad bellum cum Oxybiis et Deciatis gerendum. Opimius, die ) militi edicta ad conveniendum in a- grum Placentinorum , Apenninis mon¬ tibus superatis, in fines Oxybiorum pervenit. Dein positis ad Apronem fluvium castris , hostes quos congre¬ gari in unum intellexerat, et acie confligere paratos esse, ibi exspectavit. Mox admotis copiis ad oppidum Æ- gitnam , ubi violati fuerant populi Romani legati, vi illam occupat , cives mulctat servitute , auctores inju- riæ catenis oneratos Romam mittit : ■“ atque his rebus peractis, obviam hos¬ tibus procedit. Oxybii spem nullam veniæ superesse rati post admissum in legatos delictum, temeraria æstuantes ira , cæcum ac furiosum capiunt im¬ petum ; et priusquàm se cum iis De- ciatæ junxissent, ad numerum quatuor millium congregati inimicos invadunt. Consul impressionem atque audaciam barbarorum ut videt, mirari ille qui¬ dem desperatorum hominum furorem ; sed qui in incoepto hostium isto rationem Cciij