Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/157

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SERIES ET GENEALOGIÆ REGVM DANORVM 151

krøniken sporer man Benyttelse af Adam af Bremen, af Saxo, paa et Par Steder vist ogsaa af Sven Aggesøn, endelig af Chronicon Ros- kildense i noget større Omfang, end Tilfældet er i Liste III. — Kilden til Texten har været et middelalderligt Haandskrift, maaske fra 14. Aarh., som i sin Tid ejedes af Rigsraad Klavs Bilde til Vandaas (f 1558) og efter ham kaldes Klavs Bildes Rulle; det har indeholdt forskellige Ting, hvorom der foreligger Undersøgelser af Joh. Steensirup i Danske Samlinger, 2. Række, IV. p. 373 ff., og af Kr. Erslev i Danske Magazin, 4. Række, VI. p. 139 fif. Dette Haandskrift er nu tabt; men af Kongelisten i det, som vi her alene har at gøre med, exislerer der to Afskrifter, nemlig l)G=et Membranhaandskrift i Upsalabibliotheket i de la Gardies Samling, signeret No. 50; det er efter mit Skøn skrevet tidligst i Slutningen af XV. sæc, men muligvis endda lidt senere; Skriveren synes mig at have bestræbt sig for at efterligne Originalens Skrift; og 2) V, et Papirshaandskrift paa Universitetsbibliotheket i København, signeret Additamenta No. 120, ¥°, hvor det findes indlagt som et særligt Læg mellem andre Ting; det har tilhørt Vedel, men Afskriften skyldes en anden; Vedel selv har derimod gennemkorrigeret det helt, dels i Texten, dels, hvor disse Rettelser syntes ham utydelige, ved Tilføjelser i Randen ; paa enkelte Steder kommer man dog i Tvivl om, hvorvidt Vedels Rettelser er foretagne efter Original- haandskriftet eller skyldes hans egne Konjekturer. Paa Grundlag af disse to Haandskrifter, som begge for en stor Del har bevaret den middelalderlige Orthografi, har Erslev første Gang udgivet Kongelisten i Danske Magazin, anf. St. p. 141—46; min Udgave her hviler dog paa en ny, af mig selv foretagen Kollation af de samme Haandskrifter.

V. Nomina Regum Danorum er blot en Liste med Konge- navne, kun paa et enkelt Sted med en historisk Notits; Listen gaar ned til Erik Klipping og er noget beslægtet med Liste IV (og med Annales Ryenses, hvorfra der er optaget nogle Navne, som ikke findes i IV, og foretaget adskillige andre Ændringer). Denne Liste findes paa Fol. 65^—66^ i det berømte Stockholmer- haandskrift A i-l, som indeholder Liber Census Daniæ, Valdemars Jordebog; jeg har benyttet en fotografisk Afbildning af dette Haand- skrift, som findes i Kobenhavn paa Store Kgl. Bibliothek; Listen er tidligere udgivet i S. R. D. Tom. I p. 19-20.

�� �