Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/159

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SERIES ET GENEALOGIÆ REGVM DANORVM 153

den største Iver og underkastede sig de sværeste Anstrengelser og Farer for at virke for Ingeborg. Det var ogsaa (efter Huitfeldts Vidnesbyrd, som omtaler og benytter Skriftet i sin Danmarks Krønike, Folioudg. S. 160 f.) ham, der 1194 forfattede den Stam- tavle, som skulde forelægges Pave Coelcstinus til Bevis for, at Philips Paastande om Svogerskabet mellem ham og Ingeborg var aldeles ubeføjede; og det er, som Langebek først har set, dette Skrift, der her foreligger os. Der er i den første Del af Skriftet visse Spor, som kan tyde hen paa, at Forfatteren ved dets Af- fattelse har benyttet Sven Aggesøns Historia og Adam af Bremen; men det meste, navnlig hele Slulningsparliet, skylder han sikkert mundtlige Meddelelser af Ærkebiskop Absalon. Denne selv har aabenbart benyttet Skriftet, da han skrev det Brev til Paven, som findes optaget mellem Vilhelmi Abbatis Epislulæ (S. R. D. VI. p. 41 f.). Skriftet findes nu i to noget forskellige Redaktioner.

Den ene Redaktion er bevaret i den af Arne Magnusson be- sørgede Afskrift (A) af en nu tabt Original, som findes i den ovenfor nævnte Codex Arnæmagnæaniis 1030, ¥° som particula prima i fasciciilus seciindiis. Afskriften synes at være omhyggelig (paa det nær, at Arne efter sin sædvanlige Vis har normaliseret den middelalderlige Orthografi); Stoffet er dog ordnet paa en noget forvirrende Maade, og Forvirringen er forøget yderligere ved den Fremgangsmaade ved Udgivelsen, som Langebek har fulgt i S. R. D. Tom. II p. 155 fT. ; men alligevel synes det, som om man af Text- formationen i Arnes Afskrift og de af ham selv dertil føjede Bemærkninger om hans Originals Udseende med ret god Sikkerhed kan slutte sig til, hvorledes Stamtavlen maa have været opstillet i det Haandskrift, Abbed Vilhelm selv havde skrevet, og denne Form har jeg her i denne Udgave forsøgt at restituere. Denne Redaktion er sikkert en i alt væsentlig tro Gengivelse af Vilhelms Skrift.

Vanskeligere er Forholdet med den anden Redaktion. Denne var den, der først blev offentliggjort paa Tryk, nemlig i et Skrift af Soranerprofessoren Henrik Ernst med følgende Titel: »Regum aliquot Daniæ Genealogia et Series Anonymi, ex veteri codice M. S. Chronici cuiusdam Ecclesiæ Laudunensis, quod desinit in anno Christi M. CC. XVIII. Quam Henricus Ernstius nune primum edidit etc, Soræ 1646.« Udgaven blev senere optrykt (med det sædvanlige Sjuskeri) af Lndewig i hans Reliquiæ Manuscriptorum Tom. IX, p. 591—650. Paa en eller anden af sine Rejser i Frankrig har Ernst paa en eller anden Maade, hvorom intet meddeles os, opdaget, at der i Laon fandtes et Haandskrift med denne Stam-

�� �