Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/160

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


154 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES

tavle, og han har da, som han selv angiver i en forudskikket Epistola, ved André du Chesne's Hjælp skaffet sig en Afskrift af dette ^): om Haandskriftet endnu skulde existere, og hvor det findes, véd jeg ikke; i Laon er det selvfølgelig under de nuværende Forhold umuligt at søge efter det. Men selve den af Ernst benyttede, formodentlig af en eller anden Franskmand besørgede Afskrift existerer endnu; den findes i Begyndelsen af fasciculus tertius af den oftere nævnte Codex Årnæmagnæanus 1030, ¥" paa to sammen- foldede Blade (Fol. 82 — 83) og er skreven af en anden end Ernst selvj den bærer Overskriften: >Ex Veteri Codice M. S, in fine cuiusdam Chronici Ecclesiæ Laudunensis, quod desinit in anno 1218.« Resten af den nævnte fasciculus (Fol. 84 — 96) indeholder en af Ernst selv skreven (men ikke helt fuldstændig^ Kladde til hans Udgave; i denne Kladde har han givet sin paatænkte Udgave følgende Titel: »Genealogia et Series Novem Regum Daniæ«. Paa Forsatsbladet Fol. 81 har Arne Magnusson skrevet Ordene: »Genealogia Regum Daniæ H. Ernstii. Bekommet efter Justitz Raad Jacob Mathesius« (formodentlig en Broder til Ernsts Svigersøn, Højesteretsassessor Henrik Matthesius). Ernst har indrettet sin Udgave saaledes, at han inddeler Afskriftens Text i ni Kapitler; foran ethvert Kapitel sætter han et Aarstal, angivende den Konges Regeringstiltrædelsesaar, med hvis Navn Kapitlet begynder; de fleste af disse Aarstal er gale, men det bærer han for saa vidt ikke Skjdden for. som han selv i den allerførste Note i sin Kommentar udtrykkelig bemærker: »Numerus annorum singulis capitibus præ- fixus non est Anonymi, sed mutuatus sum eum e Chronologia Johannis Svaningii, viri clarissimi.« Desuagtet har selv Langebek i sit Optryk af Textstykkerne efter Ernsts og Ludewigs Udgaver i S. R. D. taget disse Aarstal med; mærkeligt er det, at han ved Optrykket slet ikke har benyttet selve den franske Afskrift. Text- stykkerne i hvert Kapitel har Ernst afskrevet efter den franske Afskrift, han besad, men med forskellige Unøjagtigheder; til hvert Kapitel har han dernæst føjet en Kommentar, som er overmaade

^) Hans egne Ord derom lyder saaledes: »(In historiæ) studiis dum versor, incidi in antiquissimum calamo exaratum codicem, in cuius fine frag- mentum hoc historiæ aliquot Regum Daniæ, quod nunc primum in publicum . . edo, conspiciebatur; idque, cum Clarissirpus olim Vir Andreas du Chesne, Regis Galliæ Geographu.s, pro ea, qua me semper prosecutus est, humanitate ae benivolentia, lubenter concesserit, nolui diutius clam apud me esse, sed publicando Historiæ Danicæ auctarium adjicere opcræ prccium duxi.« 

�� �