Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/161

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SERIES ET GENEALOGIÆ REGVM DANORVM 155

bred for de første Kapitlers Vedkommende; den er udarbejdet med stor Flid, men der tales ogsaa vidt og bredt om mange uved- kommende og aldeles intetsigende Ting, og hele Arbejdet har kun meget ringe Værd i Forhold til sit Omfang. Dog har han paa sine Steder rigtig opdaget og rettet visse slemme Fejl i den franske Afskrift. Det værste ved denne er, at Afskriveren (ja vel allerede den Skriver, der har skrevet Texten i Laon-Haandskriftet), foruden at han har bortkastet Skriftets Proæmium og lavet helt om paa dets Slutning, har kastet de Afsnit af Skriftet, der fortæller om de to fra Sven Estrithsøn udgaaende Linier, hulter til bulter mellem hinanden, hvorved det kommer til at briste paa al Orden og fornuftig Sammenhæng; for at bringe lidt Sammenhæng til Veje, er der da, hvem det nu end skyldes, paa forskellige Steder indskudt nogle helt forkerte Tilføjelser, og disses Urigtighed har allerede Ernst i det mindste delvis opdaget. Jeg har i min Udgave her omstillet Afsnittene, saaledes som de bør staa i Jævnførelse med Ordningen i det andet Haandskrift, men naturligvis lydeligt angivet, paa hvilken Plads Ernsts franske Afskrift og hans egen Udgave har hvert især af dem. Af den middelalderlige Orthografi er der endnu levnet adskillige Spor i Ernsts Afskrift. — Denne Redaktion er en meget fri Omarbejdelse af Texten i Vilhelms eget Skrift; og foruden de ovenomtalte Tilføjelser inde i den fra Vilhelms Haand foreliggende Text, som beror paa svære Mis- forstaaelser af denne og Uvidenhed om de i den omhandlede Personer og Forhold, er det særligt at mærke, at der i Slutningen findes visse Tilføjelser, som Redaktøren aabenbart selv er Ophavs- mand til, og som viser, at Redaktionen først kan være bleven til efter Vilhelms Død, lidt ind i det 13. Aarh., tidligst omtrent ved 1206, da Henrik var byzantinsk Kejser.

VII. Incerti Auctoris Genealogia Regum Daniæ. Ogsaa med dette Skrift forholder det sig paa en ejendommelig Maade. Det indledes med en Prologus, der viser sig at være en med stærk Forkortelse foretagen Omskrivning af den Prologus, som Sven Aggesøn havde forudskikket den af ham udarbejdede Genealogia, og som alene er bevaret i Lyschanders Haandskrift af Svens Værker paa dettes sidste Side, medens Resten mangler og maaske allerede har manglet i det Originalhaandskrift, Lyschander har haft. Omskrivningen er forelagen ganske paa samme Maade som den Omskrivning af Svens to Hovedværker, der foreligger i Texlrecensionen S, og der kan da ikke godt være nogen Tvivl

�� �