Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/162

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


156 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

om, at denne Incertus Auctor er den samme Mand, der har lavet S. Den Kongelisle, han opstiller, stemmer ikke med den, Sven Aggesøn har i sin Brevis Historia; men dels er det meget sand- synligt, at Sven i sin Genealogia har haft en noget forskellig og i ethvert Fald adskilligt udførligere Liste, dels har Ophavsmanden til Skriftet her sammenarbejdet Bidrag, hentede fra Saxo, med Svens Liste, ligesom han ogsaa ellers har gjort ved sin Udarbejdelse af Recensionen S; og der er endelig i hans Liste paa ikke faa Steder tydelige Spor af, at han har benyttet Sven, idet han anvender Udtryk og Vendinger, der ganske svarer til dem, Sven har i sin Historia. Men særligt er det at mærke, at Forfatteren egentlig har tilsigtet noget helt andet end at give en Kongeliste; Svens Genealogia har han blot benyttet som det ganske spinkle Fundament for det Værk, det har været hans Hovedformaal at skrive: en Skildring af Erik Plovpennings Martyrdød. Denne Skildring breder sig ganske uforholdsmæssigt paa det øvrige Stofs Bekostning; til den knyttes som Indledning nogle faa Bemærk- ninger om Valdemar Sejr, og den fortsættes med en ganske kort Notits om Abel og endelig nogle udførligere Meddelelser om Christopher den Første, uden at der dog gives nogen ordentlig Fortælling om dennes Historie, skønt Forfatteren aabenbart har staaet ham og hans Dronning nær; alier sidst er der nogle halv- dunkle Hentydninger til Erik Klipping, hvoraf man faar det Ind- tryk, at Forfatteren har skrevet sit Skrift i Tiden nærmest efter dennes Død, altsaa i Slutningen af 13. Aarh. Skønt jeg allerede i Vitae Sanctorum Danorum har udgivet det Stykke af Skriftet, der handler om Erik Plovpenning, har jeg dog anset det for rigtigst at gentage det her, for at man kan faa et Oveiblik over Skriftet i dets Helhed. Om Overleveringen af Skriftet og dets Udgivelse ved Stephanius, der havde fundet det som Slutningsstykket i det af ham benyttede Haandskrift af Sven Aggesøns Værker og udgav det sammen med disse, behøver jeg her ikke at udtale mig nærmere, efter hvad jeg allerede tidligere har sagt derom, særlig i mit Arbejde »En ny Text af Sven Aggesøns Værker osv.t, S. 194 fF.

�� �