Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/211

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


FORTALE.

1 detle Værk har jeg besluttet at samle de paa Latin skrevne mindre Skrifter til Danmarks Historie i Middelalderen, som enten i deres Helhed hidrører fra en enkelt bestemt, kendt eller ukendt, Forfatterpersonhghed, eller hvis oprinde- lige Grundlag dog er skabt af en saadan Personlighed, selv om det senere har faaet forskellige Udvidelser fra anden Flaand. Som et Appendix dertil vil der blive udgivet nogle faa Skrifter eller Dele af Skrifter, som egentlig ikke hører Danmark til, men dog staar i meget nøje Forbindelse med Danmarks Historie. Jeg har til Udgivelsen bestræbt mig for at samle saa rigt et Haandskriftmateriale, som det paa nogen Maade var mig muligt, og behandle dette efter streng filologisk Methode, for at der kan tilvejebringes en saavidt muligt paa- lidelig Text. Ved Indsamlingen af dette Materiale har jeg faaet Hjælp fra forskellige Sider, særlig dog fra Frk. Ellen Jørgensen, hvem jeg lierved bringer min Tak ; og ligeledes takker jeg paa det varmeste baade det store kgl. Bibliothek og Universitetsbibliotheket med det dertil knyttede Arnæ- magnæanske Bibliothek, som dels med største Beredvillighed har stillet det hos dem værende Haandskrift- og Bogmateriale til min Raadighed, dels hjulpet mig til at faa Haandskrifter sendt fra fremmede Bibliotheker, særlig fra Sverige, hvor man ogsaa har erhvervet sig Krav paa stor Erkendtlighed fra min Side ved beredvilligt at imødekomme mine Ønsker om Laan fra Samlingerne. I Forordet til hvert enkelt Skrift er der gjort Rede for det til dets Udgivelse benyttede Materiale og ligeledes for Skriftets Tilblivelse, for saa vidt Oplysning derom kan gives.

�� �