Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/219

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 201

idelige Anvendelse af de samme Overgangsformer mellem For- tællingens afkortede Led og den alt for hyppige Gentagelse af de samme Udtryk. Imidlertid bliver hans Fortælling, trods disse formelle Mangler, ingenlunde tør og kedelig; tværtimod er der paa mange Steder en mærkelig Livfuldhed og Friskhed over den i dens raske Fremadskriden. Hans Bog har sikkert gjort god Nytte og er bleven meget læst af dem, der i det hele kunde læse Latin, idet den ikke frembød videre Vanskeligheder for Læserne, og der har været ikke faa Afskrifter af den i Omlob. Den egnede sig ogsaa vel til at blive en almindelig Folkebog, naar den blev over- sat i Almuens Maal; om der har existeret Oversættelser af den paa Dansk eller Svensk, véd jeg ikke, men paa Plattysk er den bleven oversat, vistnok endda af forskellige Oversættere, og man har endnu flere af disse Oversættelser, dels i Haandskrift, dels paa Tryk. Men jeg er paa den anden Side tilbøjelig til at tro, at det ikke har været til Gavn for Saxos eget store Værk, at dette Udtog er kommet frem; havde man før den Tid ikke læst Saxo selv meget, har man sikkert gjort det endnu mindre efter den Tid; og saa er det gaaet paa samme Maade som med mange af Oldtidens Værker, at Haandskrifterne af den fuldstændige Saxo efterhaanden er gaaede til Grunde, uden at man har brudt sig om at erstatte, hvad der saaledes gik tabt, ved nye Afskrifter.

Forfatteren af Compendiiim Saxonis tilkendegiver, som vi ovenfor har set, i Slutningen af sin Fortale, at det er hans Hensigt at føje en Fortsættelse til det, hvori han vil meddele en Oversigt over det vigtigste af det, der har tildraget sig, siden Saxo af- sluttede sit Værk; og man maa da vel betragte det som en Selv- følge, at han har agtet at lade denne Fortsættelse gaa ned til hans egen Tid. Nu finder vi i alle de fuldstændige Haandskrifter, hvori Compendiiim er kommet til os, en saadan Fortsættelse, der fører Historien ned fra Knud Valdemarsons Tid til Begyndelsen af Valdemar Atterdags Regering (1340 eller rigtigere 1342); det er denne Fortsættelse, som man tit betragter som et for sig selv staaende Værk og betegner med Navnet Chronica Jiitensis. Efter den Forbindelse med hinanden, hvori de to Værker fremkommer i alle Hovedhaandskrifterne, og efter Compendieforfatterens egne Slutningsord i Fortalen, saavel som efter de Overgangsord, hvor- med Chronica knyttes sammen med Compendium. vilde det, skulde jeg mene, næsten være urimeligt at tænke paa, at Forfatteren til Chronica skulde være en anden Mand end netop den samme, der har skrevet Cumpendium. Men desuden, forekommer det mig,

�� �