Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/225

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 207

Blæk. — Haandskriftet afslutter den egentlige Text paa Fol. SS"", men derefter findes paa Fol. 85^ og paa begge Sider af Fol. 86 et Register, en Tahiiki super geslis Danorum : det er skrevet i to Kolumner paa hver af de tre Sider. Af dette Register kan man se, at det har været Meningen, at hele Skriftets Text skulde ind- deles i 86 Afsnit; men mærkeligt nok savnes i Registret en hel Del af de Tal, der skulde sættes over de enkelte Afsnit som deres Nummer. Registret indeholder naturligvis særlig Navnene paa Kongerne, men undertiden tilføjes der ogsaa en eller anden Notits om dem i Henhold til det, der er fortalt om dem i Skriftet; enkelte Navne er her skrevne paa en lidt anden Maade end i Skriftet seiv (f. Ex. Skyldingiis for Sldold, Høcletus for Huclelus, Haraldiis illatan, Thiiira for Thyra, Siveno Thiiiweskegh) \ hver Konge faar desuden sit Nummer i Rækken, og idet de saakaldte quinque gubernatores regnes for 5, hvorimod Olav, Harald Kesies Søn, ikke regnes med, bliver den sidste i Rækken, Valdemar ChristofFersøn, betegnet som : 3'^ Woldemarus. 979 R{ex). Hvad jeg her har sagt om dette Register, mener jeg, kan være tilstrækkeligt; jeg har ikke villet betynge Udgaven med dette unødvendige Tillæg.

Haandskriftet V vrimler af Skrivfejl, hvoriblandt mange er meget grove; men af vilkaarlige Interpolationer findes der ikke meget. For Fastsættelsen af Texten i Compendium spiller det derfor en vigtig Rolle ved Siden af D.

Fra et Haandskrift, som har været nær beslægtet med V, men i hvilket Interpolationen vistnok allerede havde begyndt at spille en større Rolle, udgaar de to andre Haandskrifter, som herefter skal omtales.

3) A = Codex BibliothecæUniversitatisHauniensis, Additament. Num. 4 9. Fol., membranaceus. Om dette Haandskrifts Tilblivelse faar vi Oplysning i en Efterskrift, som findes paa Bagsiden af Fol. 208 og lyder saaledes; ^ Finis et consummacio hiiius compendij facta est Anno doinini M?CCCC°XXXI per Reuerendum ae beniiiolum fratrem thomam gheysmer, oriundum Sundis, (connentiialem Ottoniensem) ^) , Veredicum et laiidabilem hominem in omnibus factis suis. Qui hoc ex vera caritate dei et inspiracione bone voluntatis conscribi fecit ad vtililatem fratrum suorum fidelium, saltem illorum, quorum Deus et sacra scripiura gloria est. Mediante scriptore Hinrico Duuel. ciui Ottoniensi. De quo opere benedicetur Deus. glorificetur Maria, laudentur emnes

��') Disse to Ord er tilføjede i Randen, men med samme Haand.

�� �