Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/226

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


208 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

sancti per cuncta secula seciilorum. Amen.^^ Efterskriften gælder naturligvis om det hele store Værk; det er ganske vist besjmderligt, at det betegnes med Udtrykket hoc compendium, men ganske det samme sker ved Begyndelsen af det Register, som afslutter hele Værket (fra Fol. 201, column. 3) og omfatter alle dets syv for- skellige Dele, idet det dér hedder: Incipit Registrum huius Com- pendij, qiiod in se continet VIL libros distinctos cum aliquibus depinctionibus diuersarum materiariim ^). Det er denne Efterskrift, som har givet Anledning til den ganske urimelige Mening, at det skulde være den deri nævnte Munk Thomas Gheysmer fra Stral- sund, Klosterbroder i Odense, som var Forfatteren til Compen- dium Saxonis med tilhørende Continuatio.

Haandskriftet har fra Begyndelsen af tilhørt et eller andet Kloster i Odense; snarest maa man vel tænke paa det store og berømte St. Knuds Kloster. Efter Reformationen er det kommet bort fra dettes Bibliothek, og den første Privatmand, der har været dets Ejer, har formodentlig været ham, der øverst paa For- siden af første Blad, oven over dets anden Kolumne, har skrevet disse Ord: T>libellus ioannis laurentij parochi ecclesiarum føllinghe et heldropp 155i.t I de paa Universitetsbibliotheket bevarede haandskriftlige Samlinger af Bloch til den fynske Gejstligheds Historie har jeg fundet følgende Notits, som maa angaa denne Mand: han hed Hans Lauridssøn, var den sidste katholske og blev den første evangeliske Præst for Søllinge og Hellerup Sogn (i Vin- dinge Herred i Fyn, Øst for Ringe) og døde 1566. Om Haand- skriftets videre Skæbne meddeler Langebek i Fortalen til sin Udgave (S. R. D. Tom. II p. 287) følgende: ^Codicem istum perga- menum circa medium præcedentis seculi (d: 1650) ad Canutum Ulfeldium periinuisse, ex scedula veteri, quæ penes me est, didici.* Dette stemmer godt med det forudgaaende: Knud Ulfeldt (1600—46) kom nemlig ved sit Ægteskab med Cai Rantzaus Enke Anne Lykke 1629 i Besiddelse af Hovedgaarden Hellerup, og til denne kan Haandskriftet let have fundet Vejen fra Søllinge-Hellerup Præstegaard; maaske^) er den, der først har erhvervet det, Cai Rantzaus Fader Breide Rantzau (1556-1618), som købte Hellerup 1599. Senere ejedes det af en Grev Otto Rantzau, og i hans Besiddelse har det

��') Det er muligt, at Udtrykket compendium for hele Vierket er bleven valgt under særlig Hensyntagen til dets første Afsnit eller liberi Saxo- excerptet, som jo med Rette kunde kaldes et compendium ofi, maaske i Almindelighed er bleven kaldt saaledes.

^) Formodningen er meddelt mig af Overbibl. Dr. S. Larsen.

�� �