Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/227

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 209

endnu været, (Ja den Afskrift af det blev taget, som nu findes i Bd. 24 af Barlholiniana (se ndfr.), den yngre Thomas Bartholins (1659—90) Samlinger, som Universitetsbibliotheket ejer; det maa da formodentlig være den Otto Rantzau, som levede 1632—1719 og var gift med Sophie Amalie Krag, Enke efter (Christoffer Ulfeldt til Svendstrup i Skaane (f 1653), som kan have faaet Haandskriftet af Knud Ulfeldt. Hvorledes og hvornaar det er komniet til Universitetsbibliotheket, vides ikke. Det er mærkeligt, at Langebek ikke har fundet det dér, da han forberedte Udgivelsen af S. R. D. Tom. II, som udkom 1773; i sin Fortale til Udgaven af Værket S. 287 udtaler han nemlig den Formodning, at det er gaaet til Grunde ved Universitetsbibliothekets Brand 1728.

Det vældige Haandskrift bestaar af 208 store Pergamentblade, med to temmelig tæt skrevne Kolumner (45 Linier gennemsnitligt) paa hver Side indtil Fol. 208'"; Bagsiden af dette sidste Blad er blank paa det nær, at det omtrent midt paa Siden bærer den ovenfor omtalte Efterskrift om Haandskriftets Tilblivelse, samt lige under denne fire Ord {quomodo opoiiet deo seruire), som horer sammen med og danner Afslutningen paa Registret paa den sidste Kolumne af Fol. 208^ Haandskriftet indeholder paa de første 200 Blade i alt VIL libri, som de kaldes, det vil sige 7 forskellige Skrifter, som ikke har det mindste at gøre med hinanden ind- byrdes. Derefter begynder paa Fol. 20 F i første (tredje) Kolumne et vidtløftigt Register til alle de VII libri, som opfylder de øvrige Blade indtil Fol. 208'" (hvortil slutter sig de manglende 4 Ord, som staar paa Fol. 208^). Det synes fra Begyndelsen af at have været Afskriverens Tanke, at Haandskriftet skulde deles og ind- bindes i 2 Bind, hvoraf det første, A, skulde omfatte de tre første libri, det andet, B, de fire sidste libri; imidlertid traf det sig saa- ledes, at liber tertius ikke kunde blive afsluttet før paa Fol. 134^, og dette førte da til, at begge Bind blev indbundne sammen indenfor et stærkt, med Læder beklædt Træbind. Men den op- rindelige Tanke om Tvedelingen har dog efterladt sig et tydeligt Minde i Pagineringen. Fol. V bærer foroven Paginabetegnelsen A .1.; derefter følger paa Fol. V Paginabetegnelsen A .II., under hvilken omfattes de 2 -j- 2 Skriftkolumner, som staar henholdsvis paa Fol. r og paa Fol. 2'"; derefter kommer A .III. med de 2 -|- 2 Kolumner paa Fol. 2^ -j- Fol. 3'"; og saaledes gaar det videre, indtil den første Del af liber tertius afsluttes under Paginabetegnelsen A .C.IX., med de 2 -f 2 Kolumner paa Fol. 108^' + lOg^ Herefter indtræder saa Paginabetegnelsen B .!.(= Fol. 109^ + llO""), B .II. o. s. v.

�� �