Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/228

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


210 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES

Primus Liber, som alene vedkommer os her, omfatter paa de første 56 Blade (indtil A .LVII. col. 2) Texten saavel til Compendium Saxonis som til Continuatio; der findes kun een større Lakune i Texten, idet det med Siwaldg begyndende Stykke om Kong Siwald med den smukke Fortælling om hans Datter Sirith og hendes Bejler Othar er faldet ud, fordi det næstfølgende Stykke igen begyndte med Ordet Siwaldo. Om denne Overspringelse skyldes Skriveren Henrik Duvel, eller om Lakunen allerede har været til Stede i den Original, han afskrev, er det ikke muligt at afgøre med Bestemthed. Duvel synes mig i øvrigt at have udført sit Afskriverarbejde med ikke ringe Omhu \ naar der alligevel er kommen saa mange Fejl i Texten, skyldes dette vist for en meget stor Del Originalens Mangler, ligesom jeg er temmelig overbevist om, at alt, hvad der findes af vilkaarlig Interpolation, hidrører fra samme Kilde; men ikke faa Skrivfejl kommer dog ogsaa utvivlsomt paa hans egen Regning og er, som det var at vente, tit foranledigede derved, at han har mistydet Originalens Bogstav- tegn og særlig Abbreviationerne. Orthografien ligner i det hele den i D; det kan mærkes, at, medens han ellers regelmæssigt anvender v i Begyndelsen af Ordene, skriver han dog saa godt som altid ut, uel og usque; inde i Ordene findes af og til v, hvor der regelmæssigt skulde staa u. Texten er inddelt i Kapitler, omtrent som i D ; hvert Kapitel bærer regelmæssigt en Overskrift (De Rege N. N., men uden tilføjet Tal); disse Overskrifter er malede eller understregede med rød Farve, ligeledes er Kapitel- initialerne rødmalede, og ofte er ogsaa i Texten særlig Konge- navnene understregede med rødt. Kapiteloverskrifterne har jeg paa flere Steder oversprunget i min Kommentar, hvor der ikke var noget særligt at mærke ved dem, idet jeg har anset det for tilstrækkeligt at anføre de tilsvarende Overskrifter fra D. Men i Randen findes der, vistnok med en Haand fra 16. Aarh., paa Dansk tilskrevet en hel Kongeliste med tilhørende Tal for hver Konge i Rækken; denne Liste omfatter langt flere Navne, end Texten har, idet dens Ophavsmand har hentet de overskydende Navne andensteds fra, maaske fra Rydaarbogen eller et andet lignende Skrift; da Listen saaledes har sin selvstændige Betydning, ogsaa i sproglig Henseende, har jeg ment at burde tage den fuld- stændigt med i Kommentaren. — Til Primus liber slutter sig der- næst Registret over Skriftets forskellige Afsnit og deres Indhold; det findes paa Fol. 201-203^ col. 1. Dette har jeg ikke villet tage med i min Udgave, navnlig da det er udgivet af Langebek i

�� �