Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/232

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


214 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆl. MINORES

Haand, som dog vist maa tilhøre Slutningen af 15. Aarh., føjet et Stykke til, som opfylder den nederste Halvdel af Fol. ISO"" og den øverste Halvdel af Fol. 130^, altsaa en hel Side; deri meddeles os, dog vistnok kun i Udtog, en Række Bestemmelser i den Haand- fæstning, som Valdemar Atterdag maatte underskrive paa en Herre- dag i Viborg i Begyndelsen af Juni 1342, men som han for øvrigt, efter hvad Fortælleren siger, ikke brød sig videre om at over- holde, efter at han først var kommen til at sidde fast i Sadlen som Konge. Om dette Stykke efter sit Indhold er ægte og fra først af har hørt med til Skriftet, derom maa jeg overlade Dommen til vore Historikere^); mig synes det dog, at for dets Ægthed vidner baade dets Sprogform i Slutningssætningen og tillige den Omstændighed, at Petrus Olai har haft et Exemplar af Continuatio, hvorfra han i sine Excerpter har overført Begyndelsesordene i dette Stykke. Det kan have staaet paa et Slutningsblad i den Archetypus, hvorfra alle vore Haandskrifter har haft deres fjærneste Udspring; dette Slutningsblad maa da tidlig være bleven løsnet fra Haa udskriftet, hvortil det hørte, og VA stammer fra en saaledes defekt Afskrift af denne Archetypus. Det samme gælder ogsaa om S i den oprindelige Skikkelse; men senere maa en Mand ved et heldigt Tilfælde have faaet fat paa et fuldstændigt Exemplar af Skriftet eller fundet det Blad, der var blevet borte, og set, at det hørte til Continuatio, og han har da føjet Stykket til i S. (Fol. 131 i S er blankt; paa Bagsiden af Fol. 132 har en helt anden Haand skrevet et Stykke, som ikke har noget med Værket at gøre).

Universitetsbibliotheket i København ejer i Samlingen Addita- menta et Foliohaandskrift No. 132, hvorom der meddeles, at det er købt 1819 i Upsala paa en Auktion efter Ærkebiskop Lindblom. Det er kun en Afskrift af S, vistnok fra det 18. Aarh., meget fejl- fuldt og ganske værdiløst. Mærkeligt nok har det ikke faaet hele

��') Valdemar underskrev higen Haandfæstning ved Valget i Viborg 1340; man har dog, tror jeg, næppe villet fritage ham derfor, men blot op- sætte det til et belejligere Tidspunkt. At man ikke har næret fuld Tillid til ham, synes mig at fremgaa af den Erklæring, han maatte af- give i Roskilde 6. Januar 1341 ; det var en Slags foreløbig Haandfæstning, som aflø.stes af den her antydede fuldstændige i Viborg fra Lørdagen d. 8. .luni 1342. Til Grundlag for denne har man, som Rigsarkivar Erslev har gjort mig opmærksom paa, valgt Valdemar III. 's Haandfæstning af Lørdag d. 7. Juni 1326; denne Datering har man endog kunnet bibeholde uforandret {Sdbbato aixlc festum Primi et Feliciant), hvad der vel nok ved første Øjekast kan synes paafaldende, men derfor ingenlunde be- høver at være et Tegn paa Stykkets Uægthed.

�� �