Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/233

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 215

(let Tillæg med, der er kommet til i S, men kun kna|)t S3'v Linier deraf, idet del standser paa Fol. IG?"" med Ordene libertatibus bonorum suoruni.

Skønt intet af de fire nu omtalte Hovedhaandskrifter til Coin- pendiiim udmærker sig særligt, saa at man afgjort vilde være ilde stedt, hvis man kun havde eet eller to af dem at bygge paa, støtter de dog gensidigt hinanden saaledes, at man ved deres Hjælp paa de allerfleste Steder med Sikkerhed kan restituere Værkets Text. Hvor dette ikke kan ske paa det af dem givne Grundlag, har man endda eet Hjælpemiddel tilbage, nemlig selve Saxos Text, den kan saa godt som overalt, hvor det tiltrænges, give en god Vejledning til at komme ud over Vanskelighederne, selv om man maa ty til Konjekturer. Til Gengæld vil Texten i Compen- dium paa mange Steder kunne yde Bidrag til at rette Fejl i den ingenlunde heldige Textoverlevering af Saxo, som den gamle Pariserudgave, der desværre nu er saa godt som den eneste Text- kilde, byder os.

Haandskriftgrundlaget for Chronica Jatensis er de allerede om- talte 3 Haandskrifter VAS; i D er dette Stykke gaaet tabt. Hvad man ellers har af Haandskrifter dertil, har aldeles ingen Betydning. I det ovfr. S. 150 omtalte Haandskrift paa Universitetsbibliotheket i Kbhvn., Rostgaards Smig. 42, 4'°, har Svaning paa S. 28-34 et Uddrag af Chr. Jut. med meget fri Textbehandling; intet nyt Bidrag til Textens Fastsættelse kan hentes herfra. 1 Upsala er der i Universitetsbibliotheket et Haandskrift i de la Gardies Samling Niim. 52-53, 4'"; dér flndes paa Fol. 12-21 en Afskrift af A's Text til Chron. Jut. alene, vistnok fra IT.Aarh.; den var oprindelig meget fejlfuld, men er senere bleven stærkt gennemkorrigeret af en anden Haand. Endvidere findes der i København i GI. Kgl. Samling No. 2460, 4'° en Afskrift alene af Chron. Jut., begyndende med Waldemarus Secundus, altsaa uden det lille Overgangsstykke om Knud VI; den hidrører vistnok fra Beg. af 18. Aarh. og stemmer for det meste med A, men har enkelte Læsemaader til fælles med V. (Et Skrift, der kaldes: Anonymi Complementum Historiæ Saxonis 1188 — 1560, og som findes i GI. Kgl. Saml. 2458, 4'°, i Thotts Samling 801 Fol. og (med et Tillæg fortil) i Ny Kgl. Samling 575 Fol., har intet som helst at gore med Com- pendium Saxonis.)

Compendium Saxonis med dets Continuatio er tidligere kun ud- givet af Langebek i S. R. D. Tom. II, p. 286-400. En særlig Udgave af Chron. Jut. paa Grundlag af V var tidhgere leveret af E. Benzelius i Monum. hist. vett. Ecclesiæ Sveo-Gothicæ, Upsaliæ 1709, p. 145-56.

15-^

�� �