Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/41

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


C.HRONICON LETHRENSE 35

min Mening er det ganske efter egen Indskydelse, at Forfatteren liar sammenskrevet dette sit Værk, og jeg kan aldeles ikke gaa ind paa den af Jørgen Olrik ^) fremsatte Anskuelse, at det skulde være Ærkebiskop (eller Biskop) Absalon, der har tilskyndet ham til dets Udarbejdelse, allermindst paa den Tanke, at Absalon paa denne Maade skulde have stræbt at faa bragt et Værk til Veje, der kunde supplere Roskildekrøniken med det manglende Ind- ledningsstykke til en fuldstændig Danmarkshistorie; Absalon har utvivlsomt ikke brudt sig det mindste om Roskildekrøniken, og han har næret ganske anderledes storslaaede Tanker om, hvordan en fuldstændig Danmarkshistorie skulde tilvejebringes. Forfatteren af den lille Krønike har da heller ikke selv givet den mindste Antydning af, at han ønskede at sætte sit Værk i Forbindelse med eller faa det betragtet som en Slags Indledning til Roskildekrøniken; og der er jo ogsaa et ret betydeligt Rum aabent mellem dennes Begyndelse og hins Slutning, for saa vidt vi da har Lejrekrøniken overleveret fuldstændig, og ikke dens virkelige Slutningsparti skulde være skaaret bort, da den føjedes sammen med Lundeaarbøgerne, for at den bedre kunde passe sammen med disse.

Forfatteren har efter al Sandsynlighed været en Klerk, og at han som saadan har været knyttet til Kirken i Roskilde, er der stærke Beviser for. For Roskilde By har han haft stor Interesse; han omtaler udførligt, hvorledes den blev grundlagt og fik sit Navn, og han spaar den evig Bestaaen — omtrent med de samme Ord, hvormed han lover Danmarks Rige det samme, efter at han har omtalt dets Samling ved Kong Dan. Fra det nær ved Ros- kilde liggende gamle danske Kongesæde Lejre lader han denne Rigets Samling udgaa, og næsten alle de Konger, hvis Sagnhistorie han fortæller, eller som han blot nævner ved Navn, er Lejre- konger, som for største Delen har faaet deres Gravhøje i Nær- heden af Lejre; alene Fortællingerne om »Hundekongen« Raki og om Kong Snyo, maaske ogsaa om Skjoldmøen Hethe, synes al være indførte til Roskildeegnen andenstedsfra, nærmest vel fra Jylland. Af andre Lokaliteter i samme Egn omtaler han Horns-

��^) Se J. Olriks Afhandlhig: »Sagnkrøniken i Lundeaarbøgerne«, i Historisk Tidsskrift, VII. Række, II, S. 222 ff. Her er for øvrigt alle Hovedspørgs- maalene angaaende Krøniken godt klarede, og hans Tanker om den falder i alt væsentligt sammen med dem, jeg selv liar gjort mig, saa at jeg i Indledningen ovenfor næsten overalt kan følge ham. Afhandlingens Indhold er gentaget i Fortalen til J. Olriks danske Oversættelse af Værket i »Krøniker fra Valdemarstiden«. Kbhvn. 1900.

�� �