Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/43

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHMONICON LETH RENSE 37

om Erik Egothe (Kap. XII), at han multas iniqiias et iniuslas leges adinuenit, hedder det i denne (Kap. V. VI) om Snyo, at han multas iniquas leges et iniustas institiiit ; og fra Chr. Hosk. i Fortællingen om Erik Emune (Kap. XVIII) er Ordene superbus, elatus el in malicia potens (etc. indtil) male ridentibus sparsit kun med ubetydelige Afvigelser overførte til Chr. Lethr. i dens Skildring af Snyos Regering (Kap. VI) ^). Ja naar i Chr. Lethr. Athisl byder Snj'O regere saaledes, ut me mores Dani sint imperii tui per euum, og det siden i Kap. VI, efter at der er fortalt om hans Død ved Lusebid (— ligesom Erik Emune blev dræbt af uien hæslige, dværgagtige, i sig selv ganske ubetydelige« Sorteplov — ), hedder saaledes: cuius nominis memo re s sunt Dani per euum, saa er Udtrykkene her ganske sikkert valgte med Henblik paa Tilnavnet Emuni, forstaaet paa den Maade, som det sker i Knyt- lingasaga.

Krøniken har utvivlsomt fra først af existeret som et selv- stændigt lille Skrift; dens Fortællinger har vakt Interesse, der er kommet Afskrifter af den fra Roskilde til andre Steder, og iblandt andet er en Afskrift kommen til Domkirken i Lund; dette har faaet en mærkelig Indflydelse paa den Maade, hvorpaa den er bleven overleveret til senere Tider, idet den er sat i Forbindelse med Annales Lundenses. Forholdet hermed er noget vanskeligt at klare; den rimeligste Løsning af Spørgsmaalet, naar man ser paa Beskaffenheden af de tre Haandskrifter, hvori Skriftet er over- leveret til os, synes mig at være denne. Der har engang fore- ligget en Redaktion af Annalerne, som begyndte med Aar 768, da Karl den Store kom til Regeringen ; ved dette Aar er den første historiske Notits om Danmark indføjet, handlende om Kong Gota- frids Tvist med Karl. Efter sin sædvanlige klodsede Manér har Redactor gjort dette ved simpelthen at afskrive et Stykke af Adam af Bremen (lib. I, Kap. 16): Et quoniam mentionem Danorum semel fecimus etc; men dette, har han dog set, vilde være ganske meningsløst, naar der forud slet ikke var sagt noget om Danerne, og for at afhjælpe denne Meningsløshed har han da fundet paa at skyde Chr. Lethr. (enten i dens hele Omfang eller maaske med

��') Chr. Lethr. taler sammesteds om, at Snyo for ødelæggende frem mod Stormændene, men var afholdt af Almuen; man mindes lier om Saxos Ytringer dels om Erik Egothe (p. 603 M."»: maiorilms formidolosiis. mino- ribus percarus evasit, dels om Erik Emune (p. 663 M.): principnm odia et piebis obsequiu eontraxit, eiienitque, iit et potentibus formidolofnis et popularibiis percorus existeret.

�� �