Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/46

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


40 SCRIPTOBES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Tom. V, p. 7 ff . ; men denne ældre Udgave fra 1858 har han senere afløst med en ny og fuldkomnere i 'Monumenta Germaniæ Historica', Tom. XXIX, p. 185 sqq., Hannover 1892, og fra denne sidste har jeg hentet de Meddelelser om E's Læsemaader, som gives i den kritiske Kommentar til nærværende Udgave. Af hans Bemærkninger om Haandskriftet anfører jeg her kun det vigtigste og nødvendigste: han mener, at det stammer fra Slutn. af sæc. XIII eller maaske først fra sæc. XIV., at det er skrevet i Danmark og muligvis med- bragt til Erfurt af en Dansk, der har studeret dér; det er smukt skrevet, muligvis af to forskellige, men dog hinanden meget lignende Hænder, men det er meget fejlfuldt. Annalerne omfatter 38 Blade i Haandskriftet (fol. 184-221); Ghron. Lethrense begynder paa fol. 195^ og slutter paa fol. 200.

M=:Codex Arnæmagnæanus 841, 4*°. Det er et ret klodset skrevet og af Fejl vrimlende Pergamenthaandskrift, tidligst vist fra Tiden omkring 1400; paa Grundlag af det har J. Lange- bek udgivet 'Annales Esromenses', som han kalder disse Lunde- aarbøger, i S. R. D. Tom. I, p. 212 ff., Hafniæ 1772. Ghron. Lethr. begynder her i 2. Spalte paa Side 27, men Skriften her er mærk- værdigt nok overstreget; den fortsættes derefter paa de efter- følgende, ikke spaltedelte Sider indtil nederst Side 34 ^).

Af de tre nævnte Haandskrifter indeholder efter min Over- bevisning det ældste, A, ogsaa den bedste Overlevering af Texten, selv om det ingenlunde er fri for Interpolationsændringer; jeg følger derfor hyppigst ved min Textfastsættelse dette Haandskrift, men afviger dog fra det paa saadanne Steder, hvor det har rent aabenbare Fejl, eller hvor dets Læsemaader efter min Mening snarere kan forklares som fremkomne af dem i EM (ved Forsøg paa at rette paa Sproget og fjerne Fejl eller uregelmæssige og sjældnere Udtryk) end omvendt. I Kommentaren har jeg paa mange Steder i Korthed gjort Rede for Grundene til mit Valg, og en i Textkritik lidt kyndig Læser vil i øvrigt vist selv let kunne skønne, hvad mine Grunde har været til at foretrække det ene eller det andet. De to andre Haandskrifter E og M stammer aabenbart fra en fælles Kilde, som har lidt mere under vilkaarlig Interpolation og haft Glosser tilskrevne; men de har dog oftere

��') En codex Hamburgensis, som har ligget til Grund for den slette Udgave af et Slags Udtog af Ann. Lund., der findes i J. P. Ludewigs Reliquiæ Manuscriptorum etc., Tom. IX, p. 3 ff. (Francof. et. Lips. 1731), begynder først ved Aar 777 (776) og har derfor ikke kunnet optage Chr. Lethr. i sig.

�� �