Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/479

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


TILLÆG TIL FORTALEN OG TEXTEN 461

at Petrus Olai har haft et Haandskrift af dette Værk (nær beslægtet med de øvrige existerende Haandskrifter), og at han saa godt som fuhlstændigt har afskrevet det i sine Collectanea i de Parlier, som behandler Kongehistorien fra Knud VI til Begyndelsen af Valdemar Atterdags Regering, endda paa den Maade, at dette Haandskrifts Text danner den oprindelige Grundstamme i hans Fortælling, medens det øvrige, som han efter andre Kilder har meddelt om dette Tidsrum, er føjet til i Form af Noter mellem Linierne eller i Randen 1). Det samme Haandskrift har aabenbart ogsaa indeholdt Compendium Saxonis eller (som P. O. kalder det i Henhold til Ordene i dets Præfatio S. 217, 6 f.) Excerptum de Saxone; han anvender dette Udtryk, hvor han i Fortællingen om Knud VI om- taler Bugislavus's testamentariske Bestemmelser, for Resten mest med de af Saxo selv brugte Ord (S. R. D. Il, p. 251). Efter at han nu havde faaet fat paa dette Haandskrift, har han ogsaa fra det hentet mange Bidrag til at supplere den forudgaaende Del af sin Kongehistorie, hvis Grundstamme han ellers tidligere havde ud- arbejdet med Benyttelse af andre Kilder; her staar da disse Supplementer skrevne som Randnoter eller Interlinearnoter eller paa særlige nye Tillægsblade, som er skudte ind i hans Collectanea paa de Steder, hvor de bedst kunde passe. Paa Collect. fol. IS'"— 39^' findes de Supplementer fra Excerptum, som Langebek paa sin sædvanlige Vis har indarbejdet i den Text af Petri Olai Chronica Regum Danorum, som han har udgivet i S. R. D. I, p. 76 — 118; paa Collect. fol. 40- 66"" findes de, der er indarbejdede i Texten i S. R. D. II, p. 204-29 (thi i Valdemars og til Dels Knud VI's Historia, p. 229—55, er Excerptum ikke benyttet særdeles meget). Det Haandskrift af Compendium, P. O. har benyttet, har naturligvis i Hovedsagen haft ganske den samme Text som de Haandskrifter, paa hvilke min Udgave her er bygget; dog viser det sig, at den paa adskillige Steder har været fri for Fejl, som disse Haandskrifter har. Ikke ganske faa af de Læsemaader, som jeg ved Konjektur har indført, findes (enten i ganske den samme eller dog i en noget lignende Form) i Texten hos P. O. Saaledes p. 235,4: Quidam tamen opinantur; p. 255,22: Cui iam veterano; p. 273,26: procedere(n) t in medium; p. 273, 27: prodiderunt se ipsos multi; 280,23: nominant; 283,4: cuius frater; 297, 2i : q uod, (cum proximus erat morti); 298,4: hec dominia . . singulis annis inter se

^) Den slet udgivne Ctironicon Daniciim ann. 1268 — 1523 i S. R. D. VI p. 219 sqq. er til Dels bygget paa P. O. Collectanea; til den tager jeg slet intet Hensyn ved min Udgave her.

�� �