Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/102

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


92 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES


�FORTALE.


�N


�ieis Jousen (Nicolaus Johannis F.), som beklædte Ærke- bispesædet i Lund i Aarene 1361 — 79, synes at have været en Mand, der ogsaa har haft Interesse for historisk Forskning ^). Han havde, hvad man vistnok med fuld Sikkerhed kan tro paa, fattet den Plan at skrive en kortfattet Krønike om Ærkebiskopperne i Lund lige fra den første Begyndelse og ned til sin egen Tid; og med det Formaal for Øje havde han, som det (vistnok med adskillig Overdrivelse) hedder i Værkets Indledningsord, med stor Anstrengelse forskaffet sig Afskrifter af mange Krøniker, som han vilde benytte ved sit Arbejde. Hvorledes det nu forholder sig med disse hans Kilder, er det vanskeligt at sige noget om; af de forud for hans Tid existerende indenlandske Krøniker og Aarbøger, som vi endnu


�1) Maaske gælder dette endda i videre Udstrækning, end Overleveringen tyder paa. Det forekommer nemlig mig, at Stilcharakteren i Ærke- bispekrøniken, skønt den efter hele dette Værks Anlæg og Art maa blive noget forskellig, dog viser et vist Slægtskab med den, der raader i Saxokompendiet og den jydske K^rønike, saa at jeg godt kunde tænke mig, at den ubekendte Ophavsmand til disse Værker netop kunde være Ærkebisp Nicolaus. Der kan ogsaa paapeges nogle enkelte Ligheder i det sproglige Udtryk mellem disse tre Værker; jeg vil henpege paa Brugen af Adverbiet /)o/en fer, se Vol. I, p. 469,6, smlgn. Værket her p. 111,8; 115, 15; diffidare p. 115, 8, smlgn. Vol. I, p. 365, 1; 394, 28; frangere p. 112, 17, smlgn. Vol. I, p. 469, 8 f. n.; in penam p. 110,4, smlgn. Vol. I, p. 469,20; ad duos annos ante p. 115, 15, smlgn. Vol. I, p. 243, 17; 279, 4; 293,1; 339,24; dog betyder dette ikke meget. Saxokompendiet og jydske Krønike maa ogsaa stamme netop fra Nicolaus's Tid ; og naar jeg i Vol. I p. 202 f. har sagt, at Forfatteren af disse Værker efter al Sand- synlighed har været en Jyde, passer dette ogsaa, da vi i de danske Annales 1316-89 (i S. R. D. VI, p. 531 ff.) under A. D. 1361 finder disse Ord: »Mortiius est Archiep. Jacobus &c. Electus est Nicolaus, natione JutOd. Det antages, at han (ligesom Niels Ebbesøn) har tilhørt den jydske Adelsslægt Strangesøn; se Danske Adels Aarbog 1891 p. 485 og for øvrigt C. Weeke: Libri memoriales capituli Lundensls p. 33, n. 2 og p. 202, n. 3.