Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/107

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHRONICA ARCHIEPISCOPORVM LVNDENSIVM 97

for Fidentius's Død (1197) kan være udeladt en Sætning som denne: \Item huius tempore Kanutus, rex Dacie, subiecit sibi totam Slauiam, et postea Nordalbingiam cum Lubeca sub a. d. M.CC.I^ . Fra et Exemplar af Nicolaus's Værk (X) med disse Fejl og Mangler maa saa den følgende Overlevering være gaaet ud. Der er da sket det, at i Slutningen af Tuves Tid et saadant Exemplar er bleven udvidet af hans Hjælper med Fortsættelsen af Ærkebispe- krøniken lige ned til Tuves Død, og der er derved fremkommet et Haandskrift, vi kan kalde T; Hjælperen har her ogsaa udført Forfalskningen i Indledningsordene med Indbringelsen af Tuves Navn. Men i øvrigt er det næppe ham, der er Ophavsmand til de mange Udeladelser i Værket, der siden er fremkomne, da saa- danne ogsaa findes i tre af Tuves Forgængeres og endogsaa i selve Tuves Historie, som han dog vistnok har fortalt i den fyldigste Skikkelse, hvori dette Stykke i det hele foreligger. Det er altsaa først i en senere Tid, at den Omkalfatring af hans Exemplar (eller vel snarere af en yngre Afskrift af dette, som kan kaldes Y) er foregaaet, hvorved den Text fremkom, som blev udgivet af Bartholin efter Haandskriftet U, en Text, der vel er i høj Grad defekt, idet store Afsnit er helt bortskaarne, navnlig saa godt som alt det, der ikke ligefrem angaar Ærkesædets, den danske Kirkes og det danske Riges Historie (ja endog adskilligt af dette sidste er gaaet med), men som for øvrigt i det, der er blevet tilbage, synes at frembyde en god og rigtig, undertiden endog den bedste Over- levering. — Efter at Tuves Hjælper saaledes havde udvidet Nicolaus's Værk, har en anden Mand, som besad et med X ganske sideordnet Exemplar af dette, føjet Hjælperens Værk til i sit Haandskrift, men uden at forfalske Forfatternavnet i Indledningsordene. Fra dette Haandskrift (T^) stammer den Text, der nu nærmest fore- ligger os i Haandskriftet H, som af alle Haandskrifter byder os den fuldstændigste Overlevering af hele det samlede Værk; men en Række mindre betydende Ændringer i Texten er dog foretagne, hvad der imidlertid næppe skyldes selve Tilvejebringeren af det første og oprindelige Exemplar af denne Bearbejdelse, men snarere senere Tiders Afskrivere af denne; og der kan godt have været flere saadanne Afskrivere, før man er naaet ned til det Exemplar (Z), der har foreligget Hamsfort, som paa dets Grundlag har udarbejdet selve Haandskriftet H. At H og U staar i Forbindelse med hin- anden og i Forening vistnok tit giver den rigtige, oprindelige Text, fremgaar tydeligt nok af det nøje Slægtskab imellem dem i Text- overleveringen af de Partier, det defekte U frembyder, og ganske

•Script, hist. Dan. niinores 7