Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/109

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHRONICA ARCHIEPISCOPORVM LVNDENSIVM 99

der her (efter S. Birket Smith, Kbhvns. UniversitetsbibHothek før 1728, S. 150, Num. 33 med Anra., hvormed cod. Arnæmagn. 1045, 4** stemmer) havde Titlen Adversaria de rebus Danicis og Signaturen E 53. BarthoHn (o: den yngste Thomas B., 1690—1737) siger i Fortalen til sin Udgave, at der i samme Bind som det fandtes indbundet et Papirshaandskrift af Krøniken, hvoraf han anfører en Del afvigende Læsemaader i sin Udgave (men vistnok kun et mindre Udvalg); disse Læsemaader viser, at dette Haandskrift har været af samme Art som H. U er nu kun repræsenteret for os ved Bartholins Udgave, som er bygget paa en Afskrift af det, der var taget af hans Fader (den mellemste Thomas B., 1659 — 90); men Afskriften synes (i alt Fald paa Smaating nær, hvorom der kan være Tvivl) at have været meget omhyggelig. Denne Afskrift har været den, som (efter hvad der angives i det nedenfor omtalte Haandskrift B og i Haandskriftet Num. 1127, 4'° i Ny kgl. Smlgn. p. 6 samt i cod. Arnæmagn. 1045, 4'°) var optaget i Tom. A af Bartholiniana, som ogsaa brændte i 1728.

O var det nu forsvundne Haandskrift, som Petrus Olai havde i Hænde; hans forskellige Excerpter af det findes, for saa vidt de angaar Tiden før 1340, regelmæssigt som Randnoter eller under- tiden Interlinearnoter til den forud skrevne Text i hans CoUectanea, men for Tiden fra Valdemar Atterdag af er de alle eller saa godt som alle optagne i selve Texten. Meget ofte har han her som ellers afskrevet sin haandskriftlige Kildes Text ganske ordret, men paa andre Steder har han tilladt sig lidt friere Omskrivninger. H er et Papirshaandskrift i vort UniversitetsbibHothek, Additament. 181"^ in ¥°, som efter et Forsatsblad med Paaskriften Chronica pontiflcum Lundensis Ecclesiæ indeholder Ærkebispekrøniken paa 15 Blade. Det er skrevet af Cornelius Hams fort; at det er af- skrevet efter et middelalderligt Haandskrift, kan man se deraf, at han oftere til en Begyndelse havde begaaet Fejl ved Opløsningen af de middelalderlige P'orkortelser, men senere har han for det meste rettet dem. Retskrivningen har han normaliseret efter sin egen Tids Skrivebrug. Hans Original har i Randen haft forskellige Tilføjelser, som han i denne Afskrift næsten overalt har bibeholdt som Randnoter. Til dette Haandskrift slutter sig som 181 et andet af Hamsfort selv udarbejdet Skrift med Titlen In Annales Ecclesiæ Lundensis; det er en meget bredt anlagt historisk Kommentar til Krøniken, men den er aldrig bleven fuldført. I denne har han paa ny afskrevet de 3 første og Begyndelsen af det 4de Kapitel af Krøniken som Indledningsstykker til sin Kommentar over dem;

7*