Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/110

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


100 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Texten her er i alt væsentligt den samme som i H, dog har han i Cap. I rettet et galt videlicet til det rigtige ubi. — Senere har han efter sin første Afskrift H skrevet en ny Kopi H^, som kun i een Ting adskiller sig væsentligt fra den foregaaende, idet nemlig det, der i H staar som Randnoter, her er indføjet i selve Texten. H^ er paa en eller anden Maade, hvorom jeg ikke har kunnet finde nogen Oplysning, kommet til Tyskland, hvor det nu findes i Universitetsbibliotheket i Greifswalde, signeret som Cod. Ms. Suec. n. 74-; herfra har man trods de vanskelige Forhold i Krigstiden velvilligt overladt mig det til Benyttelse ved min Udgave. Greifs- walderhaandskriftet indeholder først Ærkebispekrøniken paa 37 Sider; derefter fortsættes der med et af Hamsfort selv forfattet Skrift Ånacephalæosis uel Catalogus Præsulum et Pontificum Lundensium in Scania. Dette sidstnævnte Skrift blev paa Grundlag af H^ ud- givet af Svenskeren Christian v. Nettelbla(dh), som en Tid (1724 ff.) var ansat ved Universitetet i Greifswalde, i »Schwedische Bibliothek, drittes Stuck, S. 184—202« (Rostock und Leipzig, Anno 1729). I Fortalen siger Udgiveren, at han har fundet dette hidtil ikke offentliggjorte Skrift, om hvis Forfatter han intet véd, »unter anderen theils geschriebenen, theils gedruckten, Sachen in einem Bande, und zwar nach einem MSCto von des A-Episcopi Nic. Chron. Episc.^Lund. gebunden«; i Slutningen, S. 201 — 2, meddeler han efter H^ en Række Varianter til Bartholins Udgave af Ærke- bispekrøniken. Hans Udgave af Ånacephalæosis er for Resten ikke helt nøjagtig; navnlig har han ikke lagt Mærke til, at de Tilføjelser til den oprindelige Text, han tillægger en manus recentior, ogsaa allesammen er skrevne af Hamsfort selv, kun med blegere Blæk og paa et noget senere Tidspunkt, og han har tillige oversprunget adskillige af dem ; men her er det ikke Stedet til at gaa nærmere ind paa denne Ting. Nettelbladhs Udgave af Ånacephalæosis er aftrykt (med adskillige Fejl) i S. R. D. Tom. VI, p. 639—52, og de af ham meddelte Varianter til Ærkebispekrøniken er givne i Noter til Udgaven af dette Værk sammesteds p. 621 — 39.

R =z Codex Arnæmagnæanus 37, ¥°. Nærmere Oplysning om dette Haandskrifts Beskaffenhed og meget brogede Indhold gives i Kålunds Katalog over den Arnamagnæanske Haandskriftsamling, 1. Bd. S. 363 — 65; her har jeg kun at sige, at det paa Pergament- bladene fol. 116^ — 122 indeholder en Text af Ærkebispekrøniken (uden Titeloverskrift), skrevet ganske kort efter Aar 1500, altsaa med ægte middelalderlig Orthografi, som den var paa den Tid; derfor har den i denne Henseende været Normen for min Udgave