Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/146

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


136 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

af Fol. 69 disse Ord af Joh. Stephanius: »Quæ seqvitur autem Narratiuncula de Fundatione Monasterij Vit§ Schol§ in Cimbria, seorsim legitur in quibusdam pagellis eidem Libro insertis; quæ etiamsi baud raagnopere videretur ad institutum noétrum pertinere, eam tamen bue adjiciendam censui- mus propter memoriam quarundam rerum, quas continet, de quarum tamen aliquibus fides penes auctorem esto.« Efter dette følger saa Haandskriftets sidste Del:

4) Fol. TO"-— 72^: Narratiuncula etc. (= S. R. D. IV, p. 457— 462).

Man maa være Joh. Stephanius i høj Grad taknemlig for, at han har taget dette ganske interessante Stykke med i sin Afskrift, da denne nu er vor eneste Textkilde, eftersom den Del af Sorø- haandskriftet, i hvilket de af ham omtalte pagellæ med Skriftet var indføjede, er gaaet tabt. Vi finder jo nok ogsaa Skriftet i BarihoUnianorum Tom. H, p. 329 ff.; men det viser sig ganske klart, at vi her kun har en (endda ikke helt nøjagtig) Afskrift efter det Arnæmagnæanske Haandskrift, saa at denne Textkilde er ganske betydningsløs. Stephanius har i sit Haandskrift bevaret mange af Originalhaandskriftets Abbreviaturer (deriblandt een særlig mærke- lig, som jeg skal omtale nedenfor i Kommentaren til p. 140,6); Orthografien har han tilladt sig at lave noget om paa i visse Punkter, men der er dog levnet saadanne Spor af Originalens Orthograti, at man kan se, at den maa have tilhørt det 15. eller senest Begyndelsen af det 16. Aarhundrede, og jeg har da i Ud- gaven her restitueret den, idet jeg fulgte disse Spor. Til allersidst staar der nu i Stephanius's Afskrift nedenunder Texten en Aarstals- angivelse: Anno Domini M. DIX, men i Randen staar der til- skrevet: forte MDCIX rectius; delte har oprindelig været skrevet med Joh. Stephanius's Haand, og han har endda oprindelig skrevet MCDIX; men senere er det delvis opfrisket af en anden Haand med mørkere Blæk, og der er da kommen til at staa MDCIX. I sin Udgave skriver Langebek MDIX, som der ogsaa staar i Bartholins Afskrift uden nogen Nole; men han bemærker dertil: »Sic extat ad calcem Apographi Stephaniani, sed legendum puto MDCIX, quo anno Stephanius (o: den yngre) vel potius eius pater Codicis exscriptionem. Anno 1608. inceptam, sine dubio absolvit.«  Dette kan ikke være rigtigt; naar Joh. Steph. selv paa Titelbtadet siger, at han har udarbejdet sit Haandskrift »Anno 1608 et non- nullis seqventibusi, kan han ikke have afsluttet dets sidste Del, som vi her har, i 1609. Snarere h^r Joh. Stephanius, tror jeg, ved sin Randnote i dens oprindelige Form villet antyde, at han