Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/147

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I. DE FVNDATIONE MONASTERII VITÆSCHOLÆ 137

har været i Tvivl om, hvorvidt der i den af ham benyttede Original var slirevet MDIX eller MCDIX; det ene eller det andet af disse Tal har da angivet, i hvilket Aar denne Original var sitreven (eller, rettere sagt, afslireven efter en Original, der kan have været meget ældre). Sorøhaandskriftet, hvori Narratiuncula har været indsat, har jo nok selv været fra Slutningen af 16. Aarh.; men de indsatte Blade kan godt have været fra en anden Tid.

Hvornaar det lille Skrifts første Archetypus er skreven, er det ikke let at sige noget om. Hvad dets Forfatter angaar, synes Fortællingen mig nærmest at tyde paa, at det har været en Munk fra Varnhem, ikke fra Vitskøl; i hans Kloster kan Traditionen om Abbed Henrik (en fransk Bernhardiner) godt være bevaret længe, og han kan da godt have levet et hundrede Aar eller mere efter de Begivenheder, han skildrer.

Skriftet om Vitskøl Klosters Oprindelse er først omtalt ganske kort af Langebek paa S. 137 i en Afhandling (»Beskrivelse om Vitskøl Kloster i Jylland«) i Danske Magazin Tom. I p. 133 — 153. Senere udgav han det i S. R. D. paa det ovenanførte Sted; eller rettere sagt. Udgaven her blev besørget af Suhm efter Langebeks Død, men L. havde selv udarbejdet Manuskriptet dertil. Langebek siger, at han har bygget sin Udgave paa Stephanius's Afskrift, og af enkelte Steder fremgaar det ogsaa bestemt, at han har benyttet denne; men han har dog nok saa meget holdt sig til Afskriften i Bartholiniana, hvad den kritiske Kommentar nedenfor vil vise. Langebek har ogsaa i Dånische Bibliothec, 6*^^ Stiick (Copenhagen 1745), p. 129—184 udgivet et Skrift: »Fundatio et Privilegia Monasterii Viteschole ordinis Cisterciensis in Cimbria sub Episcopatu Wiburgensit ; det Stykke af dette Diplomatarium, som er af størst Interesse i historisk Henseende, nemlig Valdemar den Førstes Fundationsbrev, vil blive udgivet i næste Stykke af dette Afsnit af min Bog, Side 144 f. Til det Skrift derimod, som her udgives, vil jeg føje den TÅppendiciila ex schedula ueteri (sive potius ex abrupto folio veteris libri, scripti circa tempora Reformationis Euangelicæ a Ghristierno Nicolai, qui monachus Vitæ Scholæ fuerat, post loci Pastor factus)«, som Langebek har føjet til sin Udgave p. 463; men jeg har her intet andet at holde mig til end selve Langebeks Udgave.

En ganske morsom middelalderlig Fortælling: »Djævelen i Vitskøl Kloster«, er meddelt af Ellen Jørgensen i »Danske Studier«  1912, S. 15 fF.