Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/153

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


II. DE FVNDATIONE VITÆSCHOLÆ. TVTÆVALLIS. AVREÆINSVLÆ 1 4/i

af Guldholm Kloster og Foranledningen dertil, et Skrift, som var forfattet 1289 af en Munk fra Ryd Kloster {Rus regium), der 1209 (eller 1210) traadte i Stedet for Guldholm og optog dets Munke i sig. Der fandtes for øvrigt, efter hvad Suhm angiver, en anden Afskrift af dette Skrift i Bartholiniana Tom. A; men dette Bind gik tabt ved Universitetsbibliothekets Brand 1728. Dette er saa meget mere at beklage, som det sikkert har indeholdt noget mere end Resens Afskrift, nemlig ogsaa en Meddelelse om Anlæggelsen af Ryd Kloster og Guldholmsmunkenes Flytning dertil; at nemlig Forfatteren ogsaa maa have omtalt dette, viser hans egne Ord nedfr. p. 146, 1 f. n. : de mutacione loci illius. Senere er der kommet en ny Udgave af dette Skrift i Moniimenta Germaniæ Tom. 29, S. 238 — 40, besørget af Waitz og Holder-Egger; den sidste har rettet forskellige slemme Fejl i Resens Afskrift ( — de samme Rettelser havde for Resten ogsaa jeg selv foretaget, før jeg saa' H.-E.'s Udgave — ), og tillige har han tilbageført den middelalder- lige Orthografi, som Resen havde forandret.

Jeg har anset det for rigtigt her at udgive ogsaa de to forud- gaaende Stykker af Resens Auctarium. Det første af disse inde- holder efter en Indledning af Resen selv (med en ganske urimelig Forklaring af Navnet Vitskøl) det Fundationsbrev for Klostret Vitskøl, som udstedtes af Kong Valdemar den Første. Det samme Brev er (i en bedre Skikkelse) udgivet af Langebek i Dånische Bibliothec, 6. Stiick (Copenhagen 1745) i en Afhandling med Titlen: »Fundatio et Privilegia Monasterii Viteschole Ordinis Cisterciensis in Cimbria sub Episcopatu Wiburgensi«, S. 129 — 184 Ogsaa Resen har kendt dette Diplomatarium, hvad der freragaar af nogle Slutningsbemærkninger hos ham om Indholdet af for- skellige kongelige og biskoppelige Immunitetsbreve til Klosterets Bedste; jeg udelader dog disse Bemærkninger, da de er ganske værdiløse, og henviser Læserne angaaende disse Ting til Langebeks Afhandling. Langebek har ved sin Udgave af Diplomatariet benyttet en eller anden Afskrift, som i alt væsentligt har lignet dem, vi endnu har i Samlingerne paa Kgl. Bibliothek. Her findes 3 Af- skrifter, nemlig: A = GL kgl. Smig. 2^9^, 4'"; B = GL kgL Smig. 2^95, ¥"■ C = Ny kgl. Smig. 1193, 4'°; endvidere findes dér i Thotts Smig. 1556, ¥° et Haandskrift, som indeholder to Afskrifter af Fundationsbrevet for Vitskøl, D^ og D-. Nærmere Oplysninger om alle disse Afskrifter gives i E. Gigas's ovenfor nævnte Katalog 1. Bd. S. 263 — 64, hvortil jeg her henviser; jeg har taget Kolla- tioner af alle 5 Afskrifter af Fundationsbrevet og paa Grundlag af