Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/154

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


144 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

dem og af Langebeks Udgave (L) udarbejdet den nedenfor givne Text og den dertil hørende kritiske Kommentar, idet jeg har givet Texten den Orthografi, som den efter al Sandsynlighed maa have haft i det originale Dokument. Til Resens Afskrift (R), som inde- holder mange slemme Fejl, har jeg ikke taget videre Hensj^n.

Det andet Stykke hos Resen indeholder en Meddelelse om Stiftelsen af Tvis Kloster ved Hertug Buris, Henrik Skatelars Søn. Resen synes at have kendt selve Fundationsbrevet i dets fulde Omfang, enten i Originalen eller i en senere Afskrift, men har her kun meddelt en kortere Angivelse af dets Indhold. Hvad Resen her har givet, er afskrevet af Langebek i det Haandskrift, som findes i Ny kgl. Samling 1197, 4'" (Gigas's Katalog 1. Bd. S. 261); over sin Afskrift har han sat disse Ord: »De fundatione monasterii Tutæ Vallis, Danice Twiskloster, literæ Ducis Burisii fundantis hane sententiæ habent summam«, hvorefter saa følger Texten y>Se considerantem etc. «, ganske som hos Resen paa det nær, at der til sidst staar dei poenam æternamqiie damnationem etc. En dansk Oversættelse af Fundationsbrevet fra senere Tid omtales af Erslev i Repertorium Diplomaticum under Nr. 21 og 6699; smlgn. ogsaa Suhm: Hist. af Danm. VII, 720, og Daugaard: Om de danske Klostre i Middelalderen, Kbhvn. 1830, S. 434 f.


�1. De fundatione monasterii Vit§schol§.

Primum est monasterii Vithe-Scholæ fundatio. Id monasterium, in Cimbria situm, Viburgensi in Dioecesi, dictum est Witte schola, tanquam schola Cimbrorum, quorum regio olira appellabatur Viti- landia, et ipsi Viti, a queis non multum declinarunt hodierna nomina, terræ Jylland, incolarum autem Jyder. Hodie mona- sterium hocce appellalur Biornholmum, a nobili quodam Biornonio, regni Senatore, qui, abrogato monasteriorum inter Danos usu, sibi comparans suo appellavit nomine.

Fundator fuit Valdemarus I. Literæ autem Fundationis ita habent:

In nomine sanct§ et indiuidu§ Trinitatis. Ego Waldemarus, 2 dei gratia Danorum rex, notum esse cupio omnibus, tam

ABCD^D^ = codices Bibliothecæ Regiæ Hauniensis, quos in Præfa- tione nominaui. — L = editio Langebekii. — R = exscriptum Resenii, cuius discrepantias quasdam inutiles omisi.

1. Vald. D^. 2. omnibus cupio A.