Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/19

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


VETVS CHRONICA SIALANDIE 9

skrift i Københavns Universitetsbibliothek, der var signeret A 9; det er utvivlsomt ogsaa det Haandskrift, han har benyttet, da han skrev sin Danmarks Krønike og i den indførte meget, som han hentede fra Chronica Sialandiæ; naar der under hans Navn staar No. 18, betegner dette vel det Nummer, Haandskriftet har haft i hans Samling 1).

Haandskriftet H indeholder paa Fol. 1 — 31 den gamle Chronica Sialandiæ til Aar 1307 (i en ejendommelig Form, hvorom nedenfor); dernæst har det paa Fol. 32 — 53 Continuatio Chron. Sial. Paa Fol. 54 — 55 staar, skrevet med en anden Haand, en Annotatio Annoram ex vetustissimo quodam codice, en Række annalistiske Op- tegnelser, vistnok i skaansk Dialekt, begyndende med Aar 1074 og endende ved Aar 1255; paa Fol. 56 findes et lignende Stykke, som udfylder visse Lakuner i det nærmest forangaaende, begyndende med 1095 og sluttende med 1147; men alle disse Notitser ved- kommer os ikke her. Alt det øvrige (Fol. 1 — 53'") er skrevet med een og samme Haand; denne har selv hist og her indført for- skellige Smaarettelser, tilføjet glemte Smaaord eller ændret Fejl- skrifter; enkelte Steder synes det dog ogsaa, som om Skriveren, der aabenbart har været en i Latin kyndig Mand, har gjort Forsøg paa at rette nogle Fejl i Texten ved egne Konjekturer. Desuden har forskellige andre Hænder tilføjet Rettelser og Noter; nogle af disse synes efter Blækkets Farve og Skriftens Form at dømme at skyldes Huitfeldt. For øvrigt er det ikke altid let at sondre mellem disse forskellige Hænder; men for det meste har det heller ingen Betydning, at dette gøres. Særligt maa det bemærkes, at der paa et enkelt Sted (ndf. p. 34, 9) findes en Rettelse, som aaben- bart skyldes Stephanius; det viser altsaa, at ogsaa han har haft dette Haandskrift i Hænde; men det samme fremgaar for øvrigt tydeligt nok ogsaa af andre Indicier, som jeg siden skal omtale.

Det gælder nu her først og fremmest om at bestemme For- holdet mellem H og C. Og her maa det da stærkt fremhæves, at et Haandskrift som C med alle dets forskellige, fra forskellige Hænder hidrørende Additamenta, som vel for største Delen har


�^) For Resten findes der omtrent midt paa Titelbladet til venstre skrevet Ordene: »Greff Albrett aff Hvlbeck« med en anden Haand, som næsten kunde lij^ne Vedels og skriver en Skrift, der er meget vanskelig at læse; samme Haand har nederst paa Bladet skrevet et Par annalistiske Notitser, hørende til Aarene 1318 (noget om Ærkebiskop Esger Jul) og 1317 (helium fuit inter Danos et Svecos in fal . . . (?)). Adskillige Noter til Texten af Chron. Sial. stammer ogsaa fra den.