Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/26

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


16 scriptorés riistoRiÆ: daNicæ Minores

saaledes: Chronologia Rerum Danicarum ^) abAnnoChristi M. XXVIII, ad M.ccc.LXiii. Incerti Autoris: ex Codice MS. Regiæ Bibliothecæ Hafniensis, cui Titulus: Antiqui- tates Rerum Danicarum a Canuto iii. ad Margareta m, signato A. 9. Til venstre nedenunder dette har en anden, meget senere Haand med blegere Blæk tilføjet følgende: »Nota: Chrono- logia hæc edita est Lipsiæ 1695. 8^'° per Ar. Magnæum, adcurate, vt videtur, et ex ipso codice MS. vetusto^), iis etiam additis, quæ tanquam parum ad rem facientia a Stephanio omissa sunt^). Verum, quæ heic sequuntur annum 1307, omissa sunt ab editore (o: Arne Magnusson)*), vnde et illa alius auctoris esse suspicari licet.« Herefter følger saa Haandskriftets Text, skreven helt igennem med samme Haand, som utvivlsomt er Stephanius's egen Haand, skønt den er lidt forskellig fra Over- skriftens; dette kommer sikkert deraf, at Haandskriftet er skrevet paa et meget tidligere Tidspunkt end Overskriften.

Man skulde nu efter Overskriftens Ordlyd tro, at Stephanius havde skrevet sin Afskrift umiddelbart efter selve det middel- alderlige Haandskrift A. 9; og rent ud benægte, at han kan have haft dette Haandskrift ved Siden, da han skrev, tør jeg heller ikke, skønt der er meget lidt, om overhovedet noget, der bestemt tyder hen derpaa. Men aldeles sikkert vover jeg at paastaa, at Stephanius ved Udarbejdelsen af sin Afskrift har haft Haand- skriftet H for sig 5); og ikke alene har han haft det for sig, men han har ogsaa, naturligvis fordi det var lettere at læse end A. 9, netop lagt H (og ikke A. 9) til Grund for sin Afskrift og helt igennem fulgt H. Ganske vist findes der paa mange Steder i Stephanius's Afskrift ( — jeg vil kalde den S — ) Fejl, som ikke er til Stede i H, saaledes som Udeladelser af enkelte Ord eller hele Rækker af Ord og andre Fejlskrifter; men alle disse Fejl kommer udelukkende paa Stephanius's egen Kappe. I øvrigt er S intet andet end en Kopi af H, udarbejdet saaledes, at han ikke ålene har gengivet dettes Grundtext, men ogsaa i sin egen Text


�^) Herunder har der i en ny Linie oprindelig staaet Ordet Prima, men det er siden udslettet; angaaende dette se Vol. I. S. 10, nota 1).

^) Hvis Notens Forfatter dermed mener A. 9, hvad han sikkert gør, er det naturligvis galt.

  • ) Dette er en slem Misforstaaelse, som jeg skal vise i det følgende.
  • ) Ogsaa dette er ganske urigtigt.
  • ) Et aldeles sikkert Bevis for, at han har haft H i Hænde, har jeg

allerede anført ovenfor S. 9.