Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/291

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


PETRVS OLAi: DE ORDINE FRATRVM MINORVM 281

Skriftets anden Del, som begynder med fol. lO?"", bærer ingen særlig Overskrift, men kunde passende have baaret denne, der findes som Kolumnetitel i S. R. D.; Historia ordinis fratrum minorum in Dacia. Denne Del falder igen væsentlig i to Hovedafsnit.

1 det første Hovedafsnit, som omfatter fol. lO?"" — 108^, gør Forfatteren Rede for Stiftelsen af de forskellige Minoriterklostre i Provincia Dacie, som opregnes efter Tidsfølgen for deres Op- rindelse; der sluttes med en kort Opregning af en Række Klostre i Sverige, Norge og Ditmarsken. Om Rækken er fuldstændig eller ikke, maa jeg overlade andre at undersøge^); mit Skrift her skal kun være en ny og paalidelig Udgave af Peder Olsens Text. For- uden Grundtexten findes der ikke faa senere tilskrevne Bemærk- ninger, dels mellem Linierne, dels i Bladrandene; altsammen hid- rører dog fra Peder Olsens egen Haand og stammer vist ogsaa omtrent fra samme Tid som Grundtexten. Men til dette Afsnit hører fremdeles en Række meget vigtige Tilføjelser, som findes paa indsatte Tillægsblade eller Bladstrimler, og hvoraf i alt Fald nogle efter Skriften og Blækket at dømme maa være skrevne af Peder Olsen paa et noget senere Tidspunkt end Grundtexten. Saaledes bærer Forsiden af en Bladstrimmel, der er betegnet som fol. 106, en længere Notits om Klostret i Svendborg ^). Endvidere findes paa Tillægsbladet fol. 108'^'* (foruden et Par spredte Notitser, som nærmest hører sammen med Skriftets første Del, men som jeg har forbigaaet som betydningsløse) et Stykke med Overskriften: Tenor litterariim fundationis conueniiis Nestivedensis, en ikke ganske nøjagtig Betegnelse, da Stykket snarere handler om Forliget mellem Minoriterne i Nestved og Benediktinerne i Skovkloster, som dog dannede den endelige Forudsætning for Nestvedklostrets Bestaaen^). Hvor fremdeles i Grundtexten Stiftelsen af Klostret i Odense om-

��^) Jeg henviser særlig til Johs. Lindbæk: De Danske Franciskaner- klostre, Kbhvn. 1914.

O Bladet er ved Indbindingen indsat forkert, idet Bagsiden skulde have været Forside og omvendt; paa den nuværende Bagside findes der nemlig en Notits, som aabenbart hører sammen med Skriftets første Del, nemlig Notitsen om Musikeren Julianns (ikke Johannes, som der staar i Udgaven i S. H. D.).

') Paa Bagsiden af samme fol. lOS*"'^ findes nogle Bemærkninger om et Par danske Minoriter, der indlagde sig Fortjeneste som Afskrivere af hellige Bøger til flere Klosterbibliotheker; disse Bemærkninger har jeg indsat i min Udgaves Cap. V, hvor jeg har ment, at de mest passende kunde anbringes.

�� �