Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/292

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


282 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

tales (paa fol. 107^, hen imod Slutningen), henviser Peder Olsen selv i en tilføjet Note til et senere Sted, hvor han vil fortælle videre om denne Sag; dette sker paa Forsiden af Tillægsbladet fol. 109, hvor ogsaa en Kopi af Erik Klippings Fundationsskrivelse meddeles. Øverst paa Bagsiden af samme fol. 109 findes dernæst den Skrivelse anført, hvorved Dronning Agnes giver sit Minde til Stiftelsen af Klostret i Kolding, som omtales allersidst paa fol. 107\ Endelig findes paa et meget senere Tillægsblad, fol. lig"", Erik af Pommerns danske Brev om Stiftelsen af Klostret i Nykøbing paa Falster, der er omtalt ganske kort paa fol. lOS"". Alle de nævnte Tillæg har jeg i min Udgave her indsat paa de Steder, hvor de efter Sammenhængen hørte hjemme, i Cap. I, som jeg har givet Overskriften: De fundatione monasteriorum ^).

Paa Overgangen mellem det nu omtalte Hovedafsnit og det næste findes et vistnok fra lidt senere Tid hidrørende Stykke, som jeg har kaldt Gap. II, og som bærer Overskriften: Nomina reuer. dnorum episcoporum de ordine fr. min. in Dacia; det er anbragt paa en Del af Bagsiden af fol. 112 og er særlig i Slutningen skrevet noget skødesløst og forvirret, hvad der mest skyldes nogle tilføjede Interlinear- og Randbemærkninger. Blandt de Biskopper, som nævnes, er Jakob Erlandsøn, og til den Passus, som angaar ham og særlig omtaler, hvorledes han (i Tiden om- kring 1257) agtede at nedlægge Archiepiskopatet og indtræde i Minoriterordenen (hvilket sidste angives at være sket 1260), hører det Pavebrev, hvorved Alexander IV. d. 8. April 1258 bevilgede ham Tilladelse hertil; dette Brev findes afskrevet af Peder Olsen paa den nederste Del af fol. lOO'^, og dertil er saa føjet et Epitaphiumsvers over ham og en Gravskrift i Prosa, der vistnok maa have staaet paa Stenen over hans Grav i Minoriterklostret (i Lund, som der vel maa menes). Disse Stykker har jeg derfor indsat paa den Plads i Cap. II, hvortil de naturligt knytter sig.

Det andet Hovedafsnit indledes med et vistnok paa et andet Tidspunkt skrevet Tillægsblad, fol. 112^^, som indeholder

��') Paa fol. 110— 112^, som aabenbart er skrevne af Peder Olsen paa et helt andet Tidspunkt, findes en Slags Statistik over Klostrene i Ordenens forskellige Provinciæ, med deres Besætning af Munke og Nonner. Alt dette har jeg udeladt paa en ganske enkelt Notits nær, der vedrører Danmark, se ndfr. p. 291, 5. Ligeledes har jeg helt udeladt, hvad der staar skrevet paa Forsiden af Tillægsbladet fol. 11 6^'^ idet der her kun meddeles en Række Notitser om, hvem der har forfattet forskellige mere eller mindre bekendte kirkelige Sange.

�� �