Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/293

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


/

PETRVS OLAI : DE ORDINE FRATRVM MINORVM 283

en ganske kortfattet Opregning af de Kapitelmøder, der er bleven holdt paa forskellige Steder i Provincia Daciæ (derunder ogsaa Sverige og Norge, ja selv Holsten og Finland) i Tiden 1264 — 1487, for saa vidt Peder Olsen har kunnet skaffe sig Oplysning derom; thi paa flere Steder er der Huller i Opregningen, og Forfatteren har selv for det meste betegnet dem ved al lade Rum staa aabne i sin Text. Dette Stykke har jeg udsondret for sig som Gap. III: Capitula prouincialia ordinis. Men derefter kommer Hoved- stykket, som findes paa fol. llS*" — llV, hvilke Blade synes at være skrevne ud i eet Træk sammen med fol. 103 — 105 og fol. \bl — 108 (samt 109 delvis). Her begyndes med Behandlingen af en Sag, som aabenbart har interesseret Peder Olsen stærkt og i høj Grad haft hans Sympathi, nemlig Guardianen Laurentius Brandersøns paa Kapitelmødet i Roskilde 1468 indledede ivrige Bestræbelser for at føre de danske Minoriterklostre over fra Con- ventualernes til Observanternes Kreds; og saa skildres disse Be- stræbelsers videre Forløb gennem de følgende Tider, og Beretning gives om de danske Observanters Kapitelmøder paa forskellige Steder, lige fra Mødet i Roskilde 1490, som regnedes for det første, og indtil Mødet i Odense 1535, som sagtens har været det sidste, idet jo nu Lutheranismen vandt Sejr i Danmark. Alt dette har jeg sammenfattet i Gap. IV under Overskriften: De refor- matione conuentuum. — De efterfølgende Blade i Haand- skriftet, fol. 117'^ — 120 er ubeskrevne paa det nær, at Erik af Pommerns ovenfor omtalte Fundationsbrev er indført paa fol. 119. Men derefter følger saa paa fol. 121 som Gap. V et Tillæg til hele Skriftet, bærende Overskriften: Nomina minis trorura prouincie Dacie. Peder Olsen er her standset ved den Provin- cialminister, som blev valgt paa Kapitelmødet i Odense 1522; hvorfor han ikke har fortsat Rækken, véd jeg ikke, men for øvrigt kan den jo let suppleres ved Hjælp af Slutningen af Gap. IV. Skriften paa fol. 121 er, naar man holder sig til det, der oprindelig alene stod paa Bladet, af samme Art som den paa fol. 113 — 117; men Peder Olsen har paa forskellige senere Tidspunkter føjet mange Bemærkninger til.

Hvilke Kilder Peder Olsen har benyttet ved Udarbejdelsen af sine forskellige Meddelelser ora Ordenens Historie i Danmark, kan jeg ikke sige noget videre bestemt om. Men saa vidt jeg véd ( — og P. O. synes selv at antyde det paa et enkelt Sted i den første Del af sit Skrift — ), har det været Skik i Minoriterklostrene, at der affattedes korte Annaler over Ordenens og specielt ved-

�� �