Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/294

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


284 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

kommende Klosters egen Historie, og P. O. har da i Reglen uden større Vanskelighed kunnet skaffe sig de Oplysninger, han behøvede, ved at sætte sig i Forbindelse med de forskellige Klostre ^). Slut- ningen af Cap. IV fra det Sted af, hvor han begynder at opregne Observanternes Kapitelmøder fra Aarl490 — 1535, ser ud, som om det meste deraf kunde være skrevet lige ud af en saadan Annal- protokol fra et eller andet Kloster, snarest vel Minoriterklostret i Roskilde, hvor han selv hørte hjemme. I en enkelt løsreven Notits, som findes paa Forsiden af fol. 103" omtaler han et Skrift af en Minoriterpater Erasmus Vlff, utvivlsomt den samme, som vi finder nævnt i Slutningen af Cap. IV som Erasmus ClawfQ alias ^^ffj og som dér omtales i Anledning af hans Valg til Provincial- minister 1531 ved Kapitelmødet i Roskilde; han henviser til, at man i dette Skrift kan finde Fundationsbrevene for Klostrene i Nestved, Nykøbing paa Falster og Hal(m)stad. Denne Erasmus har vel altsaa i den nævnte Bog søgt at samle, hvad han kunde faa fat paa, af slige Fundationsbreve for de danske Minoriter- klostre, og fra denne Bog har P. O. sikkert hentet de i hans eget Værk indføjede Dokumenter om Nestved og Nykøbing; men hvad han ellers har af slige Dokumenter, er vistnok blevet tilsendt ham fra vedkommende Klostre.

Naturligvis bør alene Peder Olsens eget Skrift i Colleclanea lægges til Grund for en Udgave af Værket. Men for øvrigt findes der paa det Store Kgl. Bibliothek i Kbhvn., Ny kgl. Samling N. 882'^, 4'°, en Afskrift, som dog kun omfatter Værkets anden Afdeling (fra fol. 107 eller rettere 106). Denne Afskrift er skrevet egenhændig af Hans Gram, som dertil har føjet en Indledning, hvori han taler om Peder Olsen og giver en kort Oversigt over Indholdet af Collectanea, dog med forskellige Forbigaaelser; Grams Indledning er benyttet (og suppleret, men ikke tilstrækkeligt) af Langebek i S. R. D. Tom. I, p. 68 ff. Gram har imidlertid paa det Tidspunkt, da han tog denne Afskrift, ikke været i Stand til at

��^) At han virkelig har gjort dette, synes mig at fremgaa tydeligt nok af de noget udførligere Meddelelser, som han paa flere Steder giver om forskellige Klostre og deres Ejendomme, f. Ex. angaaende Klostrene i Ribe, Svendborg, Lund, Horsens, Ystad, Viborg, Odense, Nysted, Kolding, Malmo, Helsingør, Køge, for ikke at tale om hans egen Bj' Roskilde. De mange forskellige Notitser, han har tilføjet mellem Linierne, i Randene og paa Tillægsblade, skyldes vistnok for en stor Del Meddelelser, som han under selve Udarbejdelsen af sit Skrift har faaet tilsendt rundt omkring fra Klostrene.

�� �