Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/336

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


326 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORORD.

��Ira de Aar, da Kampen rasede her i Landet mellem den vigende Katholicisme og Lutheranismen, hvis endelige Sejr mere og mere nærmede sig, er der overleveret os et interessant lille Skrift, som skildrer, hvorledes Franciskanermunkene ved mere eller mindre voldsomme Midler blev udjagne fra de fleste af deres Klostre i Danmark ^). Skriftets Affattelse, naar man tager det som en Helhed, kan først være begjmdt i Slutningen af 1528, efter at det første Kloster, det i Flensborg, var faldet; men Beretningen herom behøver for øvrigt ikke at være skreven før i et af de nærmest følgende Aar. Det sidste af de i Skriftet omtalte Klostre, det i Horsens, ryddedes i de allersidste Dage af 1532, og Beret- ningen herom kan da ikke være forfattet før i Begyndelsen af 1533; men den er vistnok ogsaa bleven til netop paa denne Tid, lidt før Kong Frederik 1. døde.

At Skriftet nogensinde skulde have foreligget i en anden Form end den, hvori det er kommet til os, er der ikke det mindste Spor til. Men er dette rigtigt, kan man næppe charakterisere det anderledes end ved at sige, at det er en ikke helt fuldendt Be- arbejdelse af en ufuldstændig Materialsamling. Der kan efter min Mening ikke godt være nogen Tvivl om, at det er en enkelt Mand, der har fattet Planen til Værkets Tilvejebringelse; han har ind- samlet det Materiale, der foreligger nu, og har aabenbart ventet sig noget mere af samme Slags, men er bleven skuffet i sin For- ventning; han har ogsaa paabegyndt Bearbejdelsen af de enkelte Afsnit, men har ikke faaet den helt gennemført. At Forholdet er saa, som jeg her har sagt, derom vidner mange Ting; særlig maa man lægge Mærke til den Ensformighed, der viser sig i Begyndelses- formularerne i mange af Afsnittene, men desuden findes der ogsaa

��^) Om Klostrenes Skæbne henviser jeg for øvrigt til Skildringerne i det allerede tidligere nævnte fortræffelige Skrift af Joh s. Lindbæk: De Danske Franciskanerklostre. Kbhvn. 1914.

�� �